01/03/2019

Kelan menettelystä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry ja Suomen Fysioterapeutit ry ovat yhdessä kuntoutujien kanssa tehneet kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee Kelan menettelyä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden järjestämisestä.

 

Kela ei tosiasiassa käsittele kuntoutujien suorahankintapyyntöjä

Suomen Kuntoutusyrittäjien ja Suomen Fysioterapeuttien tietoon on tullut jäsenten kautta, että Kelan vakuutuspiirit eivät tosiasiassa käsittele vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian asiakkailta tulevia suorahankintapyyntöjä. Tällöin asiakkaan pyyntö suorahankinnan tekemiseksi on hylätty asiaa sen enempää tutkimatta.

Ongelmasta on keskusteltu yhdistysten, Kelan valtuutettujen ja Kelan johdon kanssa. Kelan johdon mukaan tällaista ”lainvastaista määräystä” ei ole annettu, eikä näin myöskään vakuutuspiireissä ole toimittu. Kelan kertomus ei vastaa käsitystämme asiasta. Yhdistykset ovat yhtä mieltä siitä, että tällainen menettely loukkaa asiakkaiden perusoikeuksia ja että se on perustuslain vastainen.

 

Palvelukuvaus kilpailutuksen perusteena ei täytä lain asettamia vaatimuksia erityisasiantuntemuksesta

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 10 § edellyttää, että terapioiden ja moniammatillisten kuntoutuspalvelujen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia sekä perustua erityisasiantuntemukseen ja tarpeelliseen yhteistyöhön.

Kelan 1. tammikuuta 2019 voimaan astunut terapioiden palvelukuvaus toistaa laissa säädetyn, eli sen, että kuntoutuksen on perustuttava erityisasiantuntemukseen. Palvelukuvaus ei kuitenkaan määrittele sitä, mitä erityisasiantuntemus on tai miten se todennetaan. Kela ei määritellyt tai kysynyt erityisasiantuntemusta myöskään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluita koskevassa kilpailutuksessa, joka järjestettiin keväällä 2018.

Kantelun tehneet yhdistykset ovat kysyneet Kelalta, miten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen erityisasiantuntemuksesta on huolehdittu. Kela ei ole osannut vastata tähän kysymykseen. Toivomme, että eduskunnan oikeusasiamies tai tämän edustaja kysyy saman kysymyksen Kelalta.

Kelan johdon ja terapiajärjestöjen tapaamisessa 29. tammikuuta 2019 Kela ilmoitti, että kilpailutuksen kriteereistä ei löydy erityisasiantuntemusta. Tämä siksi, että Kela haki kevään 2018 kilpailutuksellaan nimenomaisesti ”yleisfysioterapiaa”, ei erityisasiantuntemusta. Käsityksemme mukaan tämä on lainvastaista.

 

» Lataa kantelu kokonaisuudessaan tästä