Näyttöön perustuva fysioterapia

Näyttöön perustuva toiminta (Evidence Based Practise, EBP) määritellään tämänhetkisen parhaan tutkimustiedon tunnolliseksi, täsmälliseksi ja järkeväksi käytöksi, kun tehdään yksilöitä koskevia hoitopäätöksiä. Se tarkoittaa kliinisen asiantuntijuuden ja parhaan käytössä olevan tutkimustiedon integrointia.

Terveydenhuoltolaki (8 §) edellyttää, että terveydenhuollon toiminta perustuu tutkimustietoon sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Näyttöön perustuva toiminta liittyy vahvasti terveydenhuollon toteuttamiseen ja johtamiseen. Sen avulla kansalaisten käytössä on sellainen palvelu- ja toimenpidevalikoima, josta on mahdollisimman suuri terveyshyöty.

Fysioterapian vaikuttavuus ja merkityksellisyys

Näyttöön perustuva fysioterapia perustuu korkeatasoiseen tutkimustietoon, jota sovelletaan yksilöllisesti ja eettisesti asiakkaan arvojen ja toiveiden kontekstissa.

Näyttöön perustuvan toiminnan kulmakiviä ovat tutkimustiedon ohella jaettu päätöksenteko ja asiakkaan autonomia. Fysioterapeutin tulee osata valita asiakkaan kannalta oleellinen tieto, jota voidaan hyödyntää asiakkaan arvojen ja toiveiden ohjaamalla tavalla. Tutkimustieto ei koskaan yksinään sanele sitä, mitä fysioterapiassa tehdään.

Fysioterapiassa asiakkaan tavoitteiden saavuttaminen vaatii esimerkiksi kivun helpottumista, toimintakyvyn parantumista tai ylläpysymistä tai vammojen ennaltaehkäisyä. Tutkimuksella pyritään selvittämään, miten tavoitteisiin parhaiten päästään, eli millainen on fysioterapian eri menetelmien vaikutus (efficacy), vaikuttavuus (effectiveness) tai kustannusvaikuttavuus (efficiency) suhteessa terapian tavoitteisiin.

Vaikuttavuuden osoittaminen vaatii vahvaa satunnaistettua koeasetelmaa (Randomised Controlled Trial, RCT) sekoittavien tekijöiden minimoimiseksi. Satunnaistaminen minimoi sattuman vaikutuksen. Useiden RCT-tutkimusten tuloksia yhdistävä meta-analyysi antaa parhaan käsityksen fysioterapian menetelmien vaikuttavuudesta.

Fysioterapian hyötyä ei voida mitata yksinomaan vaikuttavuuden kautta. Näyttöön perustuvan fysioterapian ”toinen puoli” on asiakkaiden ymmärtäminen. Laadullisella tutkimuksella kerätään tietoa esimerkiksi asiakkaiden kokemuksista, näkemyksistä, asenteista ja uskomuksista. Toisaalta laadullisella tutkimuksella voidaan arvioida myös fysioterapeuttien työskentelytapoja, joka auttaa alan kehittymisessä.

Laadullisen tutkimuksen asetelmat riippuvat siitä, millaista ilmiötä halutaan tutkia. Useiden tutkimusten tuloksia voidaan yhdistää metasynteesiksi, joka antaa kattavimman kuvan tutkittavasta ilmiöstä.

Fysioterapiassa tulisi ensisijaisesti suosia terapiamenetelmiä, joiden vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä. Yhtä lailla on tärkeää tuntea asiakasryhmille tyypillisiä uskomuksia, ymmärtää eri vuorovaikutustapojen merkitys ja tuntea keinoja vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen.

Kaikista fysioterapian menetelmistä tai alalle tyypillisistä ilmiöistä ei ole tehty tutkimusta. Vähäinen tutkimus ei tarkoita, että menetelmän vaikuttavuus olisi vähäinen tai ilmiö olisi merkityksetön. Kliininen kokemus ja hiljainen tieto ovatkin osa näyttöön perustuvaa fysioterapiaa ja erityisen tärkeitä ne ovat silloin, kun tutkimustietoa on niukasti. Kokemusperäisen tiedon ei kuitenkaan tulisi olla ainoa tietolähde terapian suunnittelussa ja toteutuksessa.

» Lue näyttöön perustuvasta fysioterapiasta tarkemmin artikkelista Mitä on näyttöön perustuva fysioterapia? (Fysioterapia 5/2019). Artikkeli on jäsenille ladattavissa sivun alalaidasta.

Tietokantoja

Fysioterapia-alaan liittyviä tutkimuksia löydät mm. seuraavista tietokannoista:

» PEDro
PEDro on fysioterapiatutkimuksen tietokanta, joka sisältää yli 59.000 tutkimusta, katsausta tai suositusta. PEDroa ylläpitää The Centre of Evidence-Based Physiotherapy (CEBP), jonka tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvaa fysioterapiaa. PEDro tarjoaa arvioin tutkimusten harhariskistä, joka helpottaa huomattavasti tiedon luotettavuuden arviointia.

» Cochrane
Cochrane on kansainvälinen, ei-kaupallinen ja itsenäinen online-verkosto, joka toimii yli 130 maassa. Verkosto tuottaa kirjallisuuskatsauksia ja sitä pidetään yhtenä luotettavimmista tutkimustiedon tuottajista.

» PubMed
PubMed on lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta, joka sisältää yli 35 miljoonaa viitettä. PubMed on eniten käytetty tutkimustietokanta ja sisältää kattavasti fysioterapia-alan tutkimuksia.

» Terveyskirjasto
Terveyskirjasto tuottaa luotettavaa, riippumatonta ja ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista. Artikkelit ja ohjeet perustuvat Suomen Lääkäriseura Duodecimin asiantuntijoiden tuottamiin kansallisiin hoitosuosituksiin ja Kustannus Oy Duodecimin julkaisemiin lääkärien käsikirjoihin. Terveyskirjastossa on jo yli 10 000 asiantuntija-artikkelia.

 

Päivitetty 26.7.2023

Näyttöön perustuva fysioterapia

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Ammattietiikka

Lue lisää

Fysioterapiasuositukset

Lue lisää