18/08/2023

Hallituksen kaavailemat työlainsäädännön muutokset ovat sekä uhka että mahdollisuus


Tässä artikkelissa tarkastellaan tulevaa hallitusohjelmaan palkansaajien näkökulmasta. Tämän lisäksi asia koskettaa fysioterapeutteja myös muun muassa terveyspolitiikkaan, yrittäjyyteen ja ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvien teemojen kautta. Lue kooste täältä: www.suomenfysioterapeutit.fi/hallitusohjelma


Kesäkuussa julkaistun hallitusohjelman perusteella nykyisen hallituksen tavoitteena on muuttaa työlainsäädäntöä osin merkittävästikin. Toteutuessaan esitetyt muutokset koskisivat suurinta osaa fysioterapeuteista, sillä työlainsäädäntö vaikuttaa sekä palkansaajien että yrittäjien toimintakenttään.

Hallitusohjelmassa luvataan lukuisia toimia työkyvyn edistämiseksi. Hallitus vakuuttelee, että ammattilaisten riittävästä määrästä ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehditaan. Hyvällä johtamisella ja työjärjestelyillä vähennetään psyykkistä kuormaa työssä ja parannetaan työntekijöiden jaksamista. Joka tapauksessa, monet esitykset työlainsäädännön muutoksista huolestuttavat.

Työnantajan kevenevä vastuu heikentää palkansaajien asemaa

Mikäli hallituksen esitys toteutuu, määräaikaisen työsuhteen solmimiselle ei enää vaadittaisi nykyiseen tapaan erityistä perustetta. Palkatakseen henkilön määräaikaiseen työsuhteeseen toistaiseksi voimassa olevan sijaan, työnantajalla on nykyisen lainsäädännön mukaan tosiasiallisesti täytynyt olla vain väliaikainen työvoiman tarve. Lomautuksista voitaisiin esityksen mukaan jatkossa ilmoittaa seitsemän päivää ennen lomautuksen alkamista, riippumatta työehtosopimuksissa määritetystä. Aiemmin ilmoitusaika on ollut neljätoista päivää.

Hallitus pyrkii muuttamaan sairausajan palkkaa siten, että ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on omavastuupäivä. Työnantajalla ei siis olisi velvollisuutta maksaa kyseisestä päivästä palkkaa, ellei työehto- tai työsopimuksessa ole sovittu toisin. Omavastuupäivää ei kuitenkaan tultaisi soveltamaan sairauspoissaoloihin, jotka jatkuvat viisi päivää tai sitä enemmän. Työtapaturmaan tai ammattitautiin liittyviä sairauspoissaoloja uudistus ei koskisi.

Irtisanomisperusteisiin tulkinnanvaraisuutta

Hallitus esittää, että jatkossa työnantaja voisi irtisanoa työntekijän asiallisen syyn perusteella. Jos uudistus toteutuu, aika näyttää, miten asiallinen syy määritellään ja lakia tulkitaan. Aiemmin irtisanomisen perusteena vaadittu asiallinen ja painava syy on määritelty työsopimuksen tai laista johtuvien säännösten ja velvoitteiden vakavaksi rikkomiseksi tai laiminlyömiseksi tai työntekijän työntekoedellytysten merkittäväksi muuttumiseksi, joiden vuoksi henkilö ei kykene enää suoriutumaan työstään.

Yhteistoimintalaki, joka kattaa esimerkiksi muutosneuvottelut, on nykyisellään velvoittanut työsuhteita tai niiden ehtoja koskevien muutostarpeiden osalta vähintään 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Hallitus esittää, että jatkossa yhteistoimintalaki koskisi vähintään 50 työntekijää työllistäviä yrityksiä. Muutosneuvotteluiden vähimmäiskestoa esitetään laskettavan puoleen aiemmasta.

Työlainsäädännössä on tällä hetkellä takaisinottovelvoite, jonka mukaisesti työnantajan tulee tarjota irtisanotulle edelleen työtä hakevalle työntekijälle työtä neljän kuukauden (tai yli 12 vuotta jatkuneessa työsuhteessa kuuden kuukauden) ajan irtisanomisesta, mikäli työnantajan työvoimatarve muuttuu irtisanotun työntekijän aiemmin tekemissä tai samankaltaisissa tehtävissä. Tämän velvoitteen hallitus haluaa poistaa alle 50 henkilöä työllistäviltä yrityksiltä. Säädöstä voisi noudattaa riippumatta siitä, onko työehtosopimuksessa sovittu asiasta toisin.

Moni hallituksen esityksistä työlainsäädännön muuttamiseksi heikentäisi toteutuessaan työntekijöiden asemaa erityisesti pk-yrityksissä, joissa suurin osa fysioterapeuteista työskentelee. Toisaalta muutokset voivat samalla parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia palkata työntekijä, eli toteutuessaan niiden voidaan näin ollen nähdä myös luovan uusia työpaikkoja. Se, minkälaisia käytännön vaikutuksia muutoksilla olisi, jää nähtäväksi. Suomen Fysioterapeutit jatkaa periksiantamatonta ja pitkäjänteistä vaikuttamistyötä fysioterapeuttien etujen ja kestävän työelämän edistämiseksi.

Lähde:
Vahva ja välittävä Suomi : Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 16.6.2023 (valtioneuvosto.fi)

Hallituksen kaavailemat työlainsäädännön muutokset ovat sekä uhka että mahdollisuus

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti