29/08/2023

Kela julkaisi oppaan etäkuntoutuksesta

Kelan tuore Opas etäkuntoutuksen käytännön toteutukseen -julkaisu vastaa kuntoutuksen ammattilaisilta esiin nousseeseen tarpeeseen saada tukea ja käytännönläheisiä ohjeita etäkuntoutuksen toteuttamiseen. Opas on laadittu pääosin Kelan järjestämän etäkuntoutuksen näkökulmasta.

Kelassa etäkuntoutus on verkkoyhteyden välityksellä toteutettavaa tavoitteellista kuntoutusta. Sitä voidaan toteuttaa reaaliaikaisena, ajasta ja paikasta riippumattomana tai molempina.

Oppaan tarkoitus on edistää etäkuntoutuksen toteuttamista ja varmistaa sen hyvää laatua erityisesti Kelan järjestämissä kuntoutuspalveluissa. Opas on kohdennettu etäkuntoutusta toteuttaville tai aloittaville ammattilaisille kohderyhmästä tai ammattialasta riippumatta. Oppaassa käytetään Kelan etäkuntoutuksen käsitteitä.

Opas sisältää käytännönläheistä tietoa laadukkaan etäkuntoutuksen lähtökohdista ja toteuttamisesta sekä yhteistyösuhteesta ja vuorovaikutuksesta etäkuntoutuksessa. Lisäksi oppaassa annetaan ohjeita etäkuntoutuksessa mahdollisesti esiintyviin erityistilanteisiin.

Oppaan sisältö perustuu etäkuntoutukseen perehtyneiden ammattilaisten asiantuntemukseen ja kokemuksiin sekä hyviksi todettuihin käytäntöihin. Oppaassa on ohjeita reaaliaikaisen sekä ajasta ja paikasta riippumattoman etäkuntoutuksen toteuttamisen tueksi. Oppaassa ei käsitellä etäkuntoutuksen tietoturvaa tai teknisiä yksityiskohtia.

Opas on osa Kelan TULES kuntoon -projektia (2022–2024), jossa edistetään etäkuntoutuksen hyödyntämistä tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuksessa ja varmistetaan Kelan järjestämän etäkuntoutuksen laatua.