Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malli

Suomen Fysioterapeuttien laatima osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malli luokittelee ja määrittelee fysioterapeutin ammatillista osaamista ja pätevyyttä. Mallin lähtökohtana on, että fysioterapeutit valmistuvat asiantuntijoiksi.

Tietyt fysioterapeutin työnkuvat vaativat sellaista osaamista, joka ei kuulu peruskoulutukseen. Tätä kutsutaan erityispätevyydeksi. Tyypillisiä esimerkkejä ovat työfysioterapia, lantionpohjan fysioterapia, psykofyysinen fysioterapia sekä fysioterapeutin suoravastaanotto.

Osa fysioterapia-asiakkaista tarvitsee fysioterapeutin, jolla on perustasoa syvempää osaamista. Tätä kutsutaan liiton mallissa erityisasiantuntijuudeksi. Korkein osaamisen taso eli fysioterapian erikoisasiantuntija kuvastaa sekä vahvaa kliinistä osaamista että fy­sioterapia-alan teoreettista hallintaa. Erikoisasiantuntijat ovat fysioterapia-alan kehittäjiä ja edelläkävijöitä, jotka luovat uusia toimintakulttuureita ja jakavat tietoa.

Asiantuntijuuden tulee näkyä asiakkaille

Fysioterapeutti voi hyödyntää liiton myöntämiä nimikkeitä monella tavalla. Yksi keskeisimmistä hyödyistä on oman osaamisen näyttäminen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Nimikkeet antavat asiakkaalle selkeän kuvan fysioterapeutin osaamisesta ja toisaalta niiden vakiintunut ja yhdenmukainen käyttö parantaa myös näkyvyyttä esimerkiksi hakukonetuloksissa. Alla on esimerkki suositeltavasta tavasta tuoda fysioterapeutin osaaminen esille esimerkiksi verkkosivuilla.

Petra Pätevä, fysioterapeutti (AMK), Lantionpohjan ongelmien erityisasiantuntija

Esittely: olen erityisen kiinnostunut gynekologisten ja urologisten syöpäsairauksien kuntoutuksesta. Erityisosaamistani ovat virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn ja seksuaalitoimintoihin liittyvien ongelmien kuntoutus ja ennaltaehkäisy.

Erityispätevyydet ja muu koulutus: Lantionpohjan fysioterapian erityispätevyys (2024). Auktorisoitu seksuaalineuvoja (2020).

Fysioterapeutin ammattinimikkeen johdonmukainen käyttö ilman etuliitteitä parantaa alamme näkyvyyttä ja vahvistaa ja selkeyttää fysioterapian asemaa muiden palveluiden joukossa. Oman osaamisen selkeä kuvaaminen auttaa asiakkaita löytämään itselleen parhaiten soveltuvan terapeutin.

Mallin tausta ja tarkoitus

Fysioterapeutin erityisasiantuntijuuden määrittelylle on noussut tarve useasta eri suunnasta. Fysioterapeutin työn vaativuutta ei aina tunnisteta ja alalla ei ole selkeää urapolkua. Palkkataso on heikko ja fysioterapian hintataso matala. Fysioterapia-alan markkinointi kaipaa asiantuntijuuden ja erityisasiantuntijuuden korostamista.

Sote-uudistus on muuttanut sekä palvelujärjestelmää että työehtosopimusjärjestelmää siten, että pohdittavaksi on tullut eri asiantuntija-alojen työn vaativuus ja sen myötä myös palkkaus. Palkkausjärjestelmien kehittyessä selkeät määritelmät ammatillisen osaamisen eri tasoille ovat tarpeen.

Yksityisellä ja kolmannella sektorilla fysioterapeutin erityisasiantuntijuuden tunnistamisen tarve on noussut esille etenkin fysioterapian tuotteistamisen ja hankintapolitiikan yhteydessä. Julkisissa hankinnoissa fysioterapian laadun määrittely on ollut vaikeaa ja eri osaamistasoja on eroteltu toisistaan vaihtelevasti. Tarjouskilpailut ja palvelusetelikäytännöt ovat keskenään heterogeenisia ja aiheuttavat runsaasti työtä sekä fysioterapiayrittäjille että hankintayksiköille.

Suomen Fysioterapeutit käynnisti osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mallin kehittämisen keväällä 2023. Mallin tarkoituksena on selkeyttää fysioterapeutin ammatillisen osaamisen ja pätevyyden eri tasoja, joita tarvitaan mm. työn vaativuuden arvioinnissa, julkisissa hankinnoissa sekä fysioterapian markkinoinnissa. Malli auttaa osaltaan fysioterapeutin urapolun hahmottamisessa ja kannustaa työyhteisöjä arvioimaan, millaista osaamista eri asiakasryhmät tarvitsevat.

Lue mallin taustoista tarkemmin täältä.

Mallin valmistelu

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mallia on valmisteltu liiton erityisasiantuntijoiden ja liiton hallituksen tiiviinä yhteistyötä. Mallista kerättiin loppusyksyllä 2023 palautetta jäseniltä ja sidosryhmiltä. Palautteen perusteella malliin tehtiin tarpeelliseksi katsotut muutokset. Yhteenveto saadusta palautteesta on käsitelty alla olevalla videolla.

Mallin jatkokehitys

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mallia päivitetään esimerkiksi uusien nimikkeiden osalta tarpeen mukaan. Mallin jatkokehityksen pääteemat vuodelle 2024 ovat mallin soveltaminen fysioterapian hankintoihin, hinnoitteluun sekä palkkaukseen. Lisäksi arvioidaan mahdollisuuksia laatia asiakasryhmittäiset kriteerit asiakkaan ohjaamiseksi erityisasiantuntijalle. Toisaalta on tarpeen arvioida, voidaanko määritellä sellaisia tavanomaisia asiakasryhmiä, joissa perustason fysioterapia voidaan lähtökohtaisesti katsoa riittäväksi. Käytännön työssä tilanteita joudutaan kuitenkin aina arvioimaan asiakaskohtaisesti, joten erilaisten määrittelyjen tarkoituksenmukaisuutta tulee arvioida tarkasti.

 

Sivu on päivitetty 21.1.2024

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malli

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti