Fysioterapian johtaminen

Hyvä johtaminen on keskeistä sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksissa. Ilman asiantuntevia johtajia henkilöstön sitouttaminen ja muutosten onnistunut läpivienti on mahdotonta. Toimintaympäristön muutokset ovat haaste myös esimiesten johtamisosaamiselle.

Fysioterapian johtaminen on asioiden, mutta ennen kaikkea asiantuntijoiden johtamista. Johtamiseen kuuluvat esimerkiksi yksikön johtamiseen, toiminnan ja talouden johtamiseen sekä henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät. Toiminnan ja talouden johtamiseen sisältyvät mm. talousarvion, toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja tilastojen laatiminen. Myös työn organisointiin ja palveluihin liittyvä suunnittelu ja seuranta kuuluvat esimiehen tehtäviin. Henkilöstön johtaminen sisältää esimiestyötä, mm. henkilöstön kehittämistä ja työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelua ja muita työnjohdollisia tehtäviä.

Johtaminen ja esimiesverkostojen tukeminen on yksi Suomen Fysioterapeuttien vuosien 2016 – 2018 toimintalinjojen painopistealueista. Tavoitteena on tukea fysioterapian johtamistyön laadun kehittymistä sekä lisätä tiedonvälitystä ja vakiinnuttaa liiton esimiesverkoston toiminta. Esimiesverkostolle suunnattuja tapaamisia järjestetään omina tilaisuuksinaan sekä liiton muiden tilaisuuksien yhteydessä.

Fysioterapian lähiesimies aina fysioterapeutti

Suomen Fysioterapeutit on linjannut, että fysioterapeutteja ja fysioterapiayksikköä johtaa aina fysioterapian lähiesimies. Fysioterapian lähiesimies ja oma ammattiryhmä voivat tukea yksittäisiä fysioterapeutteja sekä koko yhteisöä ammatillisessa kehittymisessä. Fysioterapian erikoisalat vaativat erityisosaamista, joka saavutetaan lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä työssä oppimisen avulla. Fysioterapeuttien asiantuntijuutta ja ammattitaitoa voivat kehittää vain fysioterapeutit itse fysioterapian tutkimukseen ja tieteelliseen tietopohjaan perustuen. Tavoitteena tulee aina olla potilaiden terveyden ja toimintakyvyn edistyminen sekä kustannusvaikuttava toiminta, josta on hyötyä koko organisaatiolle.

Fysioterapiapalvelujen keskittäminen hallinnollisesti fysioterapiayksikköön on sekä taloudellisesti että fysioterapiapalvelun sisällön laadun kannalta hyödyllistä. Palvelujen tuottamiseen käytettävät resurssit, henkilöstö, tilat, laitteet ja välineet ovat tehokkaammin käytössä. Fysioterapeuttien sijaisuuksien hoitaminen, ammatillisen osaamisen tukeminen ja koulutus sekä monialainen yhteistyö eri tahojen kanssa tapahtuu tehokkaasti fysioterapiayksikön vastuulla. Keskitetty fysioterapiaosasto luo monia synergiaetuja, jotka menetettäisiin hajautettaessa fysioterapeutit eri osastojen alaisuuteen. Jos käytössä on hajautettu johtamisen malli, fysioterapiahenkilöstön ammatillisesta kehittymisestä ja tuesta on pidettävä huolta.

Fysioterapian johtaminen

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti

Esimiesverkosto

Lue lisää

Johtamisopinnot

Lue lisää