Liity jäseneksi
eAsiointi

Valmiuslain vaikutukset fysioterapeutin työhön

Valtioneuvosto on 6.4.2020 antanut asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. Asetusta sovelletaan työntekijään, virkamieheen ja viranhaltijaan. Asetus on voimassa 13.5.2020 saakka. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä virusepidemian aikana, jotta riittävä toimintakyky sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa voidaan turvata. 

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että asetuksessa säädettyjen poikkeustoimenpiteiden käyttöönotto edellyttää, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että niillä ei vaaranneta työturvallisuutta ja työntekijän terveyttä. Lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännöksistä ja työehto- ja virkaehtosopimusmääräyksistä poikkeamisen yhteydessä on pidettävä huolta työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua työn rasituksista. Lisäksi edellytyksenä on, että työnantaja järjestää työntekijöiden käyttöön lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja lepotiloja, sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa. Toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, mikäli tilanne ei ole hallittavissa säännönmukaisin toimivaltuuksin. 

(Lisätty 13.5.2020) STM:n ohjeistuksen mukaan työvelvollisuuden käyttöönotto on viimesijainen keino terveydenhuollon resurssien turvaamiseksi. Ensisijaisia toimenpiteitä ovat muun muassa lisähenkilöstön tavanomainen rekrytointi, palvelujen hankinta, valmiuslain mukaisesti käyttöönotetut kiireettömän hoidon järjestämisen määräaikojen joustot sekä poikkeaminen työaikalain lepoaikoja ja ylityötä sekä vuosiloman antamista koskevista säännöksistä 

 

K: Voiko työnantaja keskeyttää vuosilomani tai siirtää sen alkamisajankohtaa? 

V: Kyllä voi. Työnantaja voi tarvittaessa keskeyttää työntekijän loman tai siirtää sen antamisen ajankohtaa, mikäli tämä on tarpeen koronavirusepidemian vuoksi. Toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, mikäli tilanne ei ole hallittavissa säännönmukaisin toimivaltuuksin. Poikkeamisia voidaan koronavirusepidemian niin vaatiessa soveltaa sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa työskentelevään henkilöstöön.  

K: Voiko työnantaja määrätä minut ylitöihin? 

V: Kyllä voi. Työnantaja saa poiketa lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännöksistä työaikalain ja sen 34 §:ään perustuvan työehtosopimuksen estämättä, mikäli tämä on tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja työturvallisuus ja/tai työntekijän terveys ei vaarannu. Lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännöksistä ja työehto- ja virkaehtosopimusmääräyksistä poikkeamisen yhteydessä on pidettävä huolta työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua työn rasituksista. Lisäksi edellytyksenä on, että työnantaja järjestää työntekijöiden käyttöön lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja lepotiloja, sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa. Toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, mikäli tilanne ei ole hallittavissa säännönmukaisin toimivaltuuksin. Poikkeamisia voidaan koronavirusepidemian niin vaatiessa soveltaa sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa työskentelevään henkilöstöön. 

K: Työskentelen fysioterapeuttina julkisella sektorilla (KVTES). Voidaanko minut määrätä tekemään hoitotyötä?

V: Kyllä voidaan. Työntekijän tehtävistä sovitaan työsopimuksella, mutta hän on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan. Työnantajan tulee myös tilapäisten tehtäväsiirtojen kohdalla huolehtia työntekijöiden riittävästä perehdytyksestä.

Yli kahdeksan viikkoa kestävä siirto edellyttää joko työntekijän suostumuksen tai sitä, että työnantajalla on irtisanomisperuste.

K: Saanko tällöin työstäni edelleen fysioterapeutin palkkaa?

V: Jos työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Jos uusi tehtäväkohtainen palkka on alempi, palkkaa tarkistetaan kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muutoksesta. Jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi, palkkaa tarkastetaan heti tehtävien muutosajankohdasta lukien.

Mikäli kyseessä on lomautustilanne, jossa työnantaja tarjoaa korvaavaa työtä lomautuksen välttämiseksi, tarjotusta työstä maksetaan tarjotun työn mukainen palkka tehtävään siirtymisestä lukien.