Lausunnot

Lausunnot ovat liiton yhteiskunnallisen edunvalvonnan ydin. Otamme kantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, työelämään, koulutukseen, julkisiin hankintoihin sekä elinkeinopolitiikkaan liittyvään lainsäädäntöön vahvassa yhteistyössä keskus- ja neuvottelujärjestöjen kanssa. Lisäksi edistämme näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvaa fysioterapiaa väestön terveyshyödyn tuottamiseksi.

 

Liiton lausunnot

Pvm Aihe Lausunnon pyytäjä Lausunto (pdf)
2024
08.05.2024 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä STM Lausunto
07.02.2024 Lausunto ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta OKM Lausunto
07.02.2024 Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista OKM Lausunto 
25.1.2024 Lausunto THL määräykseen terveydenhuollon hoitoilmoitustietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta THL Lausunto
12.1.2024 Lausunto STM:n asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä STM Lausunto
 
2023
29.11.2023 Lausunto Akavalle työterveyshuollon kehittämisestä Akava Lausunto
28.11.2023 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta STM Lausunto
27.11.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön luonnokseen asetukseksi sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta STM Lausunto
24.11.2023 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Migreeni Käypä Hoito
15.11.2023 Lausunto laatusuositukseen aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024-2027 STM Lausunto
31.10.2023 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: MS-tauti Käypä Hoito
26.10.2023 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuoden 2024 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta (fysioterapian kotitalousvähennys) Eduskunnan valtionvarain-valiokunnan verojaosto Lausunto 
18.10.2023 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta STM Lausunto
16.10.2023 Lausunto STM:n suoritemaksutyöryhmälle Valvontalain mukaisten suoritteiden maksujen vaikutuksesta fysioterapia-alan yrityksiin STM Lausunto
7.10.2023 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Alahengitystieinfektiot (aikuiset) Käypä Hoito
3.10.2023 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Tyypin 2 diabetes Käypä Hoito
26.9.2023 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Sydämen vajaatoiminta Käypä Hoito
12.9.2023 Lausunto hallituksen esitykseen kuntoutuksen kotitalousvähennyksestä VM Lausunto 
1.9.2023 Lausunto vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamiseen STM Lausunto 
11.06.2023 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Muistisairaudet Käypä Hoito
24.05.2023 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Värttinäluun alaosan (ranteen) murtuma Käypä Hoito
30.03.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön luonnokseen sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta STM Lausunto
24.03.2023 Lausunto Kalevalainen kansanparannus -säätiö / Kansanlääkintäseura ry:n esitys kalevalaisen jäsenkorjauksen sisällyttämisestä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen Opetushallitus
17.03.2023 Lausunto tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevaan muistioon STM Lausunto
03.03.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön ohjeeseen koskien ammattihenkilölainsäädännön soveltamista STM Lausunto
01.03.2023 Kommentit ohjeistukseen työikäisten palvelukokonaisuudesta ja  työterveyshuollon toiminnallisesta integraatiosta Akava (STM)
15.02.2023 Kommentit Kelan ehdotukseen tules-etäkuntoutuskurssille ohjaamiseen fysioterapeutin suosituksella Kela
28.01.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön riittävyyden sote-tiekarttaan KA (STM) Lausunto
13.01.2023 Kommentit työmarkkinajärjestöjen ehdotukseen psykososiaalisten lyhytinterventioiden sisällyttämisestä työterveyshuoltoon Akava
09.01.2023 Lausunto täydentävään hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta (yliopistosairaalalisä) STM Lausunto
 
2022
29.11.2022 Lausunto asetukseen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä VN Lausunto
29.11.2022 Lausunto valtioneuvoston asetukseen koskien hyvinvointialueiden rahoitusta VN Lausunto
29.11.2022 Lausunto asetukseen sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta STM Lausunto
29.11.2022 Lausunto valtioneuvoston asetukseen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta VM Lausunto
21.11.2022 Lausunto valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta STM Lausunto
11.11.2022 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuuleminen Kela-korvausten poistamiseen liittyen StV Lausunto
08.11.2022 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Pakko-oireinen häiriö (OCD) Duodecim Lausunto
31.10.2022 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Autisminkirjon häiriö Duodecim Lausunto
25.10.2022 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia Duodecim Lausunto
25.10.2022 Kommentit Akavan lausuntoon koskien korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiaa Akava (OKM)
21.10.2022 Kommentit Akavan lausuntoon koskien sosiaali- ja terveysministeriön saattohoitoselvitystä Akava (STM)
03.10.2022 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta (yliopistollisen sairaalan tehtävät) STM Lausunto
13.9.2022 Kommentit JUKOn lausuntoon koskien potilasturvalakia JUKO (STM)
31.8.2022 Lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä STM Lausunto
1.7.2022 Lausunto Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet STM Lausunto
1.7.2022 Lausunto sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta STM Lausunto
29.6.2022 Lausunto sairausvakuutuslain muutoksesta (Kela-korvausten poistaminen) STM Lausunto
29.6.2022 Lausunto terveydenhuoltolain muuttamisesta (Opiskelijoiden harjoittelut) STM Lausunto
29.6.2022 Lausunto työttömyysturvalain 4. luvun muuttamisesta STM Lausunto
28.6.2022 Kommentit Akavan lausuntoon koskien työterveyshuollon mielenterveyspalveluiden saatavuutta Akava (STM)
3.6.2022 Kommentit Akavan lausuntoon koskien mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamista Akava (STM)
4.5.2022 Kommentit JUKOn lausuntoon koskien potilasturvalakia JUKO (STM)
25.4.2022 Lausunto hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi STM Lausunto
17.4.2022 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet Duodecim
11.4.2022 Lausunto Työterveyslaitoksen ehdotukseen työpaikkaselvityksen uudistamisesta Työterveyslaitos
8.4.2022 Sosiaali- ja terveysministeriön kuuleminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta STM Lausunto
23.3.2022 Lausunto Kela-korvausten kohdentamisesta Akava (STM)
18.3.2022 Lausunto hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi STM Lausunto
11.3.2022 Kommentit Akavan lausuntoon kuntoutusrahan ja osasairauspäivärahan kehittämisestä Akava (STM)
25.2.2022 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Krooninen sepelvaltimo-oireyhtymä Duodecim
24.1.2022 Kommentit Akavan lausuntoon työturvallisuuslain muutoksesta Akava (STM)
23.1.2022 Kommentit Akavan lausuntoon tartuntatautipäivärahan muuttamiseksi Akava (STM)
4.1.2022 Lausunto perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta STM Lausunto
2021
23.11.2021 Lausunto hoitosuositukseen: Raskaus ja liikunta  HOTUS
12.11.2021 Lausunto ammattikorkeakoulu- ja yliopistolait OKM
29.10.2021 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevaan asetusluonnokseen STM Lausunto
25.10.2021 Lausunto Valtioneuvoston asetukseen hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista STM
15.9.2021 Kommentit Kelan hankintasopimukseen Kela
31.8.2021 Lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä STM Lausunto
27.8.2021 Lausunto hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta STM Lausunto
15.8.2021 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Sepelvaltimotautikohtaus Duodecim
21.6.2021 Kommentit Kelan yksilöterapioiden hankintaan ja tarjouskilpailuun Kela
10.5.2021 Kommentit Kelan eettiseen ohjeistukseen palveluntuottajille Kela
31.3.2021 Kommentit VSSPHn hankintamenettelyyn ja hankintasopimukseen VSSHP
31.3.2021 Kommentit Kymsoten Hankintamenettelyyn ja hankintasopimukseen KSSHP
8.3.2021 Lausunto Hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta  STM Lausunto
4.3.2021 Lausunto hallituksen esitykseen sote-uudistukseksi (henkilöstön asema uudistuksessa) StV Lausunto
3.3.2021 Lausunto Palkon suositukseen: Kroonisen selkäkivun hoito luudutuskirurgialla ja sen jälkeinen kuntoutus Palko
19.2.2021 Lausunto ilmastonmuutoksen sopeuttamissuunnitelman luonnos STM
28.1.2021 Kommentteja ja kehitysehdotuksia Kelan yksilöterapioiden hankintamenettelyyn Kela
25.1.2021 Kommentit Akavan lausuntoon sote-uudistuksesta Akava (STM)
15.1.2021 Kommentit Akavan lausuntoon valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta Akava (OKM)
6.1.2021 Kommentit Akavan lausuntoon tartuntatautilain muuttamisesta Akava (STM)
   
2020
12.10.2020 Kommentit Kelalla vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnasta Kela
27.9.2020 Kommentit Akavan lausuntoon tartuntatautilain muuttamisesta Akava (STM)
25.9.2020 Lausunto hallituksen esitykseen soteuudistuksesta STM
31.8.2020 Lausunto Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelmasta vuosille 2021–2030 STM
25.8.2020 Lausunto Palkon suositukseen: Epäterveellinen ravitsemus ja vähäinen liikunta Palko
17.8.2020  Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Diabeetikon jalkaongelmat  Duodecim
15.8.2020  Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Osteoporoosi  Duodecim
10.8.2020 Lausunto iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta STM
7.8.2020 Kommentit Akavan lausuntoon sosiaaliturvan monimutkaisuuden sekä ”tosiasiallisesti työkyvyttömien” työttömien aseman pohdintaan Akava (STM)
30.6.2020 Lausunto toimintakyvyn rakenteisen kirjaamisen opas THL
26.6.2020 Lausunto iäkkäiden ihmisten palvelujen laatusuositukseen  STM
22.5.2020 Kommentit Akavan lausuntoon digitaaliset keinot koronakriisin jälkihoidossa Akava (VKM)
8.5.2020  Lausunto TOIMIA-suositukseen: Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi väestötutkimuksissa  THL
4.5.2020 Kommentit Akavan lausuntoon jälleenrakennusvaiheen tervehdyttämistoimista  Akava
30.4.2020 Lausunto sosiaali- ja terveysministerille kuntoutuksen uudistamisesta STM
1.4.2020  Lausunto hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaiksi STM
31.3.2020 Lausunto hoitosuositukseen: Raskaus & liikunta  HOTUS
10.3.2020 Lausunto hallituksen esitykseen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaa-li ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta  STM

 

Lausunnot

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti