07/02/2018

Liikunta on ihmelääke kaatumisten ehkäisyssä

Iäkkäiden kaatumisia voidaan ehkäistä tehokkaasti. Kaikkien ehkäisyohjelmien täytyy sisältää monipuolista liikuntaharjoittelua ja harjoittelua tulee jatkaa läpi elämän. 

Suomen Fysioterapeuttien Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus perustuu tutkimuksiin kaatumisten ehkäisystä, jossa on käytetty fysioterapeuttien ammatilliseen osaamiseen kuuluvia menetelmiä. Nyt päivitettyyn suositukseen koottu tutkimustieto edelleen vahvistaa tietoa siitä, että kaatumisia ja kaatumisvammoja pitää ja niitä voidaan ehkäistä tehokkaasti.

Kaatumisvaarassa olevien henkilöiden tunnistaminen ja ehkäisytoimien suunnittelu sekä toteutus ovat moniammatillista yhteistyötä. Kaatumisia ja kaatumisvammoja ehkäistään arvioimalla iäkkään liikkumis- ja toimintakykyä, sen ylläpitoa ja parantamista. Fysioterapeutilla on keskeinen rooli liikkumis- ja toimintakyvyn arvioinnissa sekä liikuntaharjoittelun suunnittelussa, soveltamisessa, toteutuksen koordinoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa.

Kotona asuvien, hyväkuntoisten iäkkäiden kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyssä olennaista on monipuolinen liikuntaharjoittelu. Myös yksilöllisesti suunnitellut ja toteutetut asumisen sekä elinympäristön muutostyöt ovat tärkeitä.

Pitkäaikais- tai sairaalahoidossa olevien iäkkäiden kaatumisia voidaan parhaiten ehkäistä yksilöllisiin vaaratekijöihin kohdennetuilla, useampia ehkäisytoimia sisältävillä ohjelmilla. Ohjelmien tulee sisältyä myös liikuntaharjoittelua. Toistaiseksi tutkimusnäyttö neurologisten potilaiden ja muistisairaiden iäkkäiden kaatumisten ehkäisystä on puutteellista, mutta hekin hyötyvät liikuntaharjoittelusta. Haurailla iäkkäillä harjoittelun turvallisuuteen tulee panostaa.

Monipuolista liikuntaharjoittelua kaikille

Kaiken kuntoisten iäkkäiden kaatumisia ja kaatumisvammoja voidaan tehokkaimmin ehkäistä monipuolisella liikuntaharjoittelulla. Harjoittelun pitää sisältää tasapainoa parantavia ja lihasvoimaa lisääviä harjoitteita ja sitä tulee jatkaa läpi elämän.

UKK-instituutin erikoistutkijan ja suositustyöryhmän jäsenen Saija Karinkannan mukaan harjoittelu voi tapahtua joko yksin tai ryhmässä.

– Puolen vuoden ajan kaksi tuntia viikossa tehdyllä harjoittelulla voidaan jo vähentää kaatumisia. Liikuntaharjoittelun tulee kuitenkin olla säännöllistä ja luonteeltaan nousujohteista.

Suosituksesta tukea käytännön työhön

Kaatumisen ehkäisyn näkökulma, etenkin turvallinen liikkuminen ja hyvän toimintakyvyn säilymisen turvaaminen, on oltava keskeinen osa iäkkäiden henkilöiden hoitoa ja kuntoutusta. Ehkäisyn perusta on kaatumisvaaran arvioinnissa. Tämän jälkeen ehkäisytoimenpiteet tulee kohdistaa havaittuihin kaatumisten vaaratekijöihin.

 

Päivitetty suositus on luettavissa:

http://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00003

Luento: http://bit.ly/2i8dRDw

Lisätietoja suosituksesta:

suositustyöryhmän puheenjohtaja Satu Havulinna THL, puh. 029 524 8434

kehittämisasiantuntija Hanna Häkkinen Suomen Fysioterapeutit, puh. 0207 199 593