12/10/2023

Hyvinvointialueiden taloudellinen ahdinko näkyy yt-neuvotteluilmoituksina

Useampi hyvinvointialue on jo viestinyt aloittavansa yt-neuvottelut taloudellisten haasteiden vuoksi. Ennalta on arvioitu, että vastaaviin toimenpiteisiin joutuu lähitulevaisuudessa ryhtymään ainakin kymmenkunta aluetta. 

Tähän mennessä esiin tulleissa tapauksissa leikkaustoimenpiteet eivät näyttäisi olevan kohdistumassa perustason fysioterapiahenkilöstöön ainakaan irtisanomisten muodossa. Säästöjä yritetään saada hallinnollisia tehtäviä karsimalla ja tiettyihin yksiköihin rajatuilla toimilla. 

Tilanne alueilla on silti huolestuttava, mikäli niille ei saada ohjattua lisärahoitusta.  

–Vaikka irtisanomisilta tai pitkiltä lomautuksilta vältyttäisiin, työn organisoinnin muutokset ja palvelujen uudelleenjärjestelyt voivat silti aiheuttaa toimenpiteitä, muistuttaa Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija Katri Partanen. 

–Henkilöstöä voidaan esimerkiksi siirtää toimipisteestä toiseen, hän jatkaa. 

Partanen kehottaa jäsenistöä olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä liittoon, mikäli työpaikalla ilmenee epäselvyyksiä tai työnantaja ehdottaa muutoksia palvelussuhteen ehtoihin.

Mikäli yt-tilanteeseen joudutaan, Suomen Fysioterapeuttien jäseniä edustaa julkisella sektorilla JUKO:n pääluottamusmies. Löydät yhteystiedot työpaikan ilmoitustaululta tai intranetistä.

Katso myös:

 


Mitkä yt-neuvottelut? 

Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Toisin kuin yrityksiä koskevassa laissa, kuntien ja hyvinvointialueiden on aina käytävä yt-neuvottelut riippumatta työpaikan henkilöstömäärästä. 

Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Se antaa henkilöstölle mahdollisuuden osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Suomen Fysioterapeuttien jäsenten osalta henkilöstön edustajana toimii JUKO:n pääluottamusmies. Hänen yhteystietonsa löytyvät työpaikan ilmoitustaululta tai intranetistä. 

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallinen selvitys toimien perusteista, määrästä ja aikataulusta sekä siitä, miksi juuri tietty henkilöstöryhmä on valikoitunut niiden kohteeksi. Lisäksi työnantajan on laadittava henkilöstön edustajille kirjallinen esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. 

Mikäli työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun yt-neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita. Työnantaja saa vasta tämän jälkeen päättää varsinaisista toimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta. 

Kuva: chiew/Adobe Stock