12/09/2023

Hallitus esittää merkittäviä muutoksia työttömyysturvaan

Hallituksen esitys työttömyysturvaan liittyvistä lakimuutoksista on parhaillaan lausuntokierroksella. Toteutuessaan se vaikuttaisi merkittävästi palkansaajien työssäoloehtoon, työttömyysetuuden sovitteluun ja työttömyysetuusoikeuden alkamisajankohtaan sekä työttömyysetuuksien lapsikorotuksiin.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan (ansiopäiväraha) työssäoloehdon pituuden on esitetty kaksinkertaistuvan. Jatkossa edellytettäisiin vuoden mittaista työskentelyä nykyisen puolen vuoden sijaan, eikä palkkatuettu työ enää kerryttäisi ehtoa. Muutos heikentäisi etenkin työuransa alussa olevien asemaa.

Jatkossa työssäoloehdon laskenta muuttuisi tuloperusteiseksi. Tällä hetkellä työssäoloehtoa kerryttävät sellaiset kalenteriviikot, joiden aikana henkilö on työskennellyt vähintään 18 tuntia. Muutoksen myötä päivärahaoikeus ei enää olisi sidottu tehtyjen tuntien määrään, vaan perustuisi pelkästään työstä maksettuun palkkaan.

Hallituksen esityksen mukaan työssäoloehtoa kerryttäväksi kuukaudeksi hyväksyttäisiin sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana henkilö on saanut ansiotuloa vähintään 930 euroa (vuoden 2023 taso). Ehtoa voisi kerryttää myös puolen kuukauden jaksoissa, jolloin työssäoloehtokuukaudeksi luettaisiin kaksi erillistä kuukautta, joiden aikana henkilö on saanut vakiintunutta ansiotuloa vähintään 465 euroa, mutta alle 930 euroa kuukaudessa.

Työssäoloehdon euroistamisella olisi suurin vaikutus vähän työtunteja tehneisiin. Päivärahan saaminen voisi helpottua, mutta samalla se pienentää päivärahan määrää alle 18 tuntia viikossa työskentelevillä.

Omavastuuaika pitenee, vapaa ansiotulo poistuu

Työttömyysturvan omavastuuaikaa esitetään pidennettäväksi nykyisestä viidestä päivästä seitsemään. Omavastuuajalla tarkoitetaan työttömyyden tai lomautuksen alussa olevaa jaksoa, jonka ajalta ei makseta ansiopäivärahaa.

Lakimuutosten myötä työttömyysetuuden sovittelusta on tarkoitus myös poistaa niin sanottu suojaosa, eli se osa tuloa, jota ei huomioida työttömyysetuutta laskettaessa. Tällä hetkellä suojaosa on 300 euroa kuukaudessa tai 275 euroa neljässä viikossa, eli työttömyysturvan saaja voi ansaita sen verran ilman, että se vaikuttaa päivärahaan. Suojaosan ylittävä palkka vähentää etuutta 50 sentillä euroa kohden. Muutos siis leikkaisi etuutta työssä olevilta enintään 150 euroa kuukaudessa.

Lomakorvauksen jaksotus palaa, lapsikorotukset poistuvat

Työntekijän kannalta merkittävä heikennys on lomakorvauksen jaksottamisen palauttaminen. Jo kertaalleen vuonna 2012 järjestelmästä poistettu elementti tarkoittaa käytännössä sitä, että jos henkilöllä on pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista.

Muutos vaikuttaa eniten niihin, joilla pitämättömiä lomia on kertynyt paljon. Lomakorvaus jaksotetaan jakamalla sen määrä työstä saadulla keskimääräisellä päiväpalkalla. Näin saadaan niiden päivien lukumäärä, jonka verran ansiopäivärahan saaminen siirtyy. Esimerkiksi kuukauden pitämätön loma voisi fysioterapeutin keskimääräisellä tulotasolla aiheuttaa reilusti yli 1500 euron menetyksen nykytilanteeseen verrattuna.

Työsuhdetta vaihtavilla tai pätkätöitä tekevillä muutos vie pahimmillaan mahdollisuuden loman pitämiseen vuosien ajaksi, jos lomakorvaukset kuluvat elämiseen työnhaun aikana, eikä niitä ole enää mahdollista säästää esimerkiksi palkattomia vapaita varten.

Lapsikorotusten poistamisen vaikutus on 150–285 euroa kuukaudessa lasten lukumäärästä riippuen. Työttömyysetuuden suuruuteen vaikuttaa myös indeksikorotuksista luopuminen, eli jatkossa etuudet eivät enää nousisi kuluttajahintojen nousun mukaisesti.

Ansiopäiväraha porrastuu ja ikäsidonnaisuuksista luovutaan

Ansiopäivärahan merkittävimpiä muutoksia on etuuden porrastaminen, eli pienentäminen työttömyyden jatkuessa. Hallituksen esityksessä ehdotetaan ansiopäivärahan pudottamista 80 % tasolle kahdeksan työttömyysviikon jälkeen ja 75 % tasolle 34 työttömyysviikon jälkeen. Esimerkiksi 2 500 euroa kuukaudessa ennen työttömyyttä ansainneelle tämä tarkoittaisi yli 300 euron heikennystä päivärahaan heti kahden työttömyyskuukauden jälkeen.

Hallitus on esittänyt myös ikään perustuvista työttömyysturvan poikkeuksista luopumista. Aiemmin 58 vuotta täyttäneet ovat esimerkiksi voineet saada ansiopäivärahaa 500 päivää, eli 100 päivää enemmän kuin tätä nuoremmat. Heidän päivärahan tasonsa on ollut suojattu, mikä on turvannut aiemman tasoisen päivärahan tilanteissa, joissa lyhytaikaisen pienipalkkaisen työllistymisen jälkeen on jäänyt uudelleen työttömäksi. Vielä ei ole varmuutta, kuinka laajasti hallitus aikoo poistaa ikään perustuvia työttömyysturvan poikkeuksia.


Esitetyt lakimuutokset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2024 alusta lukien. Muutosten soveltaminen toteutuisi porrastetusti siten, että omavastuuajan pidentäminen ja lomakorvausten vaikutus toteutuisivat 1.1.2024 alkaen, lapsikorvausten ja sovittelun suojaosan poistaminen 1.4.2024 alkaen ja työssäoloehtoon liittyvät muutokset 2.9.2024 alkaen.


Lue myös

» Lue hallituksen esitys tästä.
» Tietoa työttömyysturvan muutoksista löydät myös TYJ:n verkkosivuilta.