02/11/2020

Akava Works -selvitys: Korona muutti korkeakoulutettujen työn kuormittavuutta

Akava Worksin selvitys osoittaa, että työn kognitiivinen kuormitus väheni erityisesti niillä korkeakoulutetuilla asiantuntijoilla, jotka tekivät enemmän etätöitä kuin aikaisemmin. Etätyön myönteiset seuraukset eivät kuitenkaan ilmene kaikilla aloilla, esimerkiksi opetusalalla. Koronapandemian seuraukset ovat myös jakaneet työelämää. Osalla työn kuormitus on kasvanut merkittävästi, kun toisilla koronatilanne on johtanut lomautuksiin ja työttömyyteen.

Julkaisutilaisuus suorana verkkolähetyksenä 2.11.2020 klo 10-11: https://www.mediaserver.fi/live/akavaworks

Selvitys pohjautuu laajaan kyselyyn, johon vastasi 14 400 akavalaista eri aloilta. Se on ensimmäinen laaja korkeakoulutetuille asiantuntijoille suunnattu kysely, jossa selvitetään koronan vaikutuksia työelämään.

– Työelämän tulevaisuuden kannalta merkittävin havainto on se, että työn kognitiivinen kuormittavuus väheni erityisesti niillä, jotka tekivät aiempaa enemmän etätöitä. Etä- ja läsnätyön joustava yhdistely voi tulevaisuudessa lisätä merkittävästi työn tuottavuutta ja hyvinvointia, sanoo tutkija Joonas Miettinen.

– Asiantuntijatyö on muuttunut koronapandemian aikana. Selvityksessä havaittiin, että osalla koronatilanne on lisännyt työn määrää ja kuormittavuutta. Osalla uudet työnteon tavat näyttävät vähentäneen kuormitusta, Miettinen jatkaa.

Työn muutoksissa on merkittäviä eroja eri toimialojen välillä. Opetusalalla korostui kognitiivisen kuormituksen, kuten kiireen ja häiritsevien keskeytysten, kasvu. Sotealalla kasvoi työn fyysinen kuormitus. Uudet työnteon tavat yleistyivät kaikilla toimialoilla, mutta erityisesti teknologiateollisuudessa ja tietotekniikan palvelualalla.

– Koronakevät asetti opetusalan henkilöstön jaksamisen koetteille monin tavoin. Työmäärän kasvu, kiireen tuntu ja kireät aikataulut sekä usean asian tekeminen rinnakkain näkyivät selkeästi opetusalan vastauksissa. Nopea muutos etätyöksi mullisti opetustyön tekemisen ja sen johtamisen. Intensiiviselle opettajan asiantuntijatyölle ja työhyvinvoinnille on tärkeää huolehtia, että työyhteisön merkitys voimavaratekijänä pystytään säilyttämään poikkeusoloissakin, toteaa puheenjohtaja Olli Luukkainen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:stä.

– Sote-alaa koskevat tulokset kertovat, että hoito- ja asiakastyö on koronan takia kuormittavampaa. Muun muassa suojavarusteiden käyttö lisäsi työn fyysistä kuormittavuutta, lisäksi alalla työskentelevillä oli vakavaa huolta tartunnasta. Työsuojelun tarve korostuu näissä oloissa, toteaa Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

– Tulokset kertovat myönteisistä etätyökokemuksista ja myönteisestä suhtautumisesta monipaikkaiseen työhön. Erityisesti tämä liittyy parempaan keskittymisrauhaan ja tuloksellisuuteen tietotyössä. Tietotekniikan alalla enemmistö toivoi etätapaamisten säilyvän työtapana jatkossakin. Etätyön ja monipaikkaisen työn välineistössä ja työajan seurannassa on tulosten mukaan kehitettävää monilla aloilla. Näiden tietojen valossa on tärkeä tarkentaa etätyökäytäntöjä ja keskustella työnteon tavoista työyhteisöissä, nostaa esiin puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Tekniikan akateemiset TEKistä.

Akava teetti selvityksen yhdessä 32 jäsenliittonsa kanssa. Selvitystä varten kerättiin kyselyaineisto 31.8.–16.9.2020. Kyselyyn vastasi 14 400 työssä olevaa akavalaista. Kysymykset koskivat uusia työnteon tapoja, työmäärän muutoksia ja työn kuormittavuutta.

Tutustu tuloksiin osoitteessa: https://akavaworks.fi/koronaselvitys/

Lisätietoja

Tutkija Joonas Miettinen, Akava, puh. 044 515 3511
Puheenjohtaja Olli Luukkainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ; puh. 0500 652 872
Puheenjohtaja Tiina Mäkinen, Suomen Fysioterapeutit, puh. 040 507 7382
Puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie, Tekniikan akateemiset TEK, puh.044 5273 288