30/05/2023

Fysioterapeuttiopiskelijoiden harjoittelukorvaukset maksaa jatkossa valtio 

Opiskelijoiden harjoittelukorvaukset siirtyivät vuoden alussa ammattikorkeakouluilta valtiolle. Korvauskäytännöt määrittelevä sosiaali- ja terveysministeriön asetus tulee voimaan 1.6.2023. Harjoittelukorvaus vuodelle 2023 on 36 euroa harjoitteluviikkoa kohden. Korvaukset haetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastosta. Korvaukseen ovat oikeutettuja yksityisen ja julkisen sektorin fysioterapiayksiköt. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden työelämäharjoitteluista on aiemmin maksettu korvausta ammattikorkeakoulujen toimesta. Vuoden 2023 alusta voimaan tulleet lakimuutokset siirsivät harjoittelukorvaukset valtion maksettavaksi. Korvauskäytäntöjen maksamiseen liittyvä asetus tulee voimaan 1.6.2023.  

Korvauksen suuruus 

Harjoittelukorvauksiin on budjetoitu 12 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa, että yhtä harjoitteluviikkoa kohden korvausta maksetaan 36 euroa. Vuoden 2023 arvio perustuu vuoden 2020 harjoitteluviikkoihin, joita oli yhteensä 331 600. Korvauksen määrä päätetään jatkossa vuosittain. 

Korvauksiin ovat oikeutettuja hyvinvointialueet, HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki, kunnat ja kuntayhtymät, valtion mielisairaala, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, seurakunta ja seurakuntayhtymä, Ahvenanmaan maakuntahallitus sekä yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon tai varhaiskasvatuksen palveluja tuottava yksikkö. 

Korvauksen hakeminen 

Korvauksen maksaminen perustuu harjoittelusopimukseen ja toteutuneisiin harjoitteluviikkoihin, jotka harjoittelupaikan ja oppilaitoksen on vahvistettava ennen hakemuksen lähettämistä. Korvaukset haetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastosta, jonka on ratkaistava määräajassa jätetyt korvaushakemukset sen kalenterivuoden aikana, jona hakemus on saapunut. Korvaus maksetaan puolivuosittain. 

Korvaushakemukseen on kirjattava tieto harjoitteluviikkojen kokonaismäärästä, ajankohta, jolta korvauksia haetaan, harjoittelun suorittaneiden henkilöiden lukumäärä ja harjoittelijoiden nimet ja tieto ohjauksen toteutumisesta (voidaan kirjata opiskelijoittain tai yhdistää opiskelijoiden tiedot). Tiedot eritellään kunkin tutkinnon osalta ja sekä hakijan että ammattikorkeakoulun tulee vahvistaa tietojen oikeellisuus allekirjoituksella. 

Korvausta haettaessa koko harjoittelun tulee olla suoritettu, eli korvauksen hakuaika määräytyy harjoittelun päättymisen mukaan. Hakemukseen liitetään harjoittelusopimus, joka sisältää tiedot sovituista harjoitteluviikoista ja harjoittelijalle nimetystä ohjaajasta. 

Korvaushakemuksen käsittely 

Aluehallintovirasto tarkistaa hakijan perustiedot (esim. lupa toiminnan harjoittamiseen). Korvaus maksetaan hakemuksen perusteella puolivuosittain. Ensimmäisen vuosipuoliskon viimeinen hakupäivä on 30. syyskuuta ja toisen vuosipuoliskon viimeinen hakupäivä 31. maaliskuuta. Kaikki korvaukset on haettava yhdellä hakemuksella, josta tehdään yksi päätös. 

Muutoksen valmistelu jäi ohueksi 

Lakimuutosta valmisteltiin kesällä 2022 ja asetusta alkuvuonna 2023. Kummassakin valmistelussa kiinnitimme huomiota etenkin siihen, miten heikosti yksityisen sektorin mahdollisuudet ja kannustimet opiskelijoiden harjoitteluille oli huomioitu. 

Fysioterapiaopiskelijoilla on pitkään ollut pulaa harjoittelupaikoista. Vaikka korvaussumma jääkin tämä vuonna varsin pieneksi, toivomme että yksityisen sektorin fysioterapeutit mahdollistaisivat opiskelijoille runsaasti harjoittelupaikkoja. Opiskelijoilla on paljon osaamista, jota voidaan hyödyntää fysioterapiayrityksissä monella tavalla. 

Katso myös

Lue liiton lausunnot lakimuutoksesta ja STM:n asetuksesta 

STM:n tiedote asiasta. 

Fysioterapeuttiopiskelijoiden harjoittelukorvaukset maksaa jatkossa valtio 

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti