Liity jäseneksi
eAsiointi

Koronavirus ja fysioterapia / webinaari palkansaajille

Linkki palkansaajien webinaarin tallenteelle:
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6658500986561529868

 

Osanottajien esittämien kysymysten pohjalta koottua tietoa ja vastauksia:

Tarkennus ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehtoon liittyen

Työssäoloehto täyttyy, kun teet 28 kuukauden tarkastelujakson aikana töitä 26 viikkoa (n. 6 kk). Mukaan luetaan viikot, joilla töitä on ollut vähintään 18 tuntia. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävistä syistä enintään seitsemällä vuodella, joita ovat esim. päätoiminen opiskelu, äitiysloma, alle 3-vuotiaan lapsen hoito, palkaton sairasloma ja varusmiespalvelus. Lue työssäoloehdoista tarkemmin työttömyyskassan sivuilta.

Kysymyksiä valtioneuvoston 20.3. tekemistä linjauksista

”Suomen hallituksen 20.3.2020 eduskunnalle tekemän esityksen mukaan työsopimuslain määrittelemää lomautusilmoitusaikaa tullaan lyhentämään 14 päivästä viiteen päivään. Samalla myös määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen mahdollistuu.”

1) Onko tähän tullut jo varmistus, eli voiko työnantaja lomauttaa viiden päivän ilmoitusajalla?

Tähän ei ole vielä tullut virallista varmistusta (23.3.2020) -> Tilannepäivitys: 1.4.2020 alkaen voimaan astuneen määräaikaisen lakimuutoksen nojalla ilmoitusaika lyheni normaalista 14 päivästä viiteen päivään. Poikkeuslaki on voimassa 30.6.2020 saakka. Sitä ei noudateta takautuvasti, eli se koskee ainoastaan 1.4. alkaen tapahtuneita lomautuksia. Tämänkin jälkeen työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa voi kuitenkin olla laista poikkeavia lomautusilmoitusaikoja. Työehtosopimuksen määräystä on noudatettava lain sijaan.

2) Voinko olla varma, että saan tässä tapauksessa työttömyyskassasta minulle kuuluvat työttömyysturvarahat?

Tähän ei ole vielä tullut virallista varmistusta (23.3.2020) -> ks. tilannepäivitys edellisen kysymyksen kohdalla.

3) Tuleeko työnantajan tehdä lomautusilmoitus kirjallisena ennen kuin se on pätevä? Riittääkö Skype-yhteydellä tehty yleinen ilmoitus?

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti joko kirjallisesti tai suullisesti. Jos lomautusilmoitusta ei voida antaa henkilökohtaisesti, saa sen toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti. Työntekijän tulee tällöinkin saada tieto lomautuksesta viimeistään 14 päivää ennen lomautusta (ks. poikkeuslaki 1.4. alk. kohdassa 1). Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kestoaika on ilmoitettava täsmällisesti. Lomautusilmoitus on annettava tiedoksi myös lomautettavien työntekijöiden edustajille. Työnantajan on annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, jos työntekijä pyytää sitä. Todistuksessa on mainittava ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä lomautuksen kesto tai sen arvioitu kesto. Jos sinut on lomautettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä, sinun ei tarvitse toimittaa lomautustodistusta TE-toimistolle (TE-toimiston ohjeet 24.3.).

4) Onko viiden päivän lomautusilmoitus voimassa vasta siinä tapauksessa, kun se on hyväksytty, vai voiko työnantaja tehdä ns. takautuvasti niin, että kun viime viikon maanantaina puhelinkeskustelussa puhuttiin lomautuksesta, niin viime viikko olisi ollut tuo 5 päivää ja lomautus alkaisi sitten tänään?

Tämä riippuu siitä, onko työnantaja antanut suullisesti lomautusilmoituksen vai ei. Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee antaa työntekijöille lomautusta koskeva ennakkoselvitys ennen lomautusilmoituksen antamista. Selvityksen antamisen jälkeen, ennen lomautusilmoitusta, työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä. Mikäli puhelinkeskustelu tulkitaan ennakkoselvitykseksi eikä lomautusilmoitukseksi, ei määräaika ole alkanut viime viikon maanantaina. HUOM! Lomautusilmoitusajan lyhentämisestä 5 päivään ei ole vielä virallista varmistusta.

5) Saanko tehdä lomautuksen aikana fysioterapeutin töitä tai ohjata liikuntaa toisessa yrityksessä, työskennellä kevytyrittäjänä tai perustaa oman toiminimen?

Työntekijällä on oikeus mennä töihin toiselle työnantajalle lomautuksen ajaksi. Lomautusaikana ei kuitenkaan saa paljastaa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia, rikkoa kilpailukieltoa/perustaa kilpailevaa yritystä tai aiheuttaa suoranaista vahinkoa työnantajalle. Tällainen toiminta voi johtaa työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen. Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tehty työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisajalla.

Muita webinaarin aikana esitettyjä kysymyksiä

K: Voiko työvelvoitteella määrätä fysioterapeutteja yksityiseltä puolelta julkiselle avuksi? Vaikuttavatko lomautukset tähän? Jos voidaan, onko työ aina fysioterapeutin työtä vai voiko se olla jotain muuta?

V: Työvelvoite perustuu poikkeuslakiin, joka ei ole tällä hetkellä voimassa. Tällä hetkellä ei ole tarkempaa tietoa, miten työhön velvoittaminen käytännössä tapahtuisi ja ketä se ensisijaisesti koskisi (esim. ensisijaisesti työttömät työnhakijat).

K: Jos työnantaja kutsuu määräaikaisen lomautuksen aikana töihin, pitääkö työnantajan tehdä se 7 päivän ilmoitusajalla?

V: Lähtökohtana on, että määräaikainen lomautus päättyy ennalta sovittuna aikana eli määräaikainen lomautus on työnantajaa sitova eikä työntekijällä ole lomautusaikana työvelvoitetta. Työnantaja voi toki kysyä suostuuko työntekijä palaamaan töihin aiemmin. Useimmiten se on työntekijänkin osalta kannattavampaa.

Jos olet lomautettuna toistaiseksi, työnantaja voi kutsua sinut töihin noudattaen 7 päivän ilmoitusaikaa, ellette sovi toisin. Jos työntekijä on ottanut lomautuksen ajaksi toisen työpaikan, hän voi irtisanoa sen 5 päivän ilmoitusajalla.

Laki ei myöskään tunne lomautuksen keskeyttämistä. Tämän vuoksi työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesken lomautuksen tilapäisesti työhön siten, että lomautus jatkuisi tämän tilapäisen työssäolon jälkeen. Lomautuksen keskeyttäminen on mahdollista vain, mikäli siitä erikseen sovitaan työntekijän ja työnantajan välillä. Lain mukaan työnantajan ainoa mahdollisuus saada työntekijä töihin yksipuolisella päätöksellä on päättää lomautus. Uusi lomautus voi tällöin tietenkin alkaa uuden lomautusilmoituksen ja asianmukaisten ilmoitusaikojen jälkeen.

Työnantajan on myös peruutettava työntekijälle ilmoitettu lomautus ennen lomautuksen alkamista, jos sille ei ole enää edellytyksiä. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun työnantajalle ilmaantuu uutta työtä, jota lomautettu kykenee tekemään.

K: Jos fysioterapeutti siirretään esim. hoiva-avustajan työhön, saako hän fysioterapeutin vai hoiva-avustajan palkkaa?

V: Työnantajan työnjohto-oikeudella tapahtuvassa siirrossa toisiin tehtäviin on yleisessä kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) sovittu seuraavaa: Työntekijän tehtävistä sovitaan työsopimuksella, mutta hän on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan. Työntekijää ei voida siirtää ilman suostumustaan pysyvästi tehtäviin, jotka olennaisesti poikkeavat hänen työsopimuksensa mukaisista tehtävistä, ellei työnantajalla ole samalla irtisanomisperustetta. Jos työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Jos uuden työnkuvan tehtäväkohtainen palkka on korkeampi, palkkaa tulee tarkastaa heti muutoksen tapahduttua.  Jos uusi tehtäväkohtainen palkka on matalampi, palkkaa tarkastetaan kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muutoksesta.

Toiseen tehtävään siirron liittyessä lomauttamiseen, työnantajan tulee ensisijaisesti tarjota lomauttamisen vaihtoehtona mahdollisimman samanlaista työtä kuin työsopimuksen mukainen työ on. Mikäli tällaista työtä ei ole, voi työ olla muuta työtä, jota voidaan pitää työntekijälle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa. Tarjotusta työstä maksetaan tarjotun työn mukainen palkka tehtävään siirtymisestä lukien. Lomautettaessa viranhaltijaa noudatetaan vastaavia periaatteita.

Jos tehtävään siirto tapahtuu työvoimaviranomaisen antamalla työmääräyksellä (ei voimassa tällä hetkellä) työsuhteen ehdot määräytyvät työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaan. Jos työehtosopimusta ei ole, maksetaan suoritettavia tehtäviä kohtuudella vastaava palkka.

K: Mitä tarkoittaa, jos lomautuksiin suunniteltu ilmoitusajan muutos 14 vuorokaudesta 5 vuorokauteen toteutuu takautuvasti? Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, jos nyt on lomautettuna 14 vrk ilmoitusajalla?

V: Tähän ei ole vielä tullut tarkempaa ohjeistusta. -> Tilannepäivitys: säännöstä ei noudateta takautuvasti. Viiden vuorokauden vähimmäisilmoitusaika toteutuu vain 1.4. alkaen tapahtuneissa lomautuksissa.

K: Jos osa-aikaisen lomautuksen aikana saisi muualta töitä, onko velvollinen lomauttavalle työnantajalle vai voiko ottaa kokopäiväistä työtä vastaan?

V: Työntekijä on osa-aikaisen lomautuksen aikana sitoutunut tekemään töitä lomauttavalle työnantajalle osa-aikatyöstä sovitun mukaisesti. Asiasta kannattaa ensisijaisesti neuvotella lomauttavan työnantajan kanssa. Työsopimuslain perusteella työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

K: Jos työnantaja tekee osittaisen lomautuksen niin, että työntekijä tekee yhden päivän viikossa töitä, tuleeko tuntimäärä olla aina sama vai voiko se vaihdella ollen esimerkiksi jollakin viikolla 8h ja jollain 5h? Vaikuttaako tämä jotenkin ansiosidonnaisen määrään?

V: Osittaisessa lomautuksessa viikoittainen tuntimäärä voi vaihdella. Työnantajan ja työntekijän kannattaa pyrkiä sopimaan työajoista molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Osittaisen lomautuksen aikana työntekijä saa soviteltua päivärahaa, johon vaikuttaa työtulon määrä. Työttömyyskassan sivuilta löydät tarkempaa tietoa sovitellusta päivärahasta. Työtulot eivät vaikuta työttömyyspäivärahaan lainkaan, jos ne ovat bruttona enintään 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän viikon jaksolla. Vaikka tulosi jäisivät alle suojaosan, on sinun aina ilmoitettava kassalle tekemistäsi töistä ja saamistasi palkoista.

K: Miten tulee toimia, jos joutuu lomautetuksi tilanteessa, jossa on jo osa-aikaisesti töissä ja rekisteröitynyt työnhakijaksi TE-toimistoon?

V: Ilmoita TE-toimistoon ja työttömyyskassaan muuttuneesta tilanteesta. Hae päivärahaa työttömyyskassalta kassan ohjeiden mukaisesti.

K: Jos olen ulkomaanmatkan vuoksi karanteenissa, olisiko tämäkin oltava kirjallisena, että työnantaja on ohjeistanut pysyttelemään kotioloissa, jotta palkanmaksuvelvoite säilyy?

V: Työnantajalta voi pyytää asiasta kirjallisen määräyksen/ohjeistuksen. Tällöin asia on helpompi osoittaa, jos jälkikäteen tulee tulkintaepäselvyyksiä palkanmaksuvelvoitteen suhteen.

K: Työnantajani noudattaa jo 5 päivän lomautuskäytäntöä, vaikka tämä ei ole vielä voimassa. Voiko tämä vaikuttaa jollakin tapaa työntekijälle myönnettävään päivärahaan?

V: Tästä ei ole varmaa tietoa. 5 päivän ilmoituskäytäntö ei ole vielä lainvoimainen. Tulkinnan tekee viime kädessä TE-toimisto.

K: Miten määräaikaisessa tai toistaiseksi voimassa olevassa lomautuksessa voi irtisanoutua?

V: Työntekijä voi irtisanoa työsuhteensa päättymään lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa, kun työnantajan ilmoittamaan työnalkamispäivään on yli seitsemän vuorokautta. Tällöin oikeus irtisanomisajan palkkaan kuitenkin yleensä menetetään. Kun lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää, sinulla on oikeus päättää työsuhde ja saada korvauksena irtisanomisajan palkka ilman työvelvoitetta. Sääntö ei koske osa-aikalomautusta.

Työntekijällä on oikeus täyteen irtisanomisajan palkkaan myös, jos työnantaja irtisanoo työsuhteen lomautuksen aikana. Työnantaja voi tällöin velvoittaa työntekijää tekemään normaalia työtään irtisanomisajan.

K: Osittainen lomautus provisiopalkkalaiselle: Jos on lomautettuna 4 päivää/vko ja 1 päivän tekee provisiopalkan mukaisesti töitä, saako ansiosidonnaisen neljältä päivältä ja työtä saa tehdä päivän aikana haluamansa määrän vai vaikuttaako tuo työpäivän provisiotulo vielä ansiopäivärahaan?

V: Jos työaikaasi on lomautuksen johdosta lyhennetty yhdellä tai useammalla täydellä päivällä, voit saada kokonaan työttömiltä päiviltä täyttä työttömyyspäivärahaa. Päivärahaa voidaan maksaa silloin, kun työtä tehdään viikon jaksolla enintään 80 prosenttia enimmäistyöajasta.

K: Jos on tehnyt töitä osittaisella hoitovapaalla (työssä 80%), katkeaako hoitovapaa lomautukseen tai kannattaako se katkaista työttömyykorvauksien takia?

V: Osittainen hoitovapaa voidaan keskeyttää työsopimuslain 5§ perusteella vain perustellusta syystä noudattaen vähintään kuukauden ilmoitusaikaa. Perustelluksi syyksi ei todennäköisesti voida katsoa sitä, että henkilö pääsisi työttömyyskorvauksen piiriin. Perhevapaiden ajalta ei ole palkanmaksuvelvollisuutta, joten lomautus koskee ainoastaan 80% työpanoksen osuutta. Työttömyysturvaa maksetaan suhteessa aiempiin ansioihin ja sen maksamisessa huomioidaan myös muut saadut tuet. Yksityiskohtaista tietoa löydät työttömyyskassan sivuilta.

K: Tarkennus aiempaan kysymykseen: Lasketaanko tämä 80% työajan lyhennys lyhennetystä viikkotyöajasta vai 40h työviikosta

V: Voit saada työtulojen perusteella vähennettyä soviteltua päivärahaa, kun sinulla on palkkatuloja osa-aikatyöstä, jolloin työaika on enintään 80 prosenttia täydestä työajasta.

 

Selvitämme vielä vastauksia muutamiin kysymyksiin ja lisäämme niitä tälle sivulle myöhemmin.