11/03/2020

Kuntoutusalan korkeakoulutetuille ammattiryhmille tulee taata vähintään 3000 € vähimmäispalkka

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluissa on edetty keskustelemaan konkreettisista tavoitteista. Työntekijäpuolen osalta keskeiseksi on noussut palkkaohjelma, joka takaisi korkeakoulutetuille ammattiryhmille koulutusta vastaavan ansiotason. Vinoutunut palkkakehitys koskettaa erityisesti sote-aloilla toimivia asiantuntija-ammatteja sekä naisvaltaisia aloja yleisesti.

Suomen Fysioterapeuttien ja Suomen Toimintaterapeuttiliiton syksyllä teettämästä palkkakyselystä korostui jäsenistön toive oikeudenmukaisesta palkkakehityksestä. Tilastokeskuksen kunnista ja kuntayhtymistä keräämien palkkatilastojen mukaan sekä fysio- että toimintaterapeuttien tehtäväkohtainen palkka oli alle 2500 €/kk. Palkkakyselystä saadut vastaukset tukevat liittojen näkemystä, jonka mukaan ammattien nykyistä vaativuutta vastaavan minimitason tulisi olla noin 3000 €/kk.

Fysio- ja toimintaterapeutteja kunta-alan työehtosopimusneuvotteluissa edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on koostanut neuvottelutavoitteet yhdessä jäsenliittojensa kanssa. Tavoitteena on luoda palkkaohjelma, joka takaisi kaikille korkeakoulutetuille ammattiryhmille vähintään 3000 € kuukausiansiot. Tämä toteutettaisiin pidemmällä ajanjaksolla systemaattisen kehittämisen kautta. Mallin yksityiskohtaisemmat rakenteet tarkentuvat parhaillaan käynnissä olevien neuvottelujen edetessä.

Palkkaohjelmalla tulee varmistaa, että tehtäväkohtainen vähimmäispalkka vastaa tehtävän edellyttämää koulutusta sekä työn ja työolojen vaativuutta, toteaa JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Palkkamalli pois hoitotyön kontekstista

Kuntoutusalan tehtäväkohtaisten peruspalkkojen kehitystä on jarruttanut työn sisällön ja vaativuustekijöiden heikko tunnistaminen. Kuntoutusalan ammattiryhmien sijoittuminen KVTES:n terveydenhuollon hoitohenkilöstön palkkoja määrittelevään liitteeseen 3 vaikeuttaa työn vaativuuden arviointia. Hoitotyön näkökulmasta tehty arviointi ei tunnista työn todellisia piirteitä, eikä tehtäväkohtainen palkka vastaa tehtävien vaativuutta.

TVA-työryhmissä arvioijina toimivat pääasiallisesti muiden kuin kuntoutusalan ammattiryhmien edustajat. He eivät kunnolla ymmärrä kuntoutustyön sisältöä. Tällöin käy usein niin, että huolellisesti perustellut tehtävän vaativuuden kuvaukset on arvioitu todellista vaativuutta alemmaksi, Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen huomauttaa.

Kun tehtäväkohtaisen palkan heikkoon tasoon lisätään vielä se, että järjestelyerät kohdentuvat toiminta- ja fysioterapeuteille vain harvoin, on alan palkkakehitys kokonaisuudessaan huono, jatkaa Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kristina Holmberg.

Liitteeseen 3 sijoittuminen on ongelmallista myös siksi, että näkökulma palkkaukseen tulee suoraan hoitotyöstä. Siihen vaikuttavat merkittävästi hoitoalalle tyypilliset piirteet, kuten vuorotyö ja siihen liittyvät lisät.

Hoitoalan kontekstissa palkkojen kehitys on viime vuosina painottunut vuorotyölisien puolelle, muistuttaa Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija Katri Partanen. —Vaikka toki olemmekin sitä mieltä, että vuorotyöstä on maksettava asianmukaista lisää, siihen painottaminen aiheuttaa kokonaispalkkojen vinoumaa. Esimerkiksi juuri fysioterapeutit ja toimintaterapeutit, joilla ei tyypillisesti ole vuorotyötä, ovat olleet palkkakehityksen suhteen enimmäkseen yleiskorotusten varassa. Kokonaispalkkojen taso on jäänyt jatkuvasti alhaisemmaksi kuin hoitotyöntekijöillä.

Suomen Fysioterapeuttien ja Toimintaterapeuttiliiton näkemyksen mukaan kuntoutusalan asiantuntijat tulee siirtää pois palkkoja määrittelevästä liitteestä 3. Oikeampi paikka olisi palkkahinnoittelun ulkopuolisissa, eli hinnoittelemattomissa. Näin fysio- ja toimintaterapeutit siirtyisivät osaksi kuntoutuksen luonnollista viiteryhmää, jossa ovat jo puheterapeutit, ravitsemusterapeutit ja psykologit.

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat perjantaina

Kunta-alan pääryhmä jatkaa neuvotteluja perjantaina 13. maaliskuuta. Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta. Kunnan sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JAU:n muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (KoHon muodostavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Tehy sekä Suomen Palomiesliitto SPAL) ja KT Kuntatyönantajat.

 

Lisätietoja

puheenjohtaja Tiina Mäkinen, Suomen Fysioterapeutit
p. 040 507 7382, puheenjohtaja@suomenfysioterapeutit.fi