Fysioterapeutin työnohjaus

Suomen Fysioterapeuttien marraskuussa 2023 julkaisema työnohjaussuositus on lajissaan ensimmäinen kaikille fysioterapeuteille suunnattu suositus. Julkaisu vastaa jäsenistöstä nousseeseen tarpeeseen, ja siinä tuodaan laajalti esiin fysioterapiatyön ominaispiirteitä sekä kuormitustekijöitä.

Liittoon on viime vuosina tullut enenevässä määrin tiedusteluja siitä, miten fysioterapeutti voisi perustella työnantajalleen työnohjauksen tarvetta. Erityisen tärkeää työnohjauksen saaminen matalalla kynnyksellä on niille, jotka työskentelevät haastavien, pitkäkestoisten terapiasuhteiden parissa.

Lakisääteinen ja moraalinen velvoite

Työnohjauksen järjestäminen on Terveydenhuoltolain mukaan lakisääteistä mielenterveyspalveluissa työskenteleville. Myös Kelan vaikeavammaisten terapian standardeissa määritellään, että fysioterapeuteilla tulee olla mahdollisuus työnohjaukseen. Jokaisella fysioterapeutilla, asiakasryhmästä riippumatta, tulisi olla mahdollisuus saada työnohjausta sitä halutessaan.

Liiton jäsenkyselyssä vuonna 2019 ilmeni, että 55 prosentilla vastaajista oli mahdollisuus työnohjaukseen. 24 prosentilla mahdollisuutta ei ollut ja loput 21 prosenttia eivät osanneet sanoa, onko työnohjaus mahdollista.

Laadukasta toimintaa työajan puitteissa

Käytännössä työnohjaussuositus on kolmisivuinen asiakirja, jossa käydään seikkaperäisesti läpi fysioterapeutin työn sisältöä, sen vaativuutta ja kuormittavuutta sekä työnohjauksen tarjoamia mahdollisuuksia.

Suosituksen keskeisenä sanomana on, että työnohjaus on suositeltavaa jokaiselle fysioterapeutille ja vähintäänkin sen tulee olla saatavilla aina silloin, kun henkilö kokee sitä tarvitsevansa. Työnohjauksen toteutustavat voivat olla moninaiset, mutta sen tulee tapahtua työajalla.

Lisäksi suositus muistuttaa, että työnohjauksen laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi hankinnassa on syytä noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n laatimaa työnohjauksen palvelukuvausta sekä laatu- ja sopimuskriteereitä.


Lataa suositus tästä:
www.suomenfysioterapeutit.fi/tyonohjaussuositus