13/03/2020

Koronavirus (COVID-19) – yleisohje fysioterapeuteille

Suomen Fysioterapeutit seuraa koronavirustilanteen etenemistä aktiivisesti. Päivitämme tämän sivun ohjeistuksia sekä viranomaisilta saatavan tiedon että jäsenistöltä tulleiden kysymysten pohjalta.

Kehotamme myös jäseniä seuraamaan valtakunnallista asiasta tiedottamista ajantasaisesti, koska tilanne saattaa muuttua nopeastikin. Erityisiä poikkeuslakeja ei toistaiseksi ole käytössä, mutta useat eri viranomaiset antavat tilanteen mukaisesti toimintaohjeita sekä kansalaisille että terveydenhuoltoalan henkilöstölle. Työnantajat laativat lisäksi omia ohjeistuksiaan, joita palkansaajina toimivien tulee noudattaa.

Yrittäjien ja ammatinharjoittajien osalta edessä voi olla esimerkiksi asiakaskäyntien peruuntumisia. Näistä aiheutuvien liiketoiminnallisten haittojen vuoksi jokaisella yrityksellä tulisi olla varautumissuunnitelma, jossa huomioidaan esimerkiksi henkilöstön asema, jos asiakaskäynnit yhtäkkiä vähenevät tai loppuvat. Suosittelemme myös noudattamaan tapauskohtaista harkintaa eri asiakasryhmien ja palvelun ostajien kanssa toimittaessa.

Epäselvissä tilanteissa liiton jäsenet voivat aina olla yhteydessä kehittämisasiantuntijoihimme:

Ensisijainen seurattava viranomainen on Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, joka tiedottaa ja antaa toimintaohjeita tilanteen muuttuessa ja päivittää ohjeita ja materiaaleja viimeisimpien tietojen pohjalta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Jos epäilet altistumista, jää kotiin ja suosi etätyötä

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antoivat 11.3. suosituksensa koronavirusepidemian laajenemisen estämiseksi ja ammattihenkilöstön sekä riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden suojelemiseksi. Suosituksen keskeinen sanoma on, että työntekijät eivät saapuisi työpaikoille, jos ovat oleskelleet epidemia-alueilla, tai muista syistä johtuen voidaan epäillä altistumista koronavirukselle.

Ministeriöt suosittavat, että työntekijälle sallittaisiin omalla ilmoituksella esimerkiksi etätyön tekeminen. Jos työntekijän nykyisiä työtehtäviä ei voida tehdä etätyönä, suositetaan, että työnantaja osoittaisi työntekijälle muita tämän osaamista vastaavia työtehtäviä, joissa työntekijän mahdollinen koronavirukselle altistuminen ei aiheuttaisi muille tartuntavaaraa.

Kunnissa ja kuntayhtymissä noudatetaan niissä laadittuja suunnitelmia ja ohjeita epidemian vaikutuksista työn tekemiseen ja suojautumistoimenpiteisiin. Sairaanhoitopiirit, kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät noudattavat suunnitelmiaan terveydenhuollon alueellisesta varautumisesta suuronnettomuuksiin ja terveydenhuollon erityistilanteisiin.

Vältä myös vapaa-ajalla matkustamista ja turhia kokoontumisia

Valtioneuvosto ohjeisti 12.3. kansalaisia välttämään myös vapaa-ajan matkustamista ja kokoontumisia esimerkiksi harrastustoimintaan liittyen. Näillä toimenpiteillä pyritään ensisijaisesti viivästyttämään epidemian puhkeamista ja taudin nopeaa leviämistä, jotta terveydenhuollon järjestelmät pystyisivät parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan tulevaan kuormitukseen. Terveydenhuoltoalan henkilöstön tulee huolehtia hygieniasta ja muista varotoimenpiteistä välttyäkseen sekä sairastumiselta että taudin tahattomalta levittämiseltä esimerkiksi terveydenhuollon yksiköihin.

Ulkoministeriö on koonnut vastauksia matkustamiseen liittyviin kysymyksiin. Matkoilta palaaville suositellaan varotoimenpiteenä kahden viikon poissaoloa työstä. Kyseessä on suositus (ei karanteeni), joten poissaoloajalta ei ole mahdollista saada Kelan tartuntatautipäivärahaa eikä vakuutuksiin perustuvia korvauksia. Myös näissä tilanteissa kannattaa mahdollisuuksien mukaan toteuttaa etätyöratkaisuja.

Muita aiheeseen liittyviä ohjeita:

https://www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-toimintaohje-yrityksille-koronavirusepidemiaan-varautumiseksi/

Erityisohjeita palkansaajille

K: Jos työnantaja määrää minut karanteeniin, saanko sen ajalta palkkaa?

V: Työnantaja ei voi määrätä työntekijää olemaan palkatta poissa töistä ilman viranomaispäätöstä, joten poissaolon ajalta tulee saada palkkaa. Työnantaja ei voi myöskään velvoittaa työntekijää kertomaan vapaa-ajan matkoistaan, mutta tilanne huomioiden tiedon jakaminen on vastuullista. Aiemmin myönnettyjä lomia ei voida siirtää tai perua ilman työntekijän suostumusta.

Viranomaispäätöksellä karanteeniin määrätty työntekijä saa täysimääräisen ansionmenetyskorvauksen Kelalta, jolloin työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Sairastunut työntekijä saa sairausajan palkkaa normaalisti, paitsi jos hänelle maksetaan tartuntatautipäivärahaa. Työnantajalla on oikeus saada työntekijän poissaoloa vastaavalta ajalta sairausvakuutuslain mukainen päiväraha.

 

K: Voinko kieltäytyä työstä, jos pelkään saavani työyhteisöstä koronavirustartunnan?

V: Työturvallisuuslain perusteella työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle. Terveydenhuoltoalalla työstä pidättäytymisen syyksi ei riitä pelko viruspandemiasta, joten fysioterapeutit eivät tällä perusteella voi pidättäytyä työstä.

 

K: Voiko työnantaja määrätä työntekijän muihin kuin oman alan tehtäviin?

V: Poikkeustilanteissa työnantajalla on ns. direktio-oikeus, jonka nojalla työntekijälle voidaan osoittaa muitakin, kuin tälle normaalisti kuuluvia työtehtäviä. Tehtävät eivät kuitenkaan voi olla sellaisia, joiden suorittamiseen työntekijällä ei ole valmiuksia. Kuntoutusalan ammattiryhmiä voidaan ohjata esimerkiksi perushoidon tehtäviin. Sen sijaan esimerkiksi lääkkeiden jakamista ei voida edellyttää, koska se vaatisi lisäkoulutusta.

 

K: Jos lapseni määrätään karanteeniin, onko minulla oikeus olla pois työstä?

V: Mikäli työntekijän lapsi sairastuu, työntekijällä on työsopimuslain perusteella oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen (enintään neljä päivää) alle 10-vuotiaan (eräissä työehtosopimuksissa alle 12-vuotiaan) lapsen hoidon järjestämiseksi. Lisäksi oikeus työstä poissaoloon voi muodostua pakottavista perhesyistä johtuen, kuten sellaisen lapsen karanteenin vuoksi, joka ei ikänsä tai muun syyn vuoksi kykene huolehtimaan itsestään. Perheenjäsenen tai muun läheisen sairastuessa vakavasti työntekijällä on niin ikään oikeus olla pois töistä. Työnantajalla ei työsopimuslain perusteella ole velvollisuutta maksaa poissaoloajalta palkkaa. Työehtosopimuksen perusteella työntekijällä voi olla oikeus palkkaansa alle 10/12-vuotiaan lapsen sairastumisen aiheuttaman tilapäisen hoitovapaan ajalta. Kela voi myöntää vanhemmalle tartuntatautipäivärahaa myös lapsen karanteenin ajalta, mikäli lapsi on alle 16-vuotias.

 

Erityisohjeita yrittäjille ja ammatinharjoittajille

K: Miten ohjeistan asiakkaitani?

V: Asiakkaita itseään koskevat yleiset kansalaisille suunnatut ohjeistukset, joita tuottaa esimerkiksi THL. Lähtökohtana on, että flunssaoireinen tai taudille altistumista epäilevä asiakas ei saa tulla vastaanotolle, vaan hänen tulee olla yhteydessä puhelimitse. Yrityksen oman toiminnan osalta asiakkaille voi informoida, että tilannetta seurataan tarkasti ja toimintaa mukautetaan kulloinkin voimassa olevaa viranomaisohjeistusta noudattaen.

 

K: Aiheuttaako koronavirus rajoituksia esimerkiksi fysioterapian ryhmämuotoiselle toiminnalle tai yritystoiminnalle yleisesti?

V: Valtioneuvosto suosittaa kaikkia kansalaisia välttämään harrastetoimintaa ja lähikontakteja vapaa-ajalla. Fysioterapiassa erilaisten ryhmien järjestämistä ei toistaiseksi ole kielletty. Suomen Fysioterapeutit kuitenkin suosittelee, että riskiryhmien (ikääntyneet ja perussairaat) osalta ryhmämuotoista kuntoutusta ei epidemian aikana järjestettäisi tartuntariskin vähentämiseksi. Allasterapian osalta riskien ja hyötyjen tarkkaa harkintaa suositellaan tehtäväksi kaikkien asiakkaiden kohdalla niiltä osin, kuin uimahallit ovat vielä avoinna. Liikuntakokeiluissa suositellaan välttämään yleisiä kuntosaleja ja joukkuelajeja. Verkostokäynnit ja kuntoutustyöryhmiin osallistuminen on suositeltavaa toteuttaa ensisijaisesti etäyhteyden välityksellä. Olemme pyytäneet Kelalta kannanottoa verkostokäyntien toteuttamiseksi etäyhteyden välityksellä.

Yritystoimintaa ei ole rajoitettu viranomaisten toimesta, joten fysioterapiayritykset voivat jatkaa toimintaansa alueelliset varotoimenpiteet ja suositukset huomioiden. Hygieniasta huolehtiminen erityisesti odotus- ja wc-tiloissa on keskeistä. Käsihygienia on tärkein tartuntojen ehkäisykeino. Flunssan oireista kärsiviä asiakkaita tulee ohjeistaa pysymään kotona ja hyödyntää etäkuntoutusta mahdollisuuksien mukaan. Erillistä toimilupaa etäkuntoutuksen tuottamiseksi ei tarvita. Valviran verkkosivuilta löytyy lisää tietoa etäkuntoutuksen toteuttamisesta. Kelalta saadun ohjeistuksen mukaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat voidaan toteuttaa etäkuntoutuksena, jos etäkuntoutus sopii asiakkaalle ja terapeutille ja turvallisuudesta on huolehdittu Valviran ohjeiden mukaisesti. Jos kyseessä on lapsi, lapsen vanhemman tai muun turvallisen aikuisen tulee olla läsnä. Jos kuntoutuksen toteuttaminen etäkuntoutuksena ei ole mahdollista, kuntoutus keskeytetään. Kun tilanne on normalisoitunut, terapiakäyntejä voidaan tiivistää.

 

K: Jos yritystoiminta keskeytyy koronaviruksen vuoksi, onko yrittäjä oikeutettu korvauksiin?

V: Mikäli viranomainen määrää yrityksen toimintakieltoon tartuntatautilain perusteella, ei liiketoiminnan menetyksiä korvata julkisista varoista. Korvausta voi olla mahdollista saada yrityksen keskeytysvakuutuksista. Työnantajalla on työsopimuslain 12§:n perusteella velvollisuus maksaa työntekijöilleen palkkaa 14 päivän ajan työn keskeytyksen jälkeen.

 

K: Voiko palveluasumista tarjoava taho kieltää asukkaidensa terapiat?

V: Palveluasumista tarjoavat tahot ovat varotoimena kieltäneet sekä ostopalveluna hankittujen että asukkaiden itse maksamien kuntoutuspalveluiden toteuttamisen asumisyksiköissä, sekä rajoittaneet asukkaiden kulkua fysioterapiaan. Päätökset eivät perustu viranomaisten määräyksiin tai suosituksiin, ja peruutuksista voi aiheutua fysioterapiayrittäjille ansionmenetyksiä. Kielloissa on kyse epidemian leviämisen hidastamisesta, mutta ilman viranomaisten ohjeistusta kiellot herättävät kysymyksiä sosiaalihuoltolain ja tartuntatautilain tulkinnasta. Sosiaali- ja terveysministeriöstä odotetaan linjausta kieltojen suhteen.

Riskiryhmiin kuuluvat kansalaiset ovat usein sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden tai laitospalveluiden piirissä. Sosiaalihuoltolain mukaan asumispalveluiden järjestämisessä on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja oikeutta osallistumiseen kunnioitetaan ja hän saa tarpeenmukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut.

Tällä hetkellä palveluntuottajia suositellaan noudattamaan asetettuja kieltoja, mutta selvittämään ja dokumentoimaan päätöksestä vastaavan tahon tiedot, pyytämään kirjalliset perustelut päätöksen syistä ja dokumentoimaan päätöksestä seuranneet peruuntuneet käynnit sekä yritykselle syntyneet ansionmenetykset.

 

K: Miten yrittäjän kannattaa varautua koronaviruspandemian vaikutuksiin?

V: Koronaviruspandemia voi aiheuttaa fysioterapiayrityksille taloudellisia tappioita monella tavalla. Asiakkaiden halukkuus käydä fysioterapiassa voi vähentyä esimerkiksi erilaisten pelkojen seurauksena. Yrittäjien on hyvä varautua siihen, että peruutuksia tulee. Lisäksi työntekijöiden sairauspoissaolot voivat lisääntyä flunssaoireisiin liittyvien tarkentuneiden varotoimenpiteiden seurauksena. Myös karanteenit ja varsinaiset sairastumiset voivat aiheuttaa poissaoloja.

Työnantaja voi joutua turvaamaan yrityksen toimintaedellytyksiä tilapäisillä lomautuksilla, mikäli edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti. Työntekijöillä on oikeus saada työttömyyskassan kautta ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta. Lomautusilmoitus tulee antaa työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Ilmoitus on annettava tiedoksi myös lomautettavien työntekijöiden edustajalle.

Työntekijöillä on työsopimuslain 12§ perusteella oikeus palkkaan 14 päivän ajalta työnteon estyessä poikkeuksellisen työnantajasta tai työntekijästä johtuvan tilanteen vuoksi. Palkkaa ei voi siis jättää maksamatta sillä perusteella, että yrityksen asiakaskäynnit loppuvat täysin.

Suosittelemme yrittäjiä harkitsemaan YT-varoituksen tai lomautusilmoituksen jättämistä henkilöstölle riittävän ajoissa – toisaalta yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi ja toisaalta työntekijöiden ansioturvan varmistamiseksi. Jokaisen yrittäjän olisi suositeltavaa laatia varautumissuunnitelma koronavirustilanteen vuoksi, jos sitä ei jo entuudestaan ole tehty.

 

Erityisohjeita opiskelijoille

Opiskelijoihin liittyviä yleisiä ohjeistuksia ei ainakaan tällä hetkellä ole. Terveydenhuoltoalan oppilaitokset tuottavat kukin omia ohjeistuksiaan, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi opiskelijoiden harjoittelujaksoihin. Opiskelijoita kehotetaan seuraamaan oman oppilaitoksensa tiedotusta.

 

Päivitetty: 13.3.2020 klo 16.45