Liity jäseneksi
eAsiointi

Ammattihenkilöihin liittyvä lainsäädäntö

Valvira myöntää fysioterapeuteille oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Se myös ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä (Terhikki).

Työnantajien pitää aina varmistaa fysioterapeutin oikeus toimia ammattihenkilön tehtävissä tai fysioterapeutin ammatinharjoittamisoikeus. Terhikki-rekisterin julkisesta tietopalvelusta (JulkiTerhikki) voi tarkistaa fysioterapeutin ammattipätevyyden.

Samannimisiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä voi olla useampia. Epäselvissä tilanteissa soita tai lähetä sähköpostia Valviraan: terhikki@valvira.fi.

Oikeus toimia yrittäjänä

Kaikilla laillistetuilla, Valviran rekisterissä olevilla fysioterapeuteilla on ammatinharjoittamisoikeus eli oikeus oikeus toimia myös yrittäjänä. Fysioterapiapalveluja voi tuottaa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai aluehallintoviraston luvalla toimivana palvelujen tuottajana.

Jos aloitat toiminnan itsenäisenä terveydenhuollon ammatinharjoittajana, tee kirjallinen ilmoitus toiminnasta aluehallintovirastolle (www.avi.fi), kaupparekisteriin (www.ytj.fi) ja verottajalle. Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on Valvira.

Seuraa ammattioikeushakemuksen käsittelyn ajankohtaista tilannetta maanantaisin Valviran sivuilta.

Yksityisen terveydenhuollon luvat

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalta edellytetään lupaviranomaisen myöntämää lupaa palvelujen antamiseen. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty. Luvan saannin edellytykset löytyvät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ohjeesta yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajille.

Lue lisää:
www.valvira.fi

Omavalvonnalla laadukkaampaa terveydenhuoltoa

Omavalvonta parantaa hoidon laatua ja potilaiden oikeusturvaa. Omavalvontasuunnitelma on laadittava ennen kuin toiminta aloitetaan.

» Lisätietoja omavalvontasuunnitelmasta

Valvira valvoo

Valvira valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Valvonta voi olla suunnitelmallista tai jälkikäteistä valvontaa.

» Lisätietoja terveydenhuollon valvonnasta

Ulkomaille töihin

Voit tehdä töitä myös ulkomailla – toisessa EU/ETA-valtiossa – väliaikaisesti tai pysyvästi. Tätä varten tarvitset Valviran myöntämän sähköisen todistuksen eli eurooppalaisen ammattikortin. Varmista etukäteen kohdemaalta, tulisiko sinun hakea ammattikorttia joko pysyvää sijoittautumista varten tai väliaikaista ja satunnaista palvelujen tarjoamista varten.

» Lisätietoja eurooppalaisesta ammattikortista

Lainsäädäntö

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Laissa säädetään oikeudesta terveydenhuollon ammattien harjoittamiseen, ammattihenkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista sekä valvonnasta ja ammattipätevyyksien tunnustamisesta. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö.

» Laki kokonaisuudessaan (Finlex)

Tartuntatautilaki

Tartuntatautilaissa on säädöksiä väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta, johon kuuluu ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemioiden selvittäminen ja torjuminen sekä sairastuneiden tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä sairaalainfektioiden torjunta. Olennainen asia on terveydenhuoltohenkilöstöltä nykyisin vaadittavat rokotukset.

» Laki kokonaisuudessaan (Finlex)