Liity jäseneksi
eAsiointi

Palvelujärjestelmää koskeva lainsäädäntö

Perustuslain mukaan julkisen vallan on edistettävä kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, jos hän ei itse kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Jokaisella on perustuslain mukaan oikeus myös riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Lue lisää:
stm.fi/sotepalvelut/lainsaadanto

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän perusta on valtion tuella toteutettu kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto. Palveluja tuotetaan julkisella ja yksityisellä sektorilla. Suomessa on myös sosiaali- ja terveysjärjestöjä, jotka tuottavat sekä maksullisia että maksuttomia palveluja.

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä.

Lääkinnällisessä kuntoutuksessa pyritään fyysisen toimintakyvyn palauttamiseen (esim. tuki- ja liikuntaelinsairauksissa) ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Lue lisää:
stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus

Valinnanvapauslaki lausuntokierroksella

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen odotetaan kaventavan väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitsevän palveluiden kustannuksien kasvua 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä. Valinnanvapauslain tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuus valita palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä kustannusvaikuttavuutta.

Suomen Fysioterapeuttien mukaan lausuntokierroksella olevalla valinnanvapauslailla ei voida kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja eikä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, koska maakuntia on liian paljon ja koska palvelujärjestelmät saattavat muodostua hyvinkin erilaisiksi. Järjestelmä on liian monimutkainen, jolloin tavoite väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta ei toteudu.

» Suomen Fysioterapeuttien tiedote: Valinnanvapauslaki ei kavenna terveys- ja hyvinvointieroja

» Terveydenhuoltolaki (Finlex)

» Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Finlex)