Liity jäseneksi
eAsiointi

Fysioterapian toteuttaminen poikkeusolosuhteissa

(Lisätty 13.5.2020) K: Voidaanko fysioterapiaa toteuttaa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä? 

V: Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti Vierailukielto ei koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja kuten fysio– ja toimintaterapiapalveluja. Yleisperiaatteena on kuitenkin, että lähikuntoutusta käytetään vain silloin, kun se on erityisen tarpeellista. Etäkuntoutus on ensisijainen vaihtoehto. Vierailukielto ei koske myöskään vammaispalvelulain mukaisia henkilökohtaisia avustajia. Heidän osaltaan on kuitenkin huolehdittava asianmukaisesta suojautumisesta, ensisijainen vastuu tästä on avustajan työnantajalla.” 

K: Voivatko yksityiset fysioterapiayritykset jatkaa toimintaansa normaalisti koronatilanteesta huolimatta? 

V: Aluehallintovirasto suosittelee, että asiakastapaamisia rajoitetaan tilapäisesti, jos tämä on mahdollista. Jos asiakkaan terveydentilan kannalta välttämätön asiakastapaaminen joudutaan järjestämään, on tärkeä huolehtia asianmukaisista suojaustoimista. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa riskiryhmiin kuuluvien asiakastapaamisissa. On huomioitava, että joku voi sairastaa COVID-19-infektiota tietämättään. 

K: Julkiset kokoontumiset on valtioneuvoston päätöksellä rajoitettu alle kymmeneen henkilöön ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään. Voiko fysioterapiayritys jatkaa toimintaansa, jos henkilöstöä ja/tai asiakkaita on enemmän kuin 10 samanaikaisesti? 

V: Kysymys ei ole julkisesta kokoontumisesta, joten rajoitukset eivät koske tätä terveydenhuollon yritystoimintaa. Hallitus ei ole toistaiseksi määritellyt, mitä se tarkoittaa julkisella kokoontumisella. Tämän hetkinen tulkinta perustuu kokoontumislain 2 §, jossa säädetty yleisistä kokouksia ja yleisötilaisuuksista. 

K: Valtioneuvosto on päättänyt sulkea valtion ja kuntien kulttuuri- ja liikuntatoimintaa, mukaan lukien mm. harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen on suositeltu toimivan samoin. Voivatko kolmannen sektorin toimijat jatkaa esimerkiksi avomuotoisen kuntoutuspalveluiden tuottamista? 

V: Tämänhetkisen tiedon valossa hallituksen tiedonantoa on tulkittava siten, että se koskee ainoastaan siinä mainittuja toimintoja. Normaali terveydenhuoltoalan yritystoiminta ei kuulu rajoitusten piiriin. Poikkeuksen voivat muodostaa esimerkiksi vanhusten ja muiden riskiryhmien palvelut. Kuten hallituksen tiedonannossa on todettu, yksityiselle sektorille osoitetut rajoitukset ovat kuitenkin 16.3. annetun tiedon valossa vain suositusluonteisia. 

K: Valtioneuvosto on kieltänyt vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä sekä ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla. Voiko kuntoutusta tuottaa kyseisessä yksiköissä, jos palvelu on ulkoistettu esimerkiksi fysioterapiayritykselle?  Voivatko asumisyksiköt kieltää kaiken ”vierailevan toiminnan” tällä perusteella? 

V: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden hoitokäyntejä ei rinnasteta kiellettyihin vierailuihin. Hallituksen linjausten mukaanKielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla”. Tämä kielto on siten sanamuotonsa perusteella mitä ilmeisimmin kohdennettu muille kuin potilaan hoitoon osallistuville terveydenhuollon ammattihenkilöille. STM ei ole pyynnöstä huolimatta ottanut kantaa kuntoutuksen toteuttamiseen. 

K: Valtioneuvoston toimintaohje velvoittaa yli 70-vuotiaat pysymään mahdollisuuksien mukaan erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. Tarkoittaako tämä, että yli 70-vuotiaat eivät saa osallistua kuntoutukseen? 

V: 70-vuotiaat on velvoitettu pysymään erossa muista ihmisistä karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Tämä tarkoittaa, että 70-vuotta täyttäneiden tulee lähtökohtaisesti pysytellä asunnossaan, eivätkä he siten voi osallistua muualla tapahtuviin kuntoutuksiin. Aluehallintoviraston mukaan asiakkaan terveydentilan kannalta välttämätön asiakastapaaminen voidaan järjestää erityistä varovaisuutta ja asianmukaisia suojaustoimia noudattaen 

K: Valtioneuvosto on todennut, että lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista. Voivatko fysioterapiayritykset jatkaa liiketoimintaansa, vai tulisiko niiden edellä mainitun linjauksen perusteella ajaa liiketoimintaansa alas? Onko yksityistä terveydenhuoltoa rajoitettu kuntoutuksen tuottamisen osalta? 

V: Yksityistä terveydenhuoltoa ei ole rajoitettu ja yritykset voivat toistaiseksi jatkaa normaalia toimintaansa. Hallituksen 17.3. ilmoittaman linjauksen mukaisesti kiireettömän toiminnan vähentäminen tarkoittaa sitä, että kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi ja jos määräajan ylittäminen ei vaaranna potilaan terveyttä. Tämä ei siis koske yksityistä terveydenhuoltoa.  

Yksityisen sektorin kapasiteettia koskeva ilmoitus tarkoittaa sitä, että myös yksityisellä sektorilla työskenteleviä terveydenhuollon ammattihenkilöitä voidaan kutsua valmiuslain 95 §:n nojalla väestön suojaamisen ja välttämättömän terveydenhuollon turvaamiseksi työhön. Heidät voidaan siten velvoittaa työmääräyksellä osallistumaan julkisen terveydenhuollon tehtäviin. 

Aluehallintovirasto suosittelee rajoittamaan asiakastapaamisia tilapäisesti, jos tämä vain mahdollista.