14/12/2022

Kohti tasavertaisia kuntoutuspalveluita

Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet – Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville on julkaistu. Opas ohjaa hyvinvointialueita järjestämään lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut kuntoutujalähtöisesti. Tarjolla on ensimmäistä kertaa konkreettinen työkalu edetä kohti tasavertaisia ja tarkoituksenmukaisia kuntoutuspalveluita.

Euroopan alueella 40 prosenttia ihmisistä hyötyisi kuntoutuksesta1. Suomessa kuntoutuksen järjestäminen on hajautettu monikanavaiseksi ja usein vaikeasti hahmottuvaksi kokonaisuudeksi. Kuntoutuspalveluita ei tunneta, eikä niiden tarvetta aina tunnisteta.

Vuonna 2023 terveydenhuoltolain 29 § mukaisen lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu siirtyy 309 kunnalta 21 hyvinvointialueelle. Helsingin kaupunki jatkaa edelleen palvelujen tuottajana. Hyvinvointialueiden on harmonisoitava kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä siirtyvät palvelut kansalaisten tarpeisiin tasapuolisesti vastaavaksi kokonaisuudeksi.

Kautta aikain ensimmäinen opas kuntoutukseen ohjaamisesta

Sote-uudistuksen rinnalla toteutunut kuntoutuksen kokonaisuudistus on luonut pohjaa kuntoutuspalvelujärjestelmän kehittämiselle ja alueellisen eriarvoisuuden vähentämiselle. Pääministeri Marinin hallitusohjelman perusteella laadittu Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma 2020–20222, on toiminut pohjana sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämälle lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen valtakunnallisten perusteiden valmistelulle.

13.12.2023 julkaistu opas on historiassaan ensimmäinen. Oppaan työstämiseen on osallistunut yli 200 henkilöä ja avoimella lausuntokierroksella oppaan sisältöä kommentoitiin yli sadassa lausunnossa. Opas on tarkoitettu lääkinnällisen kuntoutuksen ammattilaisille, mutta sitä voivat hyödyntää tietolähteenä myös muut kuntoutuksen parissa työskentelevät, lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevat kuntoutujat sekä opiskelijat.

Kuntoutujalähtöinen opas korostaa toimintakyvyn arviointia

Opas ei ole keittokirja eikä kirjallisuuskatsaus, eikä sen sisältö ole sairaus- tai diagnoosilähtöinen. Lääkinnällistä kuntoutusta ja siihen liittyvää palveluohjausta tarkastellaan toimintakykylähtöisesti ikäryhmittäin. Oppaassa on kuitenkin tarkasteltu joidenkin sairauksien tai häiriötilojen kuntoutusta tarkemmin, jos niiden hoidon ja kuntoutuksen työnjaossa tai palveluohjauksessa on tunnistettu erityisiä käytännön haasteita.

Opas ei ota kantaa tarvittavan kuntoutuksen määrään, vaan korostaa lääkinnällisen kuntoutuksen perustuvan aina yksilölliseen tarpeeseen, jonka perusteena toimii toimintakyvyn arviointi. Kuntoutujalähtöisyys toimii oppaassa muutoinkin läpileikkaavana teemana. Opas myös selkeyttää tyypillisiä monikanavajärjestelmään liittyviä epäselvyyksiä ja rajapintojen ongelmia.

Kuntoutuksen uudistaminen ei tule oppaan myötä valmiiksi, mutta julkaisu on merkittävä edistysaskel kohti tasavertaisia ja tarkoituksenmukaisia kuntoutuspalveluita. Nyt ehdotettujen järjestämisen periaatteiden jalkauttaminen Hyvinvointialueille toisi merkittävän parannuksen nykytilanteeseen.

Lähteet:
(1) WHO 6.12.2022
(2) STM 2020. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:39.

» Tutustu oppaaseen täällä.

» Katso tallenne STM:n julkaisuwebinaarista täältä.

» Tutustu liiton lausuntoon tästä.

Kohti tasavertaisia kuntoutuspalveluita

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti