06/02/2024

Fysioterapeutin osaaminen ja nopea vastaanottoajan saaminen ohjaavat asiakkaita yksityisellä sektorilla

Fysioterapian Kela-korvaukset poistuivat vuoden 2023 alusta. Suomen Fysioterapeuttien toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, millainen merkitys Kela-korvauksella on ollut fysioterapiaan ohjautumisessa.

Tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut fysioterapeutti Saija Hyvönen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulusta. Tutkimusaineisto koottiin fysioterapia-asiakkaille suunnatulla verkkokyselyllä, johon vastasi 99 tule-asiakasta.

Tutkimuksen perusteella keskeisimmät tekijät yksityisen sektorin fysioterapiaan ohjautumisessa olivat fysioterapeutin ammattitaito ja vastaanottoajan saaminen mahdollisimman nopeasti. Vajaa puolet tutkittavista kertoi fysioterapian hinnalla olevan vaikutusta terapiapaikan valinnassa. Lääkärit vaikuttivat fysioterapiapaikan valintaan joka kolmannessa tapauksessa, tyypillisesti ohjaamalla terapiaan saman yrityksen sisällä.

Suoravastaanotto koetaan hyväksi toimintamalliksi

Lähes puolet tutkittavista varaisi ajan suoraan yksityisen sektorin fysioterapeutille, jos heillä olisi tule-vaiva. Viidennes varaisi ajan työfysioterapeutille ja viidennes lääkärille. Huomattavan suuri osa (84 %) vastaajista koki parhaaksi hoitopoluksi ajan varaamisen suoraan fysioterapeutille.

Jos lääkärille tule-vaivan vuoksi hakeudutaan, koettiin fysioterapiaan ohjautumisen toteutuvan paremmin lähetteellä kuin pelkällä lääkärin sanallisella suosituksella.

‒ Jos lääkäri ei ohjaa tule-kuntoutujaa fysioterapiaan, on todennäköisempää, että hoitopolku katkeaa ja tule-vaiva voi tällöin jäädä kuntouttamatta, Hyvönen kertoo.

Lääkärille hakeuduttiin yleisimmin fysioterapialähetteen vuoksi. Muita syitä olivat pääsy kuvantamistutkimuksiin sekä vaivan syyn selvittäminen.

Kela-korvausten poistuminen vähensi hakeutumista fysioterapiaan

Noin neljännes tutkittavista kertoi fysioterapian Kela-korvauksen poistumisen johtaneen vähäisempään yksityisen sektorin fysioterapiapalveluiden käyttöön. Korvausten poistuminen on vähentänyt fysioterapian käyttöä etenkin pk-yrityksissä.

Lähes puolet tutkittavista koki fysioterapian Kela-korvauksen palauttamisella olevan itselleen merkitystä. Fysioterapiaan aiemmin liittyneen matkakorvauksen koki merkitykselliseksi vain joka viides tutkittava.

Asiakkaita kiinnostaa osaaminen ja nopea apu

Hyvönen näkee tehokkaimmaksi hoitopoluksi tule-vaivoista kärsivien asiakkaiden ohjautumisen suoraan yksityisen sektorin fysioterapiaan, joko varaamalla aika itse tai terveydenhuollon ammattilaisen hoidontarpeen arvioinnin kautta.

‒ Fysioterapeuttien ammatillisen osaamisen markkinointi on hirveän suuressa roolissa, koska niin moni asiakas valitsee fysioterapeutin tämän osaamisen perusteella, hän korostaa.

Asiakkaille on myös tärkeää saada apua mahdollisimman nopeasti, joten ajanvarausjärjestelmien kannattaa Hyvösen mielestä olla mahdollisimman toimivia ja sujuvia.

Lue lisää

Työikäisen tuki- ja liikuntaelinkuntoutujan yksityisen sektorin fysioterapiaan ohjanneet tekijät: määrällinen kyselytutkimus ohjautumiseen vaikuttaneista tekijöistä sekä fysioterapialähetteen ja Kela-korvauksen merkityksestä (Hyvönen S. 2024) [Theseus]

Fysioterapeutin osaaminen ja nopea vastaanottoajan saaminen ohjaavat asiakkaita yksityisellä sektorilla

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti