Liity jäseneksi
eAsiointi

Työttömyysturva lomautustilanteessa

K: Minut on lomautettu, mitä nyt teen?  

V: Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautuminen on voimassa välittömästi, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti. Työyyömyysturvaa voidaan maksaa vain ajalta, jonka olet ollut työnhakijana.   

K: Miten toimeentuloni käy nyt kun olen lomautettuna? 

V: Jos olet työttömyyskassan jäsen saat työttömyyspäivärahaa, mikäli päivärahan saamisen ehdot täyttyvät. Jos et kuulu kassaan, saat Kelan peruspäivärahaa 

K: Milloin voin saada työttömyyspäivärahaa? 

V: Olet oikeutettu ansiopäivärahaan, jos olet ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, olet työttömyyskassan jäsen ja olet ollut kassan jäsenyysaikanasi työssä 26 kalenteriviikkoa (noin 6 kk). Jos jokin edellämainituista ehdoista ei täyty, voit hakea työttömyysturvaa Kelasta. Työttömyysetuutta voi saada Kelalta 17–64-vuotias Suomessa asuva työtön työnhakija, joka on työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä, hakee kokoaikatyötä ja on taloudellisen tuen tarpeessa. 

K: Työskentelen osa-aikaisella työsopimuksella tai vaihtuvan työajan sopimuksella (ns. nollatuntisopimus). Saanko päivärahaa samalla tavalla kuin jos olisin kokoaikaisesti työssä? 

V: Vaihtuvan työajan sopimus katsotaan osa-aikaiseksi. Ansiopäivärahassa huomioidaan saadut tulot maksupäivän mukaisesti. Jos ennen lomautusta tehdyn työn palkka maksetaan vasta päivärahakaudella, huomioidaan se työtulona hakujaksolla ja päivärahaa ei tällöin välttämättä jää maksettavaksi. 

Esimerkki. Henkilö työskentelee työsopimuksen mukaisesti 20-40 tuntia viikossa. Hänet lomautettiin 1.4. alkaen. Maaliskuussa työskennellyt täysipäiväisesti (40 tuntia/viikko), maaliskuun palkka maksettu 15.4. Henkilö hakee päivärahaa ajalle 1.4.-30.4. ja saa hylkäävän päätöksen, vaikka on kokoaikaisesti työtön. Hylkäävän päätöksen syynä on se, että saatu palkka huomioidaan maksupäivän (15.4.) mukaisesti, eikä päivärahaa jää maksettavaksi. Mikäli palkka olisi maksettu 30.3. olisi henkilölle maksettu täyttä päivärahaa. 

K: Vaikuttaako lomarahan maksaminen lomautuksen aikana päivärahan suuruuteen? 

V: Kokonaan lomautetuilla kokoaikaisesti työskentelevillä lomarahaa ei huomioida päivärahaa maksettaessa. Osa-aikaisesti työskentelevillä osa-aikatyöstä ansaittu lomaraha kuitenkin huomioidaan tulona soviteltua päivärahaa maksettaessa. 

K: Voiko asioinnin TE-toimistoon ja työttömyyskassaan hoitaa sähköisesti? 

V: Kyllä voi. Sekä työttömyyskassan että TE-toimiston kanssa voi asioida sähköisesti. Jos lähetät kassaan liitteitä, voit ottaa niistä puhelimellasi kuvat ja liittää hakemukseen. 

K: Paljonko päivärahan suuruus on?  

V: Kelan maksaman peruspäivärahan suuruus on 33,66 € päivässä. Sitä maksetaan viitenä päivänä viikossa (myös arkipyhiltä). Työttömyyskassasta saatavan ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän palkan perusteella (palkat huomioidaan vähintään 6 kuukauden ajalta). Voit laskea arvion ansiopäivärahastasi päivärahalaskurilla. Voit käyttää myös päivärahataulukkoa. Lisätietoa aiheesta löydät TYJ:n sivuilta. Karkeasti arvioiden voidaan sanoa päivärahan olevan fysioterapeuttien tyypillisellä palkkatasolla noin 60% palkasta.

K: Miten päivärahaa haetaan ja mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan? 

V: Lue ohjeet työttömyyskassan sivuilta. Hakemukseen tarvittavat liitteet: palkkatodistus (vähintään 26 palkalliselta työviikolta (6 kk), joiden aikana töitä on ollut vähintään 18 tuntia/viikko), lomautusilmoitus, työsopimus, ja palkkalaskelma (jos olet saanut palkkaa lomautuskuukauden aikana). 

K: Saanko päivärahaa ensimmäisestä lomautuspäivästä alkaen? 

V: Työttömyyden alkaessa asetetaan omavastuuaika, jolta ei makseta päivärahaa. Omavastuuaika on viiden arkipäivän (ma-pe) mittainen. Jos olet osittain työssä, omavastuuaika kertyy vain työttömyysajalta. Tällöin omavastuuajan tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. 

K: Voinko lomautettuna työskennellä osa-aikaisesti ja saada silti päivärahaa? 

V: Kyllä voit. Työtulot eivät vaikuta työttömyyspäivärahaan lainkaan, jos ne ovat bruttona enintään 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän viikon jaksolla. Kun työtulojen määrä ylittää suojaosan (300/279 euroa), puolet (50 %) suojaosan ylittävästä bruttopalkasta vähentää täysimääristä päivärahaasi. Saat siis päivärahaa edelleen, mutta päivärahan suuruus pienenee työtulojen kasvaessa. Voit kokeilla työtulon vaikutusta päivärahaan TYJ:n työtulon vaikutus päivärahaan -laskurilla Lisätietoa aiheesta löydät työttömyyskassan ja TYJ:n sivuilta. 

K: Minut on lomautettu vain osittain. Saanko työttömyysturvaa, vaikka työmäärästä ei ole tarkkaan sovittu etukäteen? 

V: Työttömyysturvan näkökulmasta ei ole ongelma, jos lomautuksen aikaista työaikaa ei ole tarkasti etukäteen selvillä. Työntekijä ilmoittaa päivärahahakemuksessa lomautuspäivät (=työttömyyspäivät) ja tehdyn työmäärän jälkikäteen. Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna tehdyn työmäärän mukaan. 

K (lisätty 22.4.2020): Minut on lomautettu lyhennetylle työviikolle siten, että työskentelen kolmena päivänä viikossa ja olen lomautettuna kaksi päivää viikossa. Saanko ansiopäivärahaa, jos työpäivät ovat tavanomaista pidempiä? 

V: Lomautus lyhennetylle työviikolle tarkoittaa, että viikoittainen työaika vähenee kahden työpäivän verran. Työajan tasausjakso on siis yksi viikko. Jos kolmen työpäivän yhteenlaskettu työaika ylittää normaalin kolmen päivän työajan, katsotaan työskentelyn tapahtuneen lomautusaikana, joten päivärahaa ei välttämättä makseta yhdeltä tai kahdelta lomautuspäivältä. Mikäli työaika on >80% normaalista työajasta, oikeutta päivärahaan ei ole lainkaan. Lyhennetyllä työviikolla kannattaa siis työskennellä vain normaalin työpäivän verran.

K: Miten saan päivärahaa, jos minut lomautetaan vain osittain? 

V: Päivärahan myöntämisen periaatteet ovat seuraavat: 

  1.  Työskentelet lyhennetyllä työviikolla, eli sinulla on täysiä työpäiviä (=normaali työaika) ja työttömyyspäiviä (lomautuksen vuoksi). Tällöin sinulle voidaan maksaa lomautuspäiviltä (=työttömyyspäiviltä) täyttä päivärahaa (työpäiviltä saat palkkaa). Täyttä päivärahaa saat siis sellaisissa tilanteissa, joissa sinut on lomautettu kokoaikaisesti (vähintään kalenteriviikoksi kerrallaan) tai työkentely katsotaan tapahtuvan lyhennettynä työviikona (1 – 4 täyttä työpäivää / viikko). Mikäli teet tuntitöinä ns. kokonaisia työpäiviä, eli saman ajan kuin normaalisti, on kyseessä lyhennetty työviikko. 
  1. Työskentelet lyhennetyllä työajalla, esimerkiksi muutaman tunnin päivässä. Tällöin sinulle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa. Soviteltua päivärahaa maksetaan sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki työpäivät ovat vajaita tai kyseessä on ns. sekalomautustilanne (1 – 4 vajaata työpäivää / viikko + täysiä työpäiviä ja/tai täysiä lomautuspäiviä).  Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä.

K: Minut on lomautettu vain osittain. Saanko palkkaa, jos työpäivän aikana ei tulekaan asiakkaita? 

V: Työnantaja ei voi maksaa palkkaa vain laskutettavan asiakastyön osalta, jos työ vaatii esim. valmistelua ja lopputöitä ennen ja jälkeen asiakkaan tulon. Työaikaan tulee laskea kaikki alku- ja lopputoimiin liittyvät työtehtävät. Työnantaja voi muuttaa palkanmaksua siten, että maksaa vain lyhennetystä päivästä. 

K: Työskentelen vaihtelevan työajan sopimuksella (ns. nollatuntisopimus) ja työnantaja ei enää tarjoa töitä, saanko tällöin työttömyyspäivärahaa? 

V: Työnantaja voi peruuttaa jo sovittuja työvuoroja koronavirustilanteen perusteella, mutta sovittujen vuorojen palkka tulee kuitenkin maksaa. Työnantajalla on oikeus olla tarjoamatta uutta työtä, koska nollatuntisopimuksessa työaika voi olla myös nolla tuntia. 

Työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan työn vähentymisen seurauksena, jos kaikki muut päivärahan saamisen edellytykset täyttyvät. Työntekijän tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja hakea työttömyyspäivärahaa työttömyyskassasta. 

K: Olin lomautettuna ja nyt minut irtisanotaan. Miten palkanmaksun kuuluu mennä? 

V: Jos työntekijä on lomautettuna ja työnantaja irtisanoo hänet, työntekijälle on maksettava irtisanomisajan palkka (josta voidaan vähentää 14 vuorokauden palkka, jos työnantaja on noudattanut yli 14 vuorokauden lomautusilmoitusaikaa). 

K: Olin lomautettuna ja haluaisin irtisanoutua. Miten tämä vaikuttaa irtisanomisajan palkkaan? 

V: Jos työntekijä irtisanoutuu lomautuksen aikana, työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa ja siis myös irtisanomisajan palkkaa. Poikkeuksena on, jos lomautus on kestänyt vähintään 200 vuorokautta: tällöin työntekijä saa korvauksena irtisanomisajan palkkaa vastaavan summan, vaikkei irtisanomisaikaa silloinkaan ole. Irtisanoutuessa on hyvä huomioida, että Työ- ja elinkeinotoimisto voi määrätä karenssin, jonka ajalta työttömyyspäivärahaa ei makseta. TE-toimisto tutkii tapauskohtaisesti sen, milloin henkilöllä voidaan katsoa olleen pätevä syy työstä eroamiselle tai työstä kieltäytymiselle. 

K: Pitääkö/kannattaako hakea muutosverokortti, jos on kokonaan lomautettu tai lyhennetyllä työviikolla? 

V: Verottaja on antanut asiaan ohjeistuksen, jonka löydät täältä: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/koronatilanne-toimi-n%C3%A4in-jos-joudut-lomautetuksi/ 

K: Osittainen lomautus provisiopalkkalaiselle: Jos on lomautettuna 4 päivää/vko ja 1 päivän tekee provisiopalkan mukaisesti töitä, saako ansiosidonnaisen neljältä päivältä ja työtä saa tehdä päivän aikana haluamansa määrän vai vaikuttaako tuo työpäivän provisiotulo vielä ansiopäivärahaan?  

V: Jos työaikaasi on lomautuksen johdosta lyhennetty yhdellä tai useammalla täydellä päivällä, voit saada kokonaan työttömiltä päiviltä täyttä työttömyyspäivärahaa. Päivärahaa voidaan maksaa silloin, kun työtä tehdään viikon jaksolla enintään 80 prosenttia enimmäistyöajasta. 

K: Olen palkkatyössä ja teen lisäksi yrittäjänä töitä osa-aikaisesti. Olen palkkatyöstä lomautettuna ja yritystoiminta on hiipunut koronaepidemian vuoksi. Minkä tulojen mukaan työttömyyspäiväraha lasketaan?  

V: Suomen lainsäädäntö ei tunne yhdistelmävakuutusta. Sekä palkansaajana että yrittäjänä työskentelevä voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta palkansaajana TAI yrittäjänä, mutta ei molempia. Palkansaajakassan jäsenellä työttömyyspäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan vain ja ainoastaan palkkatuloista (niiltä viikoilta, joilla palkkatöitä on ollut vähintään 18 tuntia/viikko). 

Työttömyyden aikaiset yritystoiminnan tulot huomioidaan työttömyyspäivärahassa vain soviteltavina ansiotuloina eli yritystulot pienentävät palkkatulojen perusteella määräytynyttä päivärahaa. 

K: työskentelen usealla eri työnantajalla palkansaajana. Mitkä tulot huomioidaan ansiopäivärahan suuruudessa? 

V: Päivärahan perusteena olevaan palkkaan huomioidaan kaikki työttömyyttä/lomautusta edeltäneen 26 työviikon tulot (Eli kaikkien palkkatöiden yhteenlasketut tulot huomioidaan). Näin myös tilanteissa, joissa yhteenlaskettu työaika nousisi yli 100 %. Esim. töitä työnantajalla A 80 % työajalla, työnantajalla B 20 % työajasta ja työnantajalla C tuntitöitä tarpeen mukaan.