eAsiointi

Tietoja ja ohjeita lomautuksista

Koronavirusepidemia saattaa aiheuttaa myös fysioterapiayrityksille merkittäviä taloudellisia haasteita esimerkiksi peruuntuneiden asiakaskäyntien vuoksi. Tilanne on kaikille osapuolille vaikea, joten avoin viestintä, molemminpuoliset joustot, keskinäinen luottamus ja yhteispeli on erittäin tärkeää. Sekä työntekijöiden että työnantajien on tärkeää ymmärtää koronavirustilanteen taloudelliset vaikutukset niin yksilölle kuin yrityksellekin. Paras vaihtoehto on noudattaa tarkasti viranomaisten ohjeistuksia, lakia ja työehtosopimuksia.

Yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi henkilöstön lomautukset voivat olla tarpeen. Olemme koonneet tälle sivulle lomautuksiin liittyviä ohjeita ja neuvoja sekä työnantajille että työntekijöille. Epäselvissä tilanteissa voit olla yhteydessä liiton kehittämisasiantuntijoihin:

HUOM! Lomautuksiin liittyviä kysymyksiä löydät tämän sivun lisäksi myös Koronavirus & fysioterapia -webinaarista.

Osittainen lomautus

(0sio lisätty 25.3.2020)

Työnantaja saa lyhentää työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä (työsopimuslaki 5 luku1§).

K: Tuleeko sovittu työmäärä mainita tarkasti lomautusilmoituksessa?

V: Lomautusilmoituksessa on mainittava vain lomautuksen peruste, lomautuksen kesto tai arvio siitä sekä lomautuksen aloitusaika. Lomautusilmoituksessa ei tarvitse kuvata tarkemmin lomautuksen toteutustapaa.

K: Miten työajoista sovitaan, jos lomautus on osittainen?

V: Työn tekemisestä on hyvä sopia molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Työnantaja voi lähtökohtaisesti määrittää lomautuksen toteutuksen haluamallaan tavalla. Työntekijän ja työnantajan tulee erikseen sopia esimerkiksi työntekijän oikeudesta kieltäytyä työvuoroista ja oikeudesta yhtäjaksoiseen työaikaan. Muussa tapauksessa työnantajalla on osittaisen lomautuksen perusteella mahdollisuus määrittää vapaasti haluamallaan tavalla työvuorot, eikä työntekijällä ole oikeutta kieltäytyä työstä.

K: Koska työntekijän tulee saada työvuorot tietoonsa?

V: Työntekijän tulee saada työvuorot kirjallisesti tietoonsa viimeistään seitsemän päivää ennen työjakson alkamista. Työjakson pituus on vähintään viikko. Työvuoroluetteloa ei saa muuttaa ilman työntekijän suostumusta, muutoin kuin töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. (Työaikalaki 30§). Työnantaja ja työntekijä voivat sopia myös nopeammasta tilanteisiin reagoinnista, mikäli tämä molemmille osapuolille sopii.

K: Saanko työttömyysturvaa, vaikka työmäärästä ei ole tarkkaan sovittu etukäteen?

V: Työttömyysturvan näkökulmasta ei ole ongelma, jos lomautuksen aikaista työaikaa ei ole tarkasti etukäteen selvillä. Työntekijä ilmoittaa päivärahahakemuksessa lomautuspäivät (=työttömyyspäivät) ja tehdyn työmäärän jälkikäteen.

K: Saanko palkkaa, jos työpäivän aikana ei tulekaan asiakkaita?

V: Työnantaja ei voi maksaa palkkaa vain laskutettavan asiakastyön osalta, jos työ vaatii esim. valmistelua ja lopputöitä ennen ja jälkeen asiakkaan tulon. Työaikaan tulee laskea kaikki alku- ja lopputoimiin liittyvät työtehtävät. Työnantaja voi muuttaa palkanmaksua siten, että maksaa vain lyhennetystä päivästä.

K: Onko osittaisessa lomautuksessa työnantajaa sitovaa minimityöaikaa?

V: Laki ei tunne ns. Minimituntimäärää, jonka alle ei voisi kutsua töihin. Työehtosopimuksissa vähimmäistyöajasta on voitu sopia ja tätä rajaa tulee noudattaa myös lomautustilanteessa.

K: Sovimme työnantajan kanssa työskentelystä tarpeen mukaan. Vastaako tilanne vaihtelevan työajan sopimusta (ns. nollatuntisopimusta), jossa on oikeus kieltytyä työvuoroista?

V: Vaikka työaikaa on arvioitu samaan tapaan kuin vaihtelevan työajan sopimuksessa (esim. 0-20 h), ei automaattisesti voida katsoa syntyvän työsopimuslaissa olevaa vaihtelevan työajan sopimusta. Työntekijällä ei siis ole oikeutta kieltäytyä työvuoroista.

K: Voiko työnantaja lomauttaa osan henkilöstöstä kokonaan ja osan osittain?

V: Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti myös lomautustilanteessa. Jos työnantaja lomauttaa osan kokonaan ja osan osittain, on tähän oltava jokin hyväksyttävä peruste (esim. työntekijät tekevät selvästi eri töitä eivätkä voi tehdä toistensa töitä, ja toiset työt ovat vähentyneet enemmän kuin toiset). Yksi keino tasapuoliseen kohteluun työn vähennyttä samaa työtä tekevillä on esim. sellainen lomautustapa, että 2 viikkoa on lomautettuna puolet työntekijöistä ja töissä puolet ja tämän jälkeen 2 viikon jälkeen vaihtuvat ”vuorot”.

K: Voidaanko luottamusvaltuutettu lomauttaa?

V: Luottamusvaltuutettu voidaan lomauttaa vain, jos hänen tekemänsä työ on kokonaan loppunut eikä voida järjestää korvaavaa työtä/koulutusta.

 

Usein kysyttyä lomautuksista

(päivitetty 27.3.2020)

(uusi) K: Pitääkö/kannattaako hakea muutosverokortti, jos on kokonaan lomautettu tai lyhennetyllä työviikolla?

V: Verottaja on antanut asiaan ohjeistuksen, jonka löydät täältä: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/koronatilanne-toimi-n%C3%A4in-jos-joudut-lomautetuksi/

K: Millä perusteella työnantaja voi päätyä lomautuksiin ja miten pitkäksi aikaa henkilöstöä voi lomauttaa?

V: Koronavirusepidemiassa kyseeseen tulee ensisijaisesti tilapäinen lomautus (työsopimuslaki 2§), jonka kesto on enintään 90 päivää. Jos tilanne huononee siten, että työnantajalle syntyy peruste irtisanoa henkilöstöä, voidaan henkilöstöä lomauttaa toistaiseksi.

K: Miten lomautuksen pituutta kannattaa arvioida?

V: Työnantaja voi lomauttaa joko pidemmäksi aikaa (90 vuorokauden raameissa) ja keskeyttää lomautuksen tarvittaessa, tai lomauttaa lyhyemmäksi aikaa, seurata tilannetta ja jatkaa lomautusta tarvittaessa. Jälkimmäisessä tilanteessa työnantajan tulee muistaa ilmoittaa lomautuksen jatkamisesta aina vähintään 14 päivää ennen ilmoitettua lomautuksen päättymisaikaa.

K: Voidaanko lomautuksesta sopia työnantajan ja työntekijän välillä?

V: Määräaikaisesta lomautuksesta voidaan sopia (ei toistaiseksi voimassaolevasta). Sopiminen tulee tehdä kirjallisesti ja sopimuksessa tulee mainita perusteet, jotka ovat johtaneet lomautukseen. Sopimuksessa voidaan sopia työntekijän lomauttamisesta sekä lomautuksen kestosta ja alkamisajankohdasta. Sopimuksessa voidaan poiketa myös työsopimuslaissa säädetystä lomautusilmoitusajasta (14vrk). Työntekijän työttömyysturvan varmistamiseksi on suositeltavaa noudattaa 14 päivän ilmoitusaikaa myös silloin, kun lomauttaminen perustuu sopimukseen. Työttömyysturvalaki ei ota kantaa siihen maksetaanko työntekijälle päivärahaa, jos lomautuksen sovitaan tulevan voimaan heti. Tällöin päätöksen tekee loppukädessä TE-toimisto. Päivärahan saamisen varmistamiseksi on tärkeää yksilöidä sopimuksessa selvästi lomautuksen peruste sekä se, että se on tehty nimenomaan työnantajan aloitteesta sekä noudattaa varmuuden vuoksi 14 päivän ilmoitusaikaa. (Huom! Suomen hallituksen 20.3.2020 eduskunnalle tekemän esityksen mukaan työsopimuslain määrittelemää lomautusilmoitusaikaa tullaan lyhentämään 14 päivästä viiteen päivään. Samalla myös määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen mahdollistuu.)

Työnantaja ja työntekijä voivat keskenään sopia onko lomautus kokoaikainen tai osittainen. Kokoaikaisuus tai osa-aikaisuus riippuu siitä, missä määrin tarjolla oleva työ tai työnantajan työllistämisedellytykset ovat vähentyneet. Jos työnantajan tarve lomautuksen kestäessä muuttuu, lomautuksen toteutustapaa voidaan vastaavasti muuttaa ilmoitusaikoja noudattaen. Jos tarjolla olevaa työtä tulee lisää, työnantajan on peruutettava lomautus tai muutettava se osa-aikaiseksi siksi aikaa, kun työtä on tarjolla.

K: Miten ja milloin työhön palaaminen lomautuksen jälkeen tapahtuu?

V: Määräaikaisessa lomautuksessa työhön palataan lomautuksen päätyttyä, eikä päättymisestä tarvitse erikseen ilmoittaa. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia nopeammastakin työhönpaluusta.

K: Miten toimitaan, jos tilapäistä työtä ilmenee lomautuksen aikana?

V: Jos työnantajalla tulee tarjolle työtä kesken määräaikaisen lomautuksen, tämän on tarjottava sitä työntekijälle. Työntekijällä ei kuitenkaan tällöin ole velvollisuutta ottaa tarjottua työtä vastaan, mutta asiasta voidaan sopia. Lomautus voidaan siis keskeyttää tilapäisen työn ajaksi. Uutta lomautusilmoitusta ei tarvitse laatia, mutta työntekijälle on hyvä tehdä selväksi jo työhön kutsuttaessa, että lomautus jatkuu työjakson jälkeen. Jos kuitenkaan työn päättymisajankohta ei ole tiedossa, on työntekijä kutsuttava takaisin töihin ja tarvittaessa annettava myöhemmin uusi lomautusilmoitus. Lomautuksen jatkuessa tai toistuessa myöhemmin uudelleen, uutta omavastuuaikaa ei aseteta, paitsi, jos työntekijän työssäoloehto on ehtinyt täyttyä uudelleen lomautusjaksojen välissä, eli lomautusjaksojen väliin jää lähtökohtaisesti vähintään 26 kalenteriviikon jakso, jonka aikana työntekijä työskentelee vähintään 18 tuntia viikossa.

K: Säilyykö oikeus käyttää työterveyshuollon palveluita myös lomautuksen aikana?

V: Riippuu työnantajan noudattamasta käytännöstä ja siitä mitä työsopimuksessa on sovittu. Lähtökohtaisesti työnantajalla on oikeus päättää työterveyshuollon käytöstä.

K: Kertyykö vuosiloma lomautuksen ajalta?

V: Lomautuspäiviltä kertyy vuosilomalain perusteella vuosilomaa. Lomautuspäivistä huomioidaan enintään 30 työssäolopäivän veroista päivää kerrallaan. Työssäolon veroisena pidetään työstä poissaoloaikaa, jolta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan.

K: Miten toimitaan, jos lomautusajalle on suunniteltu vuosilomaa tai ajalle osuu arkipyhiä?

V: Vuosiloma toteutuu lomautuksen aikana normaalisti ja loma-ajalta maksetaan normaali loma-ajan palkka. Lomapäiviltä ei makseta työttömyysturvaa. Arkipyhältä maksetaan päivärahaa samoin kuin muilta päiviltä, paitsi jos työnantaja a) maksaa arkipyhältä palkkaa tai b) ei ole pitänyt arkipyhää lainkaan työpäivänä.

Tietoa työttömyysturvasta lomautusten aikana

» Katso ohjeet täältä!

Muistilista työnantajalle

Näin hoidat lomautuksen työsopimuslain mukaisesti tilanteessa, jossa edellytykset tarjota työtä ovat heikentyneet, esimerkiksi vähentyneiden asiakaskäyntien vuoksi. Lisää ohjeita löydät esimerkiksi työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

 1. Kokonaan poissa työstä vai lyhennetty työaika ?
  Mieti keskeytätkö työnteon kokonaan vai lyhennätkö työntekijän säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se lomauttamisen kannalta on välttämätöntä.
 2. Anna ennakkoselvitys
  Työnantajan on käytettävissään olevien tietojen perusteella esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Jos lomautus kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti. Selvitys on esitettävä viipymättä lomautuksen tarpeen tultua työnantajan tietoon.
 3. Anna henkilöstölle mahdollisuus tulla kuulluksi
  Selvityksen antamisen jälkeen, ennen lomautusilmoitusta työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä.
 4. Anna lomautusilmoitus
  Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Lomautusilmoituksen ja -todistuksen laatimisessa voi käyttää apuna työsujeluhallinnon lomaketta Lomautusilmoitus ja -todistus. (Huom! Suomen hallituksen 20.3.2020 eduskunnalle tekemän esityksen mukaan työsopimuslain määrittelemää lomautusilmoitusaikaa tullaan lyhentämään 14 päivästä viiteen päivään. Samalla myös määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen mahdollistuu.)
 5. Laadi pyydettäessä todistus lomautuksesta
 6. Muista sopia työhön paluusta lomautuksen jälkeen
  Lomautettu voi palata työhön heti lomautustarpeen päättyessä, jos se sopii molemmille osapuolille. Muista sopia asiasta työntekijöiden kanssa.
 7. Sovi muista asioista työntekijöiden kanssa
  Sovi työterveyshuollon palveluiden ja muiden mahdollisten työsuhde-etujen käytöstä lomautuksen aikana.

Muistilista työntekijälle

Toimi näin, jos sinut lomautetaan:

 1. Ymmärrätkö miksi lomautus tapahtuu
  Varmista, että ymmärrät ja olet saanut tietoosi lomautuksen perustelut
 2. Varmista että sinulla on tarvittavat dokumentit
  Tarvitset päivärahahakemuksen liitteeksi palkkatodistuksen (vähintään 26 palkalliselta työviikolta (6 kk), joiden aikana töitä on ollut vähintään 18 tuntia/viikko), lomautusilmoituksen, työsopimuksen, ja palkkalaskelman (jos olet saanut palkkaa lomautuskuukauden aikana). Varmista että saat kaikki tarvittavat dokumentit työnantajalta.
 3. Ilmoittaudu työnhakijaksi
  Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköisesti oma asiointi -palvelussa.
 4. Hae päivärahaa työttömyyskassasta
  Voit hakea päivärahaa, kun olet ollut lomautettuna vähintään kaksi viikkoa (alle kahden viikon lomautuksissa lähetä hakemus heti kun lomautus on päättynyt). Päivärahan maksussa huomioidaan omavastuuaika (väh. 5 vrk). Lue lisää omavastuuajasta ja karensseista työttömyyskassan sivuilta. Olet oikeutettu lomautuspäiviltä täyteen päivärahaan, jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti (vähintään kalenteriviikoksi kerrallaan) tai lyhennetylle työviikolle (1 – 4 täyttä työpäivää / viikko). Sinulle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa, jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle (kaikki työpäivät vajaita) tai ns. sekalomautukselle (1 – 4 vajaata työpäivää / viikko + täysiä työpäiviä ja/tai täysiä lomautuspäiviä). Lue lisää työttömyyskassan sivuilta.
 5. Saanko käyttää lomautusaikana työterveyspalveluita?
  Työterveyspalveluiden käytöstä tulee sopia työnantajan kanssa.
 6. Kertyykö lomautusajalta vuosilomaa?
  Lomautusajalta kertyy vuosilomaa. Loman pituutta määrättäessä lasketaan työssäolopäivien veroiset päivät lomautusajalta 30 työpäivää kerrallaan.
 7. Saanko tehdä lomautusaikana muuta työtä?
  Lomautusaikana saa tehdä muuta työtä. Kilpailevaa yritystoimintaa ei saa perustaa eikä kertoa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia.