05/03/2024

Jolanda Ehrström väitteli kipua koskevista uskomuksista

Kipu on keskeinen syy hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle. Krooninen tuki- ja liikuntaelinten kipu on merkittävä terveysongelma sekä suomalaisessa väestössä, että maailmanlaajuisesti. Kivun taustalla olevien mekanismien ymmärtäminen sekä terveydenhuollon ammattilaisen omat kipua koskevat asenteet ja uskomukset vaikuttavat potilaan hoitoon. Siksi terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden näyttöön perustuvan, ajantasaisen kivunopetuksen lisäksi on tärkeä tunnistaa kipuun liittyviä asenteita ja uskomuksia.

Jolanda Ehrströmin (ft YAMK, kuvassa toinen vas.) väitöskirjatyönä tehty tutkimus on ensimmäinen, joka tarkastelee suomalaisten fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden kipua koskevia tietoja, asenteita ja uskomuksia sekä heidän saamansa kipukoulutuksen vaikutusta näihin.

Ensimmäisessä osatyössä selvitettiin ammattikorkeakoulujen fysioterapiakoulutuksen kivunopetuksen määrää ja sisältöä. Tulokset paljastivat merkittävän vaihtelun oppilaitosten välillä sekä puutteita keskeisten kipua koskevien näkökulmien kattavuudessa. Tämä osoitti tarpeen kehittää fysioterapeuttien peruskoulutukseen yhtenäisempää ja kattavampaa kivunopetusta.

Toisessa osatyössä tarkasteltiin fysioterapeuttien ja alan opiskelijoiden kroonista alaselkäkipua koskevia asenteita ja uskomuksia sekä validoitiin sitä koskeva tutkimusmittari. Kyselylomakkeen validointi suomeksi mahdollistaa kipua koskevien asenteiden ja uskomusten arvioinnin, sekä niissä tapahtuvien muutosten seurannan.

Kolmannessa osatyössä tutkittiin kiputietämystä koskevan kyselylomakkeen luotettavuutta suomalaisessa ympäristössä. Toisen ja kolmannen osatyön tulokset osoittivat, että laajemman kipukoulutuksen saaneiden fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden kipua koskevat tiedot olivat ajantasaisemmat ja asenteet positiivisemmat kuin heidän vähän aihetta koskevaa koulutusta saaneilla kollegoillaan. Tulos vahvisti ajantasaisen ja systemaattisen kivunopetuksen merkityksen fysioterapeuttien koulutuksessa.

Väitöskirja toi esiin fysioterapiaopiskelijoiden kivunopetusta koskevia haasteita ja kehittämiskohteita. Tutkimuksessa validoituja kyselylomakkeita voidaan hyödyntää laajasti sekä fysioterapeuttien koulutuksessa, potilaiden kliinisen hoidon kehittämisessä, että kipua koskevien tietojen, asenteiden ja uskomusten tutkimuksessa.

» https://helda.helsinki.fi/items/6797145e-b93a-4ffb-93e7-1f00f41ee76a

 


Ehrströmin väitöstilaisuus pidettiin 1.3.2024 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi professori Heikki Hurri ja kustoksena professori Jari Arokoski. Väitöstyön ohjaajina toimivat dosentti Eeva Pyörälä, pfofessori Reino Pöyhiä ja dosentti Jyrki Kettunen.