22/03/2022

Fysioterapeutti ei tee hoitotyötä


Suomessa on pulaa hoitotyön tekijöistä. Kuntasektorilla 22 % lähihoitajista ja 16 % sairaanhoitajista jää eläkkeelle seuraavan 10 vuoden aikana (1).Työeläkevakuuttaja Kevanarvion mukaan hoitotyöntekijöiden vaje on jo tällä hetkellä lähes 9 000 henkilöä (2).Tilanne ei tule helpottamaan lähivuosina (2). Yksityisellä sektorilla tilanne ei ole kuntasektoria parempi. 

Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimimisen toistensa tehtävissä koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaisesti, kun se on perusteltua työjärjestelyjen ja terveyspalvelujen tuottamisen kannalta (3). Useat työnantajat ovat pyrkineet paikkaamaan hoitotyön henkilöstövajetta käyttämällä fysioterapeutteja hoitotyöhön. 

Fysioterapeutin vastuulla on asiakkaan kuntoutus

Suomen Fysioterapeutit ry ei hyväksy hoitotyön teettämistä fysioterapeuteilla työnantajan yksipuolisella määräyksellä. Fysioterapeutti on korkeakoulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka ydinosaamista ovat liikkumisen ja toimintakyvyn arviointi, kuntoutus ja terveyden edistäminen. Fysioterapeuttien peruskoulutukseen ei kuulu mikään hoitotyön osa-alueista. Perushoidon ja sairaanhoidon toteuttaminen ovat hoitotyön ammattilaisen osaamisaluetta. Fysioterapeutin vastuulla on asiakkaan kuntoutus. 

Moniammatillisessa yhteistyössä eri ammattilaisten ydinosaamiset täydentävät toisiaan luoden asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelukokonaisuuden. Yhteistyö asiakkaan hyväksi on toimivan palvelurakenteen edellytys. Moniammatillisen yhteistyön varjolla ei kuitenkaan tule siirtää työtehtäviä ammattiryhmältä toiselle henkilöstöpulaan vedoten. 

Kuntasektori on vastuussa hoitajapulasta. Huono johtaminen ja heikko palkkaus ovat tyypillisiä ongelmia, joiden korjaamiseen kuntatyönantaja ei ole sitoutunut (4).Lisäksi kunnat ovat polkeneet esimerkiksi ulkoistettujen vanhuspalveluiden hinnat niin alas, ettei yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoilla ole mahdollisuutta maksaa työntekijöilleen asianmukaista palkkaa. 

Fysioterapeuttien käyttäminen hoitotyöhön on huonoa johtamista

Hoitoalan henkilöstövajausta ei tule paikata fysioterapeuteilla. Jokaisella ammattilaisella tulee olla oikeus koulutuksensa mukaiseen työhön – erityisesti nyt, kun yhteiskuntaan on kertynyt mittava kuntoutusvelka. Jokaisen fysioterapeutin on tärkeää tuoda organisaatiossaan esille kuntoutustyön välttämättömyys. 

Korkeakoulutetun terveydenhuollon ammattilaisen käyttäminen toisen asteen koulutuksen mukaiseen työhön on paitsi huonoa johtamista, myös taloudellisesti kannattamatonta. Erityisesti ikääntyneiden palveluissa hoitotyön teettäminen karkottaa fysioterapeutit juuri siitä työstä, jota kaikkein eniten tarvitaan: ikääntyneiden kuntoutuksesta.  

Suomen väestö ikääntyy ja 2020-luvulla ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan neljännesmiljoonalla (5). Nykyisellä palvelumallilla mikään määrä hoitotyön ammattilaisia ei tule riittämään ikääntyneiden kasvavan palvelutarpeen täyttämiseen. Palvelujärjestelmä on käännettävä passiivisista hoivapalveluista aktiiviseen kuntoutustyöhön. Fysioterapeutti on ikääntyneiden kuntoutuksen tärkein ammattilainen. On kansanterveyden ja -talouden kannalta kestämätöntä heikentää ikääntyneiden kuntoutuspalveluita käyttämällä kuntoutusalan vahvinta osaajajoukkoa perushoitoon. 

Fysioterapeutti, älä hyväksy hoitotyötä!

Suomen Fysioterapeutit ry suosittelee fysioterapeutteja pidättäytymään hoitotyön tekemisestä ja olemaan hyväksymättä sellaista työsopimusta, jossa velvoitetaan hoitotyön tekemiseen.  

 

Lähteet 

(1) Keva.Eläköitymisennuste2022–2041. 
(2) Keva. Kuntien työvoimaennuste 2030. 
(3) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), 2 § 
(4) SkholeBlogi. 
(5) Tilastokeskus. Väestöennuste.

Fysioterapeutti ei tee hoitotyötä

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti