21/09/2023

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi kehittää palkkauksen tasa-arvoisuutta

Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2023 direktiivin palkka-avoimuudesta. EU:n jäsenmaiden tulee lainsäädäntönsä kautta ottaa käyttöön uusi direktiivi seuraavan kolmen vuoden aikana, kuitenkin viimeistään vuoden 2026 loppuun mennessä.

Palkan tulee näkyä avoimesti rekrytoinnissa

Direktiivin myötä työnantajien tulee jatkossa ilmoittaa rekrytointi-ilmoituksessa tai muutoin ennen työhaastattelua työnhakijalle kyseisen tehtävän palkka tai palkkataso. Tämän seurauksena työnantajayritykselle tulee pohdittavaksi ja määriteltäväksi, millä perusteilla ja minkälaista palkkausjärjestelmää yrityksessä noudatetaan. Se oletettavasti lisää palkkatasa-arvoa jatkossa.

Direktiivin vaikutukset näkyvät fysioterapia-alalla eniten yksityisissä fysioterapiayrityksissä, joissa ei noudateta mitään työehtosopimusta. Työehtosopimusta noudattelevissa yrityksissä palkkataso on käytännössä kussakin tehtävässä ollut aiemminkin tiedossa.

Direktiivi avaa palkkojen perusteita ja tasa-arvoisuutta

Suomessa monet asiat palkkatasa-arvoon liittyen on jo huomioitu. Jo nyt säädökset velvoittavat yrityksiä raportoimaan palkkoja sukupuolittain. Direktiivi lisää entisestään raportointia, jonka avulla lisätään tietoa ja tilastointia palkoista.

Uusi direktiivi sinällään koskee kaikenkokoisia yrityksiä, mutta tilastointivelvoite koskee yli 100 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Näiden yritysten tulee raportoida sukupuolten välisistä palkkaeroista. Jos työntekijäryhmissä on yli 5 prosentin perusteeton palkkaero, on yrityksessä tehtävä palkka-arviointi.

Työntekijöillä on direktiivin myötä oikeus pyytää selvitys samankaltaista työtä tekevien kollegoiden keskimääräisestä palkkatasosta sukupuolittain. Yksittäisellä työntekijällä ei silti jatkossakaan ole oikeutta saada tietoonsa kollegoidensa henkilökohtaisia palkkoja. Työnantajan tulee pystyä esittämään palkkatasot sukupuolen mukaan jaoteltuna kahden kuukauden kuluessa työntekijän pyynnöstä.

Jatkossa työntekijällä on oikeus myös tietää oman palkkansa perusteet. Yli 50 työntekijää työllistävien yritysten on annettava työntekijöille tiedot siitä, miten ja millä perusteilla palkka ja palkankorotus määritellään.

Palkka-avoimuusdirektiivin sisältöön ja erityisesti palkan määräytymiseen ja perusteisiin kannattaa yrityksissä kiinnittää huomiota jo nyt, jotta direktiivin voimaan tullessa käytänteet ovat jo olemassa.

 

 

 

 

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi kehittää palkkauksen tasa-arvoisuutta

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti