Perustutkinnon jälkeinen koulutus

Fysioterapia on nopeasti kehittyvä ala, jossa menestyksekäs ammatin harjoittaminen vaatii jatkuvaa oppimista. Jatkuva oppiminen määritellään on prosessiksi, jossa yksilö hankkii ja kehittää fysioterapiaan, kuntoutusjärjestelmään ja työelämän muuttuviin olosuhteisiin liittyvää osaamistaan muodollisissa ja epämuodollisissa oppimistilanteissa. Selkokielellä tämä tarkoittaa sitä, että fysioterapeuttien oppiminen ja ammatillinen kasvu tapahtuu paitsi kouluttautumalla, myös esimerkiksi asiakastyötä tekemällä, kollegojen kanssa keskustelemalla ja ammattikirjallisuuteen perehtymällä.

Perustutkinnon jälkeen fysioterapeuteilla on runsaasti erilaisia koulutusmahdollisuuksia.

Ammatillinen täydennyskoulutus on koulutusta, jonka tarkoituksena on ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä fysioterapeutin ammattitaitoa. Täydennyskoulutus ei yleensä tuota uutta ammattipätevyyttä, vaan päivittää olemassa olevaa osaamista. Moniammatillisesta täydennyskoulutuksesta puhutaan silloin, kun tarkoituksena on ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillista osaamista ja kehittää moniammatillista yhteistyötä.

Ammatillinen erikoistumiskoulutus on koulutusta, jonka tarkoituksena on lisätä ammattitaitoa ja muodostaa uutta pätevyyttä. Niin sanottua virallista erikoistumiskoulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut tai yliopistot, mutta erikoistumiskoulutukseksi voidaan katsoa myös monien muiden toimijoiden järjestämät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävät koulutukset. Erikoistumiskoulutus voi pitää sisällään myös tietyn ammatillisen menetelmän oppimisen. Rajanveto täydennys- ja erikoistumiskoulutuksen välillä ei ole aina yksiselitteinen. Moniammatillisesta erikoistumiskoulutuksesta puhutaan silloin, kun edellä mainitun kaltainen koulutus on järjestetty moniammatillisesti.

» Ammatillisia koulutuksia löydät liiton koulutuskalenterista

Ammatillisella jatkokoulutuksella tarkoitetaan ylempiä korkeakoulututkintoja, kuten YAMK-, maisteri-, lisensiaatti- ja tohtorikoulutusta. Voit lukea jatkokoulutusmahdollisuuksista tarkemmin täältä.

Lisäkoulutuksella tarkoitetaan fysioterapeutin osaamisen laajentamista oman ammattialan ulkopuolelta. Lisäkoulutusta ovat esimerkiksi muiden tieteenalojen opinnot tai avoimet korkeakouluopinnot.

Alla oleville sivuille on koottu tietoa perustutkinnon jälkeisestä koulutuksesta.

Sivu on päivitetty 21.12.2023.

Perustutkinnon jälkeinen koulutus

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Liiton järjestämä koulutus

Lue lisää

Täydennyskoulutuksen velvollisuudet ja vastuut

Lue lisää