Työelämän hyvät käytännöt

Tehdäänkö juuri sinun työyhteisössäsi kehittämistyötä, jonka tuloksista olet innostunut? Tule kertomaan siitä muille!

Työelämän hyvät käytännöt on webinaarisarja, jossa esitellään fysioterapia-alan työyhteisöissä tehtävää kehittämistyötä ja sen myötä syntyneitä hyviä käytäntöjä. Webinaareissa kerrotaan kehittämistyön taustoista, työn toteuttamisesta ja lopputuloksen jalkauttamisesta käytännön työhön. Webinaarisarja on hieno mahdollisuus tehdä organisaationne koulutusmyönteisyys näkyväksi, sekä kertoa millaista erityisosaamista teillä on. Jos innostuit, ole yhteydessä juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi.

Webinaarisarja on käynnistynyt syksyllä 2023. Toteutuneet tilaisuudet esittelyineen löydät alta. Keväälle 2024 on suunniteltu tilaisuuksia mm. kotikuntoutuksesta, ICF:stä ja kirjaamisesta. Onko työpaikallasi tehty kehittämistyötä josta haluaisit kertoa muille? Ole yhteydessä juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi.

Tulossa olevat tilaisuudet

Seuraavat tilaisuudet järjestetään syksyllä 2024. 

 


Toteutuneet tilaisuudet

Alta löydät jo toteutuneet tilaisuudet. Linkin kautta pääset katsomaan tallenteen. Löydät ne myös suoraan Suomen Fysioterapeuttien YouTube-kanavalta.

 

28.5.2024 Osaava ammattilainen on asiakkaan ja työnantajan etu

Oletko pohtinut miten työnantaja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta? Me Fysios Mehiläisessä olemme. Ammattilaisten osaamisen kehittäminen on laadun keskiössä. Tässä webinaarissa kerromme terapeuttien ammatillisen osaamisen ja esihenkilöiden johtamistaitojen kehittämisestä Fysios Mehiläisessä. Keskustelemassa mukana Fysios Mehiläiseltä Alue- ja kehitysjohtaja Susanna Antikainen, Fysioterapian kehityspäällikkö Tiina Granroth ja Osaamisen kehityspäällikkö Minttu Vartia

24.4.2024 ICF ja moniammatillisuus – hanketavoitteesta käytäntöön

Kuntoutuksen vaikuttavuuden edistämiseksi tarvitaan moniammatillisten ja asiakaslähtöisten työskentelymallien kehittämistä, sekä yhteinen viitekehys (ICF) tarkastella asiakkaan toimintakykyä. Coronaria Contextia Oy on ollut mukana kansainvälisessä INPRO -hankkeessa (Interprofessionalism in action), jonka tavoitteena oli kehittää sote-ammattien välistä koulutusta ja yhteistyökäytäntöjä, sekä parantaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden (opiskelijoiden) siirtymistä koulutuksesta työelämään. Hankkeessa olivat mukana korkeakoulut sekä niiden työelämäkumppanit Belgiasta, Alankomaista, Itävallasta sekä Suomesta. ICF-viitekehyksen hyödyntäminen oli keskeinen osa hanketta.

Coronarian sisäisenä tavoitteena INPRO-hankkeessa oli kehittää koko kuntoutuksen henkilöstöä palvelevia moniammatillisia työskentelymalleja. Toisena tärkeänä tavoitteena oli kehittää ja jalkauttaa käytännön työtä palvelevia ICF-pohjaisia työvälineitä, sekä lisätä henkilöstön osaamista ICF:n käytöstä kuntoutuksessa.

Webinaarissa kerrotaan kehittämistyön eri vaiheista, tuloksista ja tulosten implementoimisesta käytännön työhön. Tule kuuntelemaan, millaisia työkaluja ja malleja Coronaria on jalkauttanut käytäntöön, mitä prosessin aikana on opittu ja miksi kuntoutusta on haluttu lähteä kehittämään.

17.4.2024  Moniammatillinen kotikuntoutus Pohteella

Mietitkö miten toimintamalleja uudistetaan suuressa organisaatiossa tai miten verkostoyhteistyöstä saa sujuvaa? Tässä webinaarissa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialueella tehtyä ikääntyneiden kuntoutuksen kehittämistyötä. Tule kuulemaan, miten ikääntyneiden kuntoutuspalveluita voidaan uudistaa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä, miten moniammatillisuus mahdollistaa entistä paremman kuntoutumisen ja miten teknologiaa voidaan hyödyntää käytännön tasolla.

8.4.2024 Digitaaliset palvelut tukevat kotihoidon asiakkaiden kuntoutusta

DigiRehab -kuntoutusmallissa kotihoidon asiakkaiden kuntoutusta lisätään ja tuetaan digitaalisella sovelluksella. Tanskassa kehitetty DigiRehab on sovellus, jonka avulla voidaan tunnistaa kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat, laatia heille yksilöllinen harjoitusohjelma ja seurata kuntoutuksen toteutumista ja vaikuttavuutta. Lisäksi ohjelma tukee kuntoutuksen toteutusta.

DigiRehab -kuntoutusmalli on levinnyt Tanskasta maailmalle kuluneen kymmenen vuoden aikana. Toimintamallissa kuntoutuksen tavoitteena on kotihoidon asiakkaiden omatoimisuuden lisääntyminen, palvelutarpeen kasvun hidastuminen ja näiden kotihoidon käyntien vähentyminen. Toimintamallin keskiössä on hoitohenkilöstön sitouttaminen asiakkaan kuntoutukseen, jolloin fysioterapeuttien työaikaa voidaan keskittää vaativiin kuntoutusjaksoihin ja asiantuntijatyöhön.

Suomessa ensimmäiset DigiRehab-pilotoinnit tehtiin vuonna 2023. Webinaarissa kuulet pilotointijaksojen kokemuksia. Tulokset ovat olleet vakuuttavia, sillä kuntoutusjaksolle osallistuneista kotihoidon asiakkaista toimintakyky parantui yli 80 prosentilla. Hoitohenkilöstö on myös kokenut DigiRehab-sovelluksen toimivaksi ja sen itsenäinen käyttö on onnistunut hyvin.

16.1.2024 Fysioterapeutin rooli RAI- arviointitiedon hyödyntämisessä.

Vanhuspalvelulain edellyttämän RAI arviointivälineistön käyttö ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnissa on ollut 1.4.2023 alkaen pakollista. RAI:n käyttöaste onkin noussut hyvinvointialueita koskevien velvoitteiden sekä suurten ikäluokkien kasvun myötä. Attendon Terapiapalveluissa on vuodesta 2020 alkaen kehitetty RAI- toimintamallia tukemaan moniammatillista ja laadukasta toimintakyvyn arviointia. Moniammatillisesti tuotettua RAI- arviointietoa hyödynnetään esimerkiksi kuntouttavan arjen luomisessa ja tieto mahdollistaa myös suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan.

RAI:n käyttöä on perusteltua kehittää ja tehostaa esimerkiksi palveluntarpeen arvioinnissa, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa sekä jatkotoimenpiteiden valinnassa. Moniammatillisesti toteutetun RAI- tiedon hyödyntäminen palveluasumisessa ehkäisee toimintakyvyn alentumista ja sairaalahoitoon joutumista. Tässä webinaarissa esittelemme fysioterapeutin roolia Attendon Terapiapalveluiden RAI- toimintamallissa ja kerromme Attendo terapiapalveluissa tehdystä kehittämistyöstä. 

10.10.2023 Fysioterapeutin asiantuntijuus osana moniammatillista hoivapalvelua.

Webinaarissa esiteltiin Attendo Terapiapalveluiden kehittämä toimintamalli fysioterapeutin asiantuntijuuden hyödyntämiseen osana ikäihmisten asumispalveluita sekä miten tavoitteellinen moniammatillinen toiminta näyttäytyy käytännössä.

Työelämän hyvät käytännöt

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti