Fysioterapian hinnoittelu


Löydät tämän sivun alaosasta yritystoiminnan kustannuksia arvioivan laskurin (excel-tiedosto), kun kirjaudut ensin sivustolle omilla jäsentunnuksillasi.

Kiinnostaako fysioterapian hintataso eri alueilla? Lue tästä lisää!


Fysioterapian hinnoittelun pääperiaate on sama kuin kaikessa yritystoiminnassa: toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa. Oheisella videolla on kerrottu fysioterapian hinnoittelun periaatteista,

Digimarkkinoinnin koulutusta yrittäjille vuonna 2023, lue lisää tästä!

 

Yrittäjän kannattaa aloittaa hinnoittelun pohdinta kartoittamalla yritystoimintaan liittyviä kuluja. Alla on lista tavanomaisista kuluista, joita yksinyrittäjän kannattaa toiminnassaan huomioida. Työllistävien yrittäjien on lisäksi huomioitava mm. henkilöstökulut.

Yksinyrittäjän toiminnan kulueriä

Kiinteät kulut ovat sellaisia, joihin yrittäjä voi harvemmin suoraan itse vaikuttaa. Vaihteleviin kuluihin pystyy vaikuttamaan jonkin verran, mutta osa niistäkin on pakollisia.  Huomioitavat kulut ovat ansionmenetystä aiheuttavia poissaoloja, eli päiviä jolloin ei tehdä työtä.

Yrittäjä ei saa vapaiden aikana ansiotuloa, joten vapaapäiviin liittyvä ansionmenetys tulee sisällyttää myytävän palvelun hintaan.

Yksinyrittäjän toiminnan kustannukset

Yksinyrittäjän toiminnan kustannukset jakautuvat suuriin ja pieniin kulueriin. Oheisessa kuviossa on esimerkki yksinyrittäjän yritystoiminnan kuukausittaisista menoista. Esimerkissä yrityksen kiinteät kulut ovat noin 1 400 euroa ja kaikki kulut eläkemaksua (YEL) lukuun ottamatta noin 2 600 euroa kuukaudessa.

Yksinyrittäjän yritystoiminnan kustannukset

Yritystoiminnan tuotto on tulojen ja kulujen erotus. Fysioterapiayrittäjän tulot rakentuvat pääasiassa asiakastyöstä saatuun tuloon, jolloin tärkein määrittävä tekijä on fysioterapiasta saatava hinta.

Yrittäjä voi parantaa ansiotasoaan myös tekemällä pidempää työpäivää, olemalla vähemmän vapaalla sekä minimoimalla yritystoiminnan kuluja.

Kuvion esimerkissä oletetaan, että vuodessa on kuusi arkipyhää, lomalla ollaan neljä viikkoa, sairaana kolme päivää ja täydennyskoulutuksessa kolme päivää. YELin suuruus on esimerkissä 24,1 % yritystoiminnan tuotosta.

Kuinka paljon yksinyrittäjä ansaitsee?

Jos fysioterapian hinnaksi otetaan vuoden 2021 fysioterapian mediaanihintaa, eli 61 euroa, ja viitenä päivänä viikossa toteutuu kuusi 45 minuutin asiakaskäyntiä, yrityksen bruttotulo on noin 7 700 euroa kuukaudessa. Edellisen esimerkin mukaisella kulurakenteella yrityksen tulos on noin 3 860 euroa kuukaudessa. Toiminimiyrittäjä maksaa tästä tuloveroa 31,4 prosenttia (vuosi 2022), jolloin käteen jää noin 2 650 euroa kuukaudessa.

Yrittäjä kantaa yritystoimintaa harjoittaessaan yrittäjäriskiä, joka tarkoittaa epävarmuutta omasta toimeentulosta. Yrittäjän tulisi pystyä varautumaan huonompiin kausiin, sairastumiseen ja muihin yritystoiminnan häiriöihin, jonka vuoksi kuukausittain käteen jäävä ansio ei voi olla palkansaajia pienempi. Palkansaajilla ansiotaso on oleellisesti turvatumpi mm. paremman työttömyysturvan, palkkaturvan ja sairausajan palkanmaksun vuoksi.

Eläkepäiviin varautuminen kannattaa aloittaa heti

Fysioterapiayrittäjällä voi olla kiusaus tinkiä YEL-maksuista ansiotasonsa parantamiseksi. Tällöin tingitään kuitenkin paitsi vanhuuden eläketuloista, myös muun muassa sairaspäivärahan ja vanhempainpäivärahan suuruudesta.

Edellä kuvatussa esimerkissä YEL-maksujen taso on selkeästi niin sanottua minimitasoa korkeampi. Esimerkissä on lähdetty siitä, että sairastamisen tai perheen perustamisen yhteydessä päivärahojen taso ei olisi kohtuuttoman kaukana yrittäjän normaalista tulotasosta. Lisäksi eläkkeelle jäädessä ansiotason tulisi pysyä kohtuullisena.

Työeläkeyhtiöiden YEL-laskureilla voi arvioida maksettujen eläkemaksujen vaikutusta päivärahoihin ja eläkkeeseen. Laskurissa pyydetyn työtulon arvona voidaan käyttää palkansaajana toimivan fysioterapeutin mediaaniansiota, joka oli kuntasektorilla vuonna 2021 noin 35 000 euroa.

Yrittäjän kannattaa YEL-järjestelmän lisäksi harkita myös muita eläkesäästämisen muotoja. Keskeistä on, että eläkepäiviin varaudutaan johdonmukaisesti heti yritystoiminnan aloituksesta lähtien.

Työaika ja kilpailu

Kilpailulla on taipumus painaa hintatasoa alemmas. Kuluttajalle tämä on mieluisaa, mutta palveluita myyville yrittäjille se tarkoittaa joko ansiotason laskua, pidempiä työpäiviä tai yritystoiminnan uudistamista ja kilpailijoista erottautumista.

Kun yrityksen kulurakenne on optimoitu, ansiotasoon vaikuttavia tekijöitä ovat pääasiassa työaika ja hinta. Alla olevaan taulukkoon on koottu esimerkkejä tehdyn työn, eli asiakaskäyntien, sekä fysioterapian hinnan vaikutuksista. Pohjana arviossa on käytetty edellä mainittua yrityksen kulurakennetta, mutta YEL-maksu on aina 24,1 yritystoiminnan tuotosta ja siten eri suuruinen eri esimerkeissä.

Taulukossa sarake ”Tuotto” tarkoittaa asiakaskäynneistä saatavaa tuloa, sarake ”Brutto” kuvaa yrittäjän saamaa kuukausittaista tuloa ennen verotusta ja sarake ”Netto” on toiminimiyrittäjälle käteen jäävä ansio, jos verotus perustuu vain yksinkertaiseen tuloveroon.

Esimerkkejä asiakasmäärän ja hinnan vaikutuksesta yrittäjän ansiotasoon

Esimerkeistä nähdään, että suunnilleen samalle tulotasolle päästään tekemällä viisi asiakaskäyntiä päivässä á 75 €, kuusi asiakasta päivässä á 61 € tai seitsemän asiakasta päivässä á 55 €.

Alihankinta

Alihankkijana työskentelevä ammatinharjoittaja jakaa yritystoiminnan riskit toisen yrityksen kanssa. Alihankinnassa yritystoiminnan kustannusrakenne on usein yksinkertainen ja merkittävän kuluerän muodostaa palveluita ostavalle yritykselle maksettavat rojalti.

Alla olevasta kuviossa nähdään alihankkijana työskentelevän toiminimiyrittäjän yritystoiminnan kustannukset. Kuvion esimerkissä oletetaan, että vuodessa on kuusi arkipyhää, lomalla ollaan neljä viikkoa, sairaana kolme päivää ja täydennyskoulutuksessa kolme päivää. YELin suuruus on esimerkissä 24,1 % yritystoiminnan tuotosta ja rojaltit 35 % asiakasmaksuista. Fysioterapian hinta on 61 euroa ja asiakaskäyntejä on kuusi päivässä.

Alihankkijana toimivan toiminimiyrittäjän kustannukset

Alihankkijana toiminnan kustannuksista suurimmat kuluerät ovat rojaltit, YEL ja vapaapäivät. Yritystoiminnan riski on alihankkijalla siinä mielessä pienempi, että poissaolopäivän hinta on pienien kiinteiden kulujen (60 € / kk) ansiosta vain 240 euroa. Toisaalta alihankkijan on joko asetettava hintataso korkeammalle tai tehtävä enemmän asiakastyötä päästäkseen samalle ansiotasolle kuin omaa yritystä pyörittävä fysioterapeutti.

Alihankinta vai oma yritys – kummalla tienaa paremmin?

Oma yritys sisältää enemmän riskejä, mutta voi tuottaa paremman ansiotason. Edellä esitettyjen esimerkkikulujen valossa alihankkijana toimivan on veloitettava yhdestä fysioterapiakäynnistä 76 euroa päästäkseen samalle ansiotasolle kuin omaa yritystä pyrittävä fysioterapeutti, jonka hintataso on 61 euroa. Toinen vaihtoehto on tehdä kuukaudessa noin 40 asiakaskäyntiä enemmän.

Hinnoittele fysioterapia yrityksesi todellisilla kuluilla

Olemme laatineet yrittäjien tueksi laskurin, jolla voidaan arvioida yritystoiminnan kustannuksia. Laskurin löydät alta, kun olet ensin kirjautunut sivustolle omilla jäsentunnuksillasi. Laskuriin syötetään tarvittavat tiedot ja sen avulla voidaan kokeilla erilaisia hinta-asiakasmäärä-kombinaatioita. Laskurilla voidaan arvioida myös alihankintasopimuksella työskentelevien ansiotasoa (rastita ruutu ”työskentelen alihankijana” ja tarvittaessa ruutu ”maksan erikseen vuokraa”).

Laskuri on suuntaa antava ja kehitysvaiheessa. Sitä ei ole tarkoitettu yritystoiminnan suunnittelun ainoaksi välineeksi. Liitto ei vastaa laskurin käytön aiheuttamista vahingoista tai virhearvioinneista. Voit antaa palautetta laskurista juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi.

Fysioterapian hinnoittelu

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Fysioterapian hinnoittelu

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti