Liity jäseneksi
eAsiointi

Opiskeluun liittyviä kysymyksiä

Suomen Fysioterapeutit kannustaa ammattikorkeakouluja jakamaan keskenään etäopetuksen ja verkko-opetuksen hyväksi havaittuja käytäntöjä. Suosittelemme oppilaitoksia harkitsemaan kaikille korkeakouluopiskelijoille avoimen ja organisaatiorajat ylittävän verkko-opetuksen järjestämistä yhteisen työkuorman keventämiseksi ja opiskelijoiden oppimisen turvaamiseksi.

Käytännön osaamisen turvaaminen

Suomen Fysioterapeuttien näkemyksen mukaan käytännön harjoitteluiden muuttamista muuksi opetukseksi tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Harjoittelu on keskeinen osa fysioterapeuttiopiskelijan oppimisen syventymistä, jota ei voi korvata itsenäisellä opiskelulla tai etäopiskelulla.

Suosittelemme ensisijaisesti harjoittelujaksojen siirtämistä ja muiden opintojaksojen uudelleenjärjestelyä siten, että etäopiskeluun sopivia opintojaksoja siirretään keväälle 2020. Peruuntuneet harjoittelut tulisi pyrkiä ensisijaisesti siirtämään myöhempään ajankohtaan ja suosimaan joustavia ratkaisuja. Vähintään 140 opintopisteen suorittaneille harjoittelun voisi mahdollistaa esimerkiksi kesätöiden kautta. Toivomme harjoittelupaikkojen harkitsevan tämän mahdollistamista. Suosittelemme oppilaitoksia joustavoittamaan oppimissuunnitelmiaan esimerkiksi edeltävyysehtojen suhteen.

Harjoittelupaikkojen löytyminen on jo pidempään ollut vaikeaa, joten syyslukukaudelle siirto saattaa aiheuttaa huomattavaa ruuhkaa, ja johtaa pahimmillaan siihen, että harjoittelupaikkoja ei löydy ja opinnot viivästyvät tämän vuoksi. Opiskelijoiden näkökulmasta on tärkeää, että voidaan selkeästi osoittaa opintojen viivästyneen koronavirustilanteen vuoksi, koska tällä on vaikutusta mm. opintotukeen ja opintolainan palautukseen. Suosittelemme oppilaitoksia laatimaan opiskelijoille kirjallisen todistuksen niistä oppimissuunnitelmiin tehdyistä muutoksista, jotka johtuvat koronavirusepidemiasta.

Loppuvaiheen opiskelijoiden valmistumisen viivästymistä tulee pyrkiä välttämään. Liitto pitää keskeisenä valmistuvien fysioterapeuttien riittävää käytännön osaamista. Valmistumassa oleville opiskelijoille suosittelemme henkilökohtaisen oppimissuunnitelman päivittämistä, jolloin voidaan opiskelijakohtaisesti harkita esimerkiksi kesken jääneiden loppuvaiheen harjoitteluiden korvaamista muulla opetuksella, tai opiskelijan itsenäisellä työllä. Jokaisen opiskelijan kannattaa pohtia itse omaa opiskeluaan ja laatia suunnitelma omien opintojensa etenemisestä.

Fysioterapeuttikoulutusta ei voida kokonaisuudessaan siirtää etäopetukseksi tai itsenäiseksi opetukseksi edes poikkeustilanteessa. Fyysistä läsnäoloa vaativien opintojaksojen siirtäminen on suositeltavaa, jotta asianmukainen käytännön harjoittelu mahdollistuu. Itsenäistä käytännön taitojen opiskelua voidaan tukea esimerkiksi opetusvideoilla.

Kysymyksiä ja vastauksia opiskelijoille ja opettajille

K: Voiko käytännön harjoittelua muuttaa poikkeustilanteen vuoksi muuksi opetukseksi?

V: Fysioterapeutin koulutuksen käytännön harjoitteluista ei ole laadittu yhtä tarkkoja säädöksiä kuin esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelusta. Korkeakoulut voivat siis vapaammin muuttaa opetuksen sisältöjä myös harjoitteluiden toteutuksen osalta. Suomen Fysioterapeutit suosittelee käytännön harjoittelun suorittamista työelämässä, jotta voidaan varmistaa riittävä työelämätaitojen osaaminen. Suosittelemme harjoittelun siirtämistä myöhempään ajankohtaan, mikäli se on tämän kevään osalta peruuntunut. Mikäli harjoittelu keskeytyy ja toteutumatta jää hyvin lyhyt jakso, suositellaan henkilökohtaisen osaamistason arviointia ja jäljelle jääneen jakson korvaaminen osaamisen kannalta relevanteilla tehtävillä.

K (lisätty 22.4.2020): Mitä velvoittavia säädöksiä on fysioterapiakoulutuksen harjoittelujen laajuudesta ja sisällöstä? 

V: Sosiaali- ja Terveysministeriön mukaan ”Ammattikorkeakoulututkintoihin johtaviin koulutuksiin sisältyy ammattitaitoa edistävä harjoittelu, joka on vähintään 30 opintopistettä ammattikorkeakouluasetuksen 3 §:n mukaan. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvän käytännön harjoittelun laajuus vaihtelee korkeakoulun päättämän opintosuunnitelman mukaisesti ja on 75-120 opintopistettä. Sairaanhoitajan ja kätilön tutkintoihin sisältyvän harjoittelun laajuus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin ammattipätevyyden tunnustamisesta (2005/36/EY).” Fysioterapiakoulutuksen sisällöstä ei ole tarkempia EU-direktiivejä. Bolognan sopimuksella pyritään yhtenäistämään koulutuksia Euroopan alueella. 

K: Saanko opintotukea, jos opinnot hidastuvat koronavirustilanteen vuoksi?

V: Kela on ilmoittanut, että koronaviruksesta johtuva karanteeni tai koulun sulkeminen on hyväksyttävä syy opintojen hidastumiselle. Opintotuen maksaminen jatkuu normaalisti eikä opiskelijan tarvitse perua tai palauttaa opintotukea, vaikka opintosuoritusmäärä ei olisi ollut riittävä. Opiskelijan tai oppilaitoksen ei tarvitse ilmoittaa Kelaan opintojen keskeytymisestä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

K: Miten käy opintotuen, jos opintojen enimmäisaika ylittyy?

V: Viivästynyt opiskelu voi aiheuttaa opintotuen maksamisen päättymisen ennen kuin opinnot on saatu suoritettua. Huolehdi, että sinulla on oppilaitoksen laatima ilmoitus tai todistus tilanteesta (Kelan mukaan oppilaitoksen ilmoitus opintojen poikkeusjärjestelyistä on riittävä todistus). Jos opintotukesi on päättymässä, hae opintotuelle jatkoa Kelan ohjeistuksen mukaisesti.

K: Saanko opintolainahyvityksen, jos opintoni viivästyvät koronavirustilanteen vuoksi?

V: Liian pitkä opiskeluaika johtaa automaattisesti hylkäävään päätösehdotukseen. Opiskelijan kannattaa Kelan ohjeistuksen mukaisesti laatia uudelleenkäsittelypyyntö, jossa selvennetään, miksi opinnot viivästyivät. Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa opiskeluaikaa voidaan tietyissä tilanteissa pidentää. Pidennysperusteet löydät Kelan sivuilta. Opiskeluaikaa voidaan pidentää, jos olet saanut esimerkiksi sairauspäivärahaa tai tartuntatautipäivärahaa vähintään 30 päivän ajalta. Opiskelijan kannattaa säilyttää kaikki todistukset, joiden avulla voi selventää opintojen viivästymisen syyt.

Kelan ajankohtainen kanta on, että “Opintojen keskeytyminen ja muut koronaviruksen aiheuttamat poikkeustilanteet eivät nykyisellään mahdollista opiskeluajan pidentämistä. Jos opintotuen säännökset muuttuvat, tiedotamme asiasta opintolainahyvityksen ohjeissa. Aikaa muutoksille on, sillä jos valmistumisesi siirtyy syyslukukaudelle, saat opintolainahyvityspäätöksen tai päätösehdotuksen aikaisintaan seuraavan vuoden huhtikuussa. Kevätlukukaudella valmistuvien opintolainahyvitykset ratkaistaan yleensä marraskuussa.”

K: Saanko mistään enää opiskelijahintaan ruokaa?

V: Kela on linjannut, että korkeakouluopiskelijoiden ateriatuettuja aterioita voidaan poikkeuksellisesti myydä mukaan otettavina tai kotiin kuljetettuina, jos opiskelijaravintola pystyy sen toteuttamaan. Poikkeusmenettely on voimassa toistaiseksi, mutta enintään 31.5.2020 asti. Jos olosuhteet palautuvat normaaleiksi jo aikaisemmin, myös ateriatuettujen aterioiden nouto- tai kuljetusmyynti päättyy. Saat ateriatuen näyttämällä voimassa olevan opiskelijakortin tai Kelan ateriatukikortin.

K: Miten tilanne vaikuttaa opiskelijavaihtoon?

V: Lue Opetushallituksen tiedote (17.3.)

K: Miten toimin, jos olen ulkomailla vaihto-opiskelijana?

V: Valtioneuvosto on 16.3. päättänyt aloittaa valmistelut Suomen rajojen sulkemiseksi. Matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen keskeytetään, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Valtioneuvosto  suosittaa Suomalaisille matkailijoille välitöntä paluuta Suomeen. Ulkomailta palaavat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Opiskelijoiden on hyvä huomioida mahdollisuus, että vaihdosta palaavilta voidaan periä ”liikaa” maksettua asumislisää takaisin, jos Suomeen palaaminen viivästyy opiskelijan oman valinnan vuoksi.

Jos ulkomaan opiskelujaksosi keskeytyy tai peruuntuu, tulee opiskelijan Kelan ohjeistuksen mukaan ilmoittaa muutoksesta opintotuen muutosilmoituksella. Jos olet hyödyntänyt oikeuden korotettuun opintolainaan (lainatakaus on 800 euroa kuussa) valtiontakaus on voimassa, vaikka vaihto peruuntuisi.

K: Saanko mistään peruuntuneen vaihdon kuluja takaisin?

V: Vaihdon peruuntumiseen liittyvien kulujen korvaamista tulee tiedustella ensisijaisesti matkavakuutuksen kautta. Peruuntuneiden tai siirtyneiden vaihtojen kuluista on mahdollista hakea korvausta force majeure -menettelyn (ylivoimainen este) kautta. Tapaukset ja peruutuksista aiheutuneiden kustannusten tukikelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Ole yhteydessä omaan oppilaitokseesi ja pyydä tarvittaessa apua oppilasjärjestöiltä.

Olisiko hyvä tässä mainita, että on hyvä tarkistaa myös oman korkeakoulun matkavakuutus ja mitä se sanoo asiasta? [GU2]

 

Huom! Kirjautumalla sivustolle omilla jäsentunnuksillasi, löydät alta linkin opiskelijoille suunnattuun koronavirusaineistojen materiaalikansioon.