22/11/2019

Ikääntyvien kuntoutuksen hyvät käytännöt nopeasti käyttöön

Suomessa kuntoutuksen mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi, vaikka yhteiskuntamme väestörakenne muuttuu. Painopiste on siirrettävä pikaisesti ennaltaehkäiseviin toimiin, kuten kuntoutukseen, jotta iäkkäät voivat asua kotona mahdollisimman pitkään.

Ennaltaehkäisevien toimien puute näkyy jo vahvasti. Vanhusten toimintakyky on heikentynyt ja raskaiden palveluasumis- ja hoivapalveluiden käyttö on lisääntynyt. Kuntoutuksen puute lyhentää ikääntyvän elinikää ja maksaa yhteiskunnalle lähes miljardi euroa enemmän kuin kuntouttava järjestelmä (1).

Toimintakyvyn systemaattinen arviointi käyttöön

Kuntoutuksen uudistamiskomitea suosittelee (2) ottamaan käyttöön valtakunnallisen järjestelmän, jossa arvioidaan ikääntyvän toimintakyky ja kuntoutuksen tarve. Tällainen toimintatapa on jo käytössä mm. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa. Näin avokuntoutus alkaa oikea-aikaisesti ja parantaa ikääntyvän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Ikääntyneiden varhainen toimintakyvyn tukeminen edistää kotona pärjäämisen ja oman elämän hallinnan tunnetta sekä luo uskoa kotona asumisen jatkuvuuteen.

Niille ikääntyville, jotka asuvat kotona ilman ulkopuolista apua, tulee mahdollistaa nykyistä useammin fysioterapeutin vastaanotto polikliinisesti tai kotikäynnein. Ikääntyvien tarve toimintakykyä tukevien palveluiden piiriin tulee usein esiin lääkäri- tai hoitajavastaanotoilla. Muun muassa ikääntyvän ulkona liikkumisen vähentyminen, gerastenia (hauraus-raihnausoireyhtymä), kaatumiset sekä tuki- ja liikuntaelinoireet ovat indikaattoreita, joiden perusteella ikääntyvä tulee systemaattisesti ohjata fysioterapiaan ja muiden kuntoutusalan ammattilaisten palveluiden piiriin.  Toimintakykyä tukevaa liikuntaa olisi tutkimusten valossa tehokasta ohjata uuden liikkumisen suosituksen mukaisesti kestävyyskunnon lisäksi tasapainoa, ketteryyttä ja lihasvoimaa kehittävään suuntaan. Fysioterapeutit ovat iäkkäiden liikuntaharjoittelun asiantuntijoita.

Kotikuntoutuksen uusia toimintatapoja on jo käytössä esimerkiksi Keski-Suomessa (3). Kotikuntoutus alkaa kuntouttavalla arviointijaksolla, jolloin arvioidaan ikääntyvän arkisuoriutumista ja elinympäristöä sekä toteutetaan kuntoutusjakso. Kuntoutusjakson suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat fysioterapeutti, kotona asuva iäkäs, läheiset ja kotihoidon tiimi. Tehostettu intensiivinen ja määräaikainen kotikuntoutus toteutuu mm. sairaalasta kotiutumisen jälkeen ja on moniammatillisen tiimin toteuttamaa. Yhä useamman kotona asuvan iäkkään tarve muistikuntoutukseen on ilmeinen, joten kotikuntoutuksen moniammatillisen tiimin tulee olla myös muistikuntoutuksen osaajia. Lisäksi moniammatillisesti tuotettu kuntouttava päivätoiminta on tärkeä toimintatapa, joka vähentää iäkkään yksinäisyyttä, lisää sosiaalisuutta ja vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen toimintakykyyn.

Fyysisen toimintakyvyn paras asiantuntija on fysioterapeutti

Ikääntyvällä on oikeus kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn arviointiin. Sen perusteella ikääntyvän toimintakyvyn tukemisen tarpeet havaitaan ja oikeanlaiset kuntoutustoimenpiteet käynnistetään. Fysioterapeuteilla on paras osaaminen fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja lisääntymiseen mm. fyysisen aktiivisuuden, tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelun sekä ryhmätoiminnan avulla.

Fysioterapeuteista ei ole pulaa, mutta heidän osaamistaan ei hyödynnetä tarpeeksi. Fysioterapeuteilla tulee olla merkittävä rooli sekä uusien toimintatapojen suunnittelussa että niiden toteuttamisessa. Tähän on panostettava tosissaan ja henkilöstörakenteita muutettava tähän suuntaan koko Suomessa.

Lisätietoja: Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajiston puheenjohtaja Saija Karinkanta, puh. 050 536 8674 tai Suomen Fysioterapeutit ry:n varapuheenjohtaja Anu Pollari, puh. 0400 210 890

 

Lähteet: 

1 Sote-pyramidistä palveluverkkoon – Ikääntyminen ja niukka tulevaisuus. Erkki Vauramo ja Olli-Pekka Ryynänen.

https://kaks.fi/wp-content/uploads/2019/09/julkaisu_vauramo_ryynanen_sote_pyramidista-palveluverkkoon_ikaantyminen-ja-niukka-tulevaisuus.pdf 

2 Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160273  

3 Kukoistava kotihoito on tahdon asia! Ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus Keski-Suomessa.

http://www.ks2021.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kukoistava-kotihoito-on-tahdon-asia.pdf