Liity jäseneksi
eAsiointi

Lausunnot

Lausunnot ovat liiton yhteiskunnallisen edunvalvonnan ydin. Otamme kantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, työelämään, koulutukseen, julkisiin hankintoihin sekä elinkeinopolitiikkaan liittyvään lainsäädäntöön vahvassa yhteistyössä keskus- ja neuvottelujärjestöjen kanssa. Lisäksi edistämme näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvaa fysioterapiaa väestön terveyshyödyn tuottamiseksi.

 

Liiton lausunnot ja kuulemistilaisuudet

(päivityksessä, kesken…)

Pvm Aihe Lausunnon pyytäjä Lausunto (pdf)
30.03.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön luonnokseen sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta STM Lausunto
24.03.2023 Lausunto Kalevalainen kansanparannus -säätiö / Kansanlääkintäseura ry:n esitys kalevalaisen jäsenkorjauksen sisällyttämisestä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen Opetushallitus
17.03.2023 Lausunto tartuntatautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevaan muistioon STM Lausunto
03.03.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön ohjeeseen koskien ammattihenkilölainsäädännön soveltamista STM Lausunto
01.03.2023 Kommentit ohjeistukseen työikäisten palvelukokonaisuudesta ja  työterveyshuollon toiminnallisesta integraatiosta Akava (STM)
15.02.2023 Kommentit Kelan ehdotukseen tules-etäkuntoutuskurssille ohjaamiseen fysioterapeutin suosituksella Kela
28.01.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön riittävyyden sote-tiekarttaan KA (STM) Lausunto
13.01.2023 Kommentit työmarkkinajärjestöjen ehdotukseen psykososiaalisten lyhytinterventioiden sisällyttämisestä työterveyshuoltoon Akava
09.01.2023 Lausunto täydentävään hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta (yliopistosairaalalisä) STM Lausunto
29.11.2022 Lausunto asetukseen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä VN Lausunto
29.11.2022 Lausunto valtioneuvoston asetukseen koskien hyvinvointialueiden rahoitusta VN Lausunto
29.11.2022 Lausunto asetukseen sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta STM Lausunto
29.11.2022 Lausunto valtioneuvoston asetukseen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
21.11.2022 Lausunto valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
11.11.2022 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuuleminen Kela-korvausten poistamiseen liittyen
08.11.2022 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Pakko-oireinen häiriö (OCD)
31.10.2022 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Autisminkirjon häiriö
25.10.2022 Lausunto Käypä Hoito -suositukseen: Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia
25.10.2022 Kommentit Akavan lausuntoon koskien korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiaa
21.10.2022 Kommentit sosiaali- ja terveysministeriön saattohoitoselvitykseen
03.10.2022 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta (yliopistollisen sairaalan tehtävät)
13.9.2022 Potilasturvalaki
31.8.2022 Lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä
1.7.2022 Lausunto asiakirjaan Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet
1.7.2022 Lausunto sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta
30.6.2022 Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet
29.6.2022 Lausunto sairausvakuutuslain muutoksesta (Kela-korvausten poistaminen)
29.6.2022 Lausunto terveydenhuoltolain muuttamisesta (Opiskelijoiden harjoittelut)
29.6.2022 Lausunto työttömyysturvalain 4. luvun muutttamisesta
28.6.2022 Työterveyshuollon mielenterveyspalveluiden saatavuus
28.6.2022 Sairasvakuutuslain muutos (Kela-korvausten poistaminen)
27.6.2022 Työttömyysturvalain muutos
26.6.2022 Työttömyysturvalain 4. luvun muutos
3.6.2022 Mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen
4.5.2022 Potilasturvalaki
25.4.2022 Lausunto Sote-valvontalaista
17.4.2022 Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet
11.4.2022 Lausunto työpaikkaselvityksen uudistamisesta
8.4.2022 Sosiaali- ja terveysministeriön kuuleminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta
25.3.2022 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi
23.3.2022 Kela-korvausten kohdentaminen
18.3.2022 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaista
18.3.2022 Lausunto asiakastietolaki
14.3.2022 Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi
11.3.2022 Kuntoutusrahan ja osasairauspäivärahan kehittäminen
25.2.2022 Krooninen sepelvaltimo-oireyhtymä
24.1.2022 Työturvallisuuslain muutos (”koronapassi”)
23.1.2022 Tartuntatautipäivärahan muutos
20.1.2022 Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet
19.1.2022 Tartuntatautipäivärahan muutos
4.1.2022 Lausunto perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta
23.11.2021 Kommentit raskaus ja liikunta -hoitosuositukseen
12.11.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö AMK ja yliopistolaki
8.11.2021 Vaikuttamispaperi kuntoutukseen liittyen
2.11.2021 Kommenttipuheenvuoro jatkuvan oppimisen kehittämistarpeista SOTEKO-hankkeen seminaarissa
29.10.2021 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta
27.10.2021 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö  sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta
25.10.2021 Lausunto Valtioneuvoston asetuksesta hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista
29.9.2021 Yhteinen järjestöjen kannanotto monikanavarahoituksen purkamista valmistelevalle parlamentaariselle työryhmälle
15.9.2021 Kommentit Kelan hankintaspimukseen
31.8.2021 Lausuntopyyntö monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä
27.8.2021 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
15.8.2021 Sepelvaltimotautikohtaus suositus
21.6.2021 Kommentit Kelan yksilöterapioiden hankintaan ja tarjouskilpailuun
10.5.2021 Kommentit Kelan eettiseen ohjeistukseen palveluntuottajille
4.5.2021 Terapialiittojen ja AKY:n yhteinen vastaus Pirkanmaan palvelusetelimalliin liittyen (2. kannanotto)
30.4.2021 Liiton vastaus Eläinfysioterapeutit ry:lle koskien eläinfysioterapeutti nimikkeen käyttöä
13.4.2021 Kannanotto Savoa-malliin
7.4.2021 Kannanotto etäkuntoutuksen mahdollistamisesta
1.4.2021 Vastauksia Kelan kysymyksiin yksilöterapioista
31.3.2021 Kommentit hankintamenettelyyn ja hankintasopimukseen
31.3.2021 Kommentit Kymsoten Hankintamenettelyyn ja hankintasopimukseen
12.3.2021 Terapialiittojen ja AKY:n yhteinen kannanotto Pirkanmaan palvelusetelimallista
8.3.2021 Asia: HE 259/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta 
4.3.2021   HE 241/2020 hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi.  Teema: henkilöstön asema uudistuksessa.
3.3.2021 Kroonisen selkäkivun hoito luudutuskirurgialla ja sen jälkeinen kuntoutus
19.2.2021 Palaute STMlle ilmastonmuutoksen sopeuttamissuunnitelman luonnokseen (lausuntopalvelu)
18.2.2021 Liiton vastaus Somtylle OMT-koulutuksen sisällöstä verrattuna SVO-koulutussuosituksen siältöön
28.1.2021 Kommentteja ja kehitysehdotuksia Kelan yksilöterapioiden hankintamenettelyyn
25.1.2021 Kommentit Akavaan hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi
15.1.2021 Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko
6.1.2021 Tartuntatautilaki
12.10.2020 Kysymyksiä Kelan terapioista
27.9.2020 Tartuntatautilaki
25.9.2020 Soteuudistus
31.8.2020 Luonnos Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelmasta vuosille 2021–2030
28.8.2020 Kannanotto Kelalle ryhmämuotoiseen ratsastusterapiaan 
25.8.2020 Epäterveellinen ravitsemus ja vähäinen liikunta
17.8.2020  Diabeetikon jalkaongelmat 
15.8.2020  Osteoporoosi 
11.8.2020  Kannanotto koskien työpaikkaselvitysten haasteita ja ratkaisuehdotuksia
10.8.2020 Lausuntopyyntö iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta
7.8.2020 Kommentit Akavalle koskien sosiaaliturvan monimutkaisuuden sekä ”tosiasiallisesti työkyvyttömien” työttömien aseman pohdinta (Sosiaaliturvakomitean toimeksianto)
7.8.2020  Kannanotto koskien aloitetta työfysioterapeuttien aseman muuttamisesta työterveyshuollon ammattihenkilöiksi
6.8.2020 Kommentit KA:lle liittyen Akavan sotepon kommentteipyyntöä sosiaaliturvakomitean toimeksiantooon koskien erityisesti työkykyä sekä sosiaaliturvan monimutkaisuutta
30.6.2020 Kommenttipyyntö toimintakyvyn rakenteisen kirjaamisen opas
26.6.2020 Lausuntopyyntö iäkkäiden ihmisten palvelujen laatusuositus 
1.6.2020 Kommentit Akavan kuntavaalitavoitteisiin
22.5.2020 Kommenttipyyntö: Digitaaliset keinot koronakriisin jälkihoidossa
15.5.2020 Kannanotto ikäverkoston lausuntoon
14.5.2020 Pyydetty tilannekuva julkisen sektorin kuntoutuksen tilanteesta
8.5.2020  Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi väestötutkimuksissa 
4.5.2020 Jälleenrakennusvaiheen tervehdyttämistoimia koskeva Akavan kannanotto
30.4.2020 Ministeri Kiurun kuntoutuksen pyöreän pöydän kysymykset kuntoutuksen uudistamistyöstä
24.4.2020 Lausunto perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle kuntoutuksen uudistamisen edistämiseksi 
1.4.2020  Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaki 
31.3.2020 Raskaus & liikunta hoitosuositussuunnitelmaan kommentit 
10.3.2020 HE 4/2020 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaa-li ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta 
Lausunnot

Juho Korpi

kehittämisasiantuntija
(yhteiskunnalliset ja ammatilliset asiat)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi
KorpiJuho

» Lähetä suojattu sähköposti