Liity jäseneksi
eAsiointi

Akava – työelämän kehittäjä

Suomen Fysioterapeutit kuuluu korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavaan Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta. Akavaan kuuluu 36 jäsenliittoa, joissa on yhteensä noin 613 000 jäsentä, joista noin 115 000 on opiskelijajäseniä.

Akava on neuvotteluosapuoli, etujärjestö ja asiantuntijaorganisaatio. Akavan valttina neuvotteluissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on tarkka ja luotettava tietopohja jäsenten asemasta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Akava koordinoi ja kehittää keskusjärjestön, neuvottelujärjestöjen ja jäsenliittojen yhteistyötä sekä edistää yhteisen edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimintaedellytyksiä. Akava vaikuttaa valtakunnallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla sekä suoraan järjestönä että jäsenliittojensa kautta.

Vaikuttamistyötä monella tasolla

Akava valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. Sen vahvuutena on asiantuntijuus, tutkittu tieto ja osaaminen.

Akava on mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kuuluvat työelämän turvaverkkoon. Akavan mielestä Suomessa pitää olla hyvä elintaso, menestyvä elinkeinoelämä sekä tehokas ja tarkoituksenmukainen julkinen sektori. Talouden pitää olla vahva ja veroasteen kohtuullinen. Siihen tarvitaan kasvupolitiikkaa.

Akava puolustaa hyvinvointia

Akava haluaa edistää työtä ja yrittämistä suosivaa politiikkaa. Tavoitteena on korkea työllisyysaste, pitkät työurat, talouskasvu ja valtiontalouden tasapainottaminen. Akava on mukana uudistamassa järjestelmiä, jotka muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Akavalaiset voivat vaikuttaa omien liittojensa kautta Akavan toimintaan ja laajemminkin koko yhteiskuntaan.

Akavalla on kaksi neuvottelujärjestöä, jotka vastaavat jäseniään koskevien palkkaratkaisujen ja työehtosopimusten neuvottelemisesta ja sopimisesta. Julkisella sektorilla toimii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Lisäksi akavalaisten sopimuksista neuvottelevat Akavan liitot. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Akava-Åland r.f.

Kotimainen edunvalvonta nivoutuu tiiviisti kansainväliseen edunvalvontaan. Akava toimii kansainvälisesti ja osallistuu aktiivisesti sekä Euroopan unionin virallisten organisaatioiden että kansainvälisten edunvalvontajärjestöjen työhön.

Akava on…

Oheinen video kertoo perustietoja Akavasta ja akavalaisista.