02/10/2023

Keneen sosiaaliturvan leikkaukset vaikuttavat? 

Pääministeri Orpon hallitus ehdottaa mittavia leikkauksia sosiaaliturvaan julkisen talouden tasapainottamiseksi. Leikkausten säästövaikutukseksi arvioidaan 547 miljoonaa euroa vuonna 2027. Työllisyyden odotetaan vahvistuvan lähes 23 000 työllisellä.

Leikkaukset toteutetaan jäädyttämällä sosiaalietuuksien indeksikorotuksia, joka heikentää edun saajan ostovoimaa. Etuudet jäisivät vuoden 2023 tasolle aina vuoteen 2027 saakka. Vaikutukset kohdistuvat raskaimmin paljon ja pitkään eri etuuksia saaviin. 

Indeksien jäädyttäminen ei vaikuttaisi eläkkeisiin, vammaisetuuksiin, rintamalisään tai toimeentulotukeen. Vaikka monet etuudet laskevatkin indeksijäädytyksen seurauksena, voi toimeentulotuen osuus puolestaan nousta. Tällöin ostovoiman heikkeneminen voi osittain kompensoitua.

Laajat leikkaukset sosiaaliturvaan

Sosiaaliturvan leikkaukset koskevat mm. työttömyysetuuksia, sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa, kuntoutusrahaa, lastenhoidon tukia, asumistukea, opintotukea ja lapsilisää. Indeksien jäädyttämisen tosiasiallinen vaikutus riippuu inflaation tasosta, eli hintojen noususta vuosien 2024–2027 aikana. Korkea inflaatio johtaa suurempaan ostovoiman heikentymiseen. Nyt ehdotetussa laissa on ns. turvaraja (10,2 %), jonka ylittyessä indeksikorotukset tullaan kuitenkin tekemään etuja saavien ostovoiman turvaamiseksi.

Hallitus on arvioinut sosiaaliturvan leikkausten euromääräistä enimmäismäärää edellä mainitun turvarajan mukaan. Vaikutukset on arvioitu vuoden 2027 tasossa. Työttömyysetuuksien, sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja kuntoutusrahan vaikutus on enintään 91 euroa kuukaudessa kutakin etuutta kohden.

Alle kolmevuotiaan lapsen kotihoidontuen osalta vaikutus on enimmillään 43 euroa ja tulosidonnaisen hoitolisän osalta 23 euroa kuukaudessa. Joustavan hoitorahan osalta vaikutus on enimmillään 20–30 euroa kuukaudessa, osittaisen hoitorahan osalta 12 euroa kuukaudessa, yksityisen hoidon tuen osalta 52 euroa kuukaudessa ja lapsilisän osalta 36 euroa kuukaudessa. 

Yleisen asumistuen ehdot kiristyvät, 300 euron suojaosa poistuu, omavastuuosuus nousee kahdeksalla prosenttiyksiköllä ja omistusasuntoon ei jatkossa saisi tukea enää lainkaan.  Asumistuen euromääräiset vaikutukset ovat tapauskohtaisia. Opintotuen osalta indeksijäädytyksen vaikutus on enintään 32 euroa kuukaudessa. 

Hallituksen esimerkkilaskelmat

Leikkausten vaikutukset ovat sitä suuremmat, mitä useampaa eri etuutta henkilö tai perhekunta saa ja miten pitkiä etuuskaudet ovat. Selkeimmän käsityksen leikkausten kumuloituvasta vaikutuksesta saa esimerkkiperheiden avulla. Esimerkit ovat suoria lainauksia hallituksen esityksestä. Euromäärät ovat vuoden 2027 tasossa ja indeksien jäädytyksen vaikutus on enintään 10 prosenttia.  


 Yksin asuva korkeakouluopiskelija, pääasiallisina tuloina opintoraha sekä opintolaina, asuu Vantaalla (2. kuntaryhmä), vuokra ja vesilasku 736 euroa kuukaudessa. Nykylain perusteella tulot 1 465 euroa kuukaudessa. Tulot laskevat 83 euroa kuukaudessa


Yksin asuva työtön henkilö, pääasiallisena tulona työmarkkinatuki, asuu Joensuussa (3. kuntaryhmä), vuokra ja vesilasku 612 euroa kuukaudessa. Nykylain perusteella tulot 1 232 euroa kuukaudessa. Toimeentulotuki kompensoi työttömyyspäivärahan ja yleisen asumistuen pienenemisen. Tulot eivät laske


Yhden vanhemman perhe ja kaksi lasta (alle 3-vuotias ja 3–6-vuotias), pääasiallisena tulona ansiopäiväraha, perhe asuu Vantaalla (2. kuntaryhmä), vuokra ja vesilasku 1 145 euroa kuukaudessa. Nykylain perusteella tulot 2 885 euroa kuukaudessa. Tulot laskevat 122 euroa kuukaudessa. 


Yhden vanhemman perhe ja kaksi lasta (molemmat 7–9-vuotiaita), pääasiallisena tulona ansiopäiväraha, perhe asuu Vantaalla (2 kuntaryhmä), vuokra ja vesilasku 1 145 euroa kuukaudessa. Nykylain perusteella tulot 2 885 euroa kuukaudessa. Tulot laskevat 148 euroa kuukaudessa.


Kahden vanhemman perhe ja kaksi lasta (alle 3-vuotias ja 3–6-vuotias), toisen vanhemman tuloina vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha ja toisella peruspäiväraha, perhe asuu Vantaalla (2. kuntaryhmä), vuokra ja vesilasku 1 265 euroa kuukaudessa. Nykylain perusteella tulot 3 070 euroa kuukaudessa. Toimeentulotuki kompensoi toisen puolison työttömyyspäivärahan, lapsilisien, vanhempainpäivärahan ja yleisen asumistuen pienenemisen. Tulot eivät laske. 


Yksin asuva sairauspäivärahaa saava henkilö, pääasiallisena tulona vähimmäismääräinen sairauspäiväraha, asuu Vantaalla (2. kuntaryhmä), vuokra ja vesilasku 736 euroa kuukaudessa. Nykylain perusteella tulot 1 356 euroa kuukaudessa. Toimeentulotuki kompensoi sairauspäivärahan ja yleisen asumistuen pienenemisen. Tulot eivät laske. 


Yksin asuva eläkeläinen, tulona kansan- ja takuueläke, asuu Vantaalla (2. kuntaryhmä), vuokra ja vesilasku 736 kuukaudessa. Nykylain perusteella tulot 1 560 euroa kuukaudessa. Tulot laskevat 29 euroa kuukaudessa. 


 

Kuva: sal73it/stock.adobe.com