14/05/2020

Kuntoutuksen tulee toteutua normaalisti myös poikkeusoloissa

Suomen Fysioterapeutit on huolissaan valmiuslain tulkinnasta kunnissa ja kuntayhtymissä. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeistuksesta huolimatta kuntoutusalan ammattilaisilta estetään edelleen pääsy ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköihin, päiväkoteihin ja kouluihin. Ministeriön ohjeistuksen vastaisesti myös perustason toimintoja, kuten ennaltaehkäisevää kuntoutusta, on vähennetty. 

–Laitoshoidossa olevat ikääntyneet, vammaiset sekä erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret tarvitsevat säännöllistä kuntoutusta toimintakykynsä ja elämänlaatunsa tueksi, painottaa Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija Juho Korpi 

Ilman asianmukaista kuntoutusta toimintakyky heikkenee nopeasti. Uhkana on inhimillisen haitan lisäksi myös terveyspalvelujen tarpeeton kuormittuminen. Toimintakyvyn laskiessa monisairas ikääntynyt on nopeasti sairaalahoidon tarpeessa, hän jatkaa. 

STM on ohjeistanut kuntia ja kuntayhtymiä valmiuslain tulkinnassa. Ministeriön ohjeissa korostuvat perusterveydenhuollon toiminnan säilyttäminen mahdollisimman normaalina, ennaltaehkäisevien palveluiden toteutuminen sekä iäkkäiden tai erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen riittävä arviointi. STM on myös ohjeistanut ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköitä mahdollistamaan asukkaiden kuntoutus ja korostanut toimintakyvyn ylläpitämisen tärkeyttä.  

–Ministeriön ohjeistukset eivät ole vaikuttaneet käytäntöön halutulla tavalla. Monet ympärivuorokautista hoitoa toteuttavat yksiköt kieltävät edelleen kuntoutusalan ammattilaisten laitoksissaan, jolloin sekä ikääntyneet että erityistä tukea tarvitsevat kansalaiset jäävät kokonaan ilman kuntoutusta, Korpi sanoo.

Vierailukielto ei koske kuntoutuspalveluita

STM on ohjeistuksissaan painottanut erityisesti iäkkäiden henkilöiden sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin riittävyyttä ja muistuttanut, että sosiaali- ja terveyspalvelut tulee turvata yksilöllisen tarpeen mukaan myös poikkeusoloissa. Kuntouttavia palveluita tulee jatkaa mahdollisuuksien mukaan, ensisijaisesti etäkuntoutuksena. Lähikuntoutusta käytetään silloin, kun se on erityisen tarpeellista. STM on erikseen korostanut, että ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden vierailukielto ei koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja, kuten fysio- ja toimintaterapiapalveluja. Vierailukielto ei koske myöskään vammaispalvelulain mukaisia henkilökohtaisia avustajia.  

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden lisäksi kuntoutuksen toteutuksessa on ongelmia päiväkodeissa ja kouluissa, jotka ovat nekin estäneet kuntoutusalan ammattilaisten pääsyn tiloihinsa. Päiväkodit ja koulut ovat väistäneet kuntouttavan arjen vastuustaan, vaikka STM:n ohjeistuksissa nimenomaisesti todetaan, että vammaisten henkilöiden mahdollisuudet osallistua toimintayksikön ulkopuoliseen toimintaan, kuten työ- tai päivätoimintaan, ovat poikkeusoloissa rajallisia tai pysähdyksissä. Tämän takia on erityisen tärkeää toteuttaa ja mahdollisuuksien mukaan lisätä toimintakykyä ja hyvinvointia edistävää toimintaa toimintayksikön omana toimintana hyödyntäen monipuolisesti yksikössä työskentelevän henkilöstön osaamista. 

–Kuntien tulee ohjeistaa kaikkia palveluntuottajia noudattamaan ministeriön ohjeita. Kunta vastaa myös ulkoistettujen palveluiden asianmukaisesta toiminnasta. Tällä hetkellä esimerkiksi laitoshoidossa ja päiväkodeissa toimitaan täysin sattumanvaraisesti. Osassa kuntoutus toteutuu, osassa ei. Alueellinen eriarvoisuus on huomattavan suurta. Tilanne on vaikea paitsi kuntoutujille, myös kuntoutusalan yrittäjille, Korpi toteaa.

Ennaltaehkäisevää ja kiireetöntä hoitoa tarjottava myös pandemia-aikana

STM korostaa perusterveydenhuollon toiminnan jatkamista mahdollisimman normaalina. Perustason toimintoja, kuten kuntoutusta, ei pidä ministeriön mukaan tarpeettomasti vähentää. Ennaltaehkäisevää ja kiireetöntä hoitoa tulee tarjota myös pandemia-aikana. Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä, päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuvan kuntoutuksen jatkuminen on keskeistä ikääntyneiden ja erityisen tuen tarpeessa olevien kansalaisten toimintakyvyn ylläpysymiseksi ja elämänlaadun turvaamiseksi.  

Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen pitää tilannetta huolestuttavana.

Heikentynyt toimintakyky lisää inhimillisen haitan lisäksi myös terveys- ja hoivapalveluiden tarvetta, jota ei nykyisillä resursseilla todennäköisesti pystytä turvaamaan. Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden, koulujen ja päiväkotien tulisi välittömästi purkaa kuntoutusalan asiantuntijoita koskevat vierailijakiellot ja mahdollistaa kansalaisten kuntoutuksen jatkuminen, muuten olemme koronaviruspandemian jälkeen uuden kriisin edessä, Mäkinen painottaa.