eAsiointi

Hygienia ja aseptiikka

Tietolähteitä

Mistä löydän tietoa varotoimista, hygieniasta ja aseptiikasta?

» Luen ajankohtaiset ohjeet THL:n sivuilta

» Työterveyslaitoksen laatima yleisohje ja toimenpidesuositukset työnantajille

Milloin suu-nenäsuojusta tulee käyttää?

» Lue ajankohtainen ohje THL:n sivuilta

» Katso myös työterveyslaitoksen ohjeet

Mistä löydän tietoa hengityssuojaimista?

» Työterveyslaitoksen sivuilta

Muita kysymyksiä

K: Mistä muualta voin etsiä tietoa hygianiasta ja aseptiikasta?

V: Oman alueesi sairaanhoitopiirien hygieniayksiköt ovat laatineet omia ohjeistuksiaan, jotka löytyvät pääsääntöisesti sairaanhoitopiirin verkkosivujen etusivuilta.

K: Miten toimin jos havaitsen puutteita työyksikköni varotoimissa tai  asiakasturvallisuudessa?

V: Ota asia puheeksi työnantajan kanssa. Työturvallisuuslain 19§ mukaan työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työntekijän on kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan poistettava havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet. Työntekijän on tehtävä edellä tarkoitettu ilmoitus myös siinä tapauksessa, että hän on poistanut tai korjannut kyseisen vian tai puutteellisuuden. Työnantajan tulee puolestaan kertoa ilmoituksen tehneelle työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimenpiteisiin esille tulleessa asiassa on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä.

K: Missä tilanteessa voin jäädä pois työstä?

V: Työturvallisuuslain 23§ mukaan työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, jos työstä aiheutaa vakavaa vaaraa työntekijän terveydelle. Työstä pisättäytymisestä tulee ilmoittaa työnantajalle tai tämän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Oikeus pidättäytyä työstä jatkuu niin kauan, että työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Jos työntekijä pidättäytyy työstä, hän ei ole velvollinen korvaamaan työstä pidättäytymisestä aiheutuvaa vahinkoa. Pelkästään koronaviruksen tartuntavaara ei riitä työstä pidättäytymisen perusteeksi. Sensijaan esimerkiksi siivouksen laiminlyöminen tai tarvittavien suojavarusteiden, käsienpesumahdollisuuden tms. laiminlyöminen voidaan todennäköisesti tässä tilanteessa katsoa terveyttä uhkaavaksi laiminlyönniksi.