25/10/2018

Lakiluonnos irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä arviointineuvostoon

Viime viikon keskiviikkona eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta liittyen hallituksen työllisyyspolitiikan linjaan. Heti äänestyksen jälkeen hallitus julkaisi oman esityksensä irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä. Tämän ajankohta tuli yllätyksenä, sillä työministeri oli ilmoittanut alkuviikosta lainvalmistelun kestävän vielä viikkoja.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lakiluonnos-irtisanomisen-helpottamisesta-pienissa-yrityksissa-arviointineuvostoon

Lakiesityksessä muutos edelliseen on se, että yrityskokoa on alennettu koskemaan alle 10 henkeä työllistävät yritykset alle 20 hengen yritysten sijaan. Alle 10 työntekijää työllistävillä yrityksillä työnantajien osalta irtisanomisperusteista on työsopimuslain 7 § 2 momentin osalta poistettu työntekijän epäasiallinen käyttäytyminen, luottamussuhteen ja työilmapiirin tulehtuminen, mutta ne ovat edelleen lain perusteluissa. Lakiesityksen kirjauksessa irtisanomisperusteena voidaan pitää 1. momentissa säädettyä vähäisempää, mutta työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden merkittävää rikkomista, laiminlyöntiä taikka työntekijään liittyvien työntekoedellytysten muuttumista. Lisäksi työttömyysturvan ns.karenssiaikaa esitetään muutettavaksi nykyisestä 90 päivästä 60 päivään työsuhteen päättymisen jälkeen, jos työsuhde on päättynyt työntekijästä johtuvasta syystä.

Hallitus on kertonut tavoittelevansa aikataulua, jossa esitys tulisi eduskuntaan marraskuussa.

Toimien oltava työllisyyttä parantavia

Akava ei pidä hallituksen nykyisiä esityksiä työllisyyttä lisäävinä. Sen sijaan vaihtoehtoisina ratkaisuina esillä ovat olleet mm. ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvät ehdot ja työnantajamaksut, vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt, palvelujen tuottaminen järjestöjen toimesta, kilpailukieltojen rajoittaminen jne. Suomen Fysioterapeutit tukee näitä Akavan ehdotuksia ja toimia, joilla työllisyyttä voitaisiin parantaa.

Poliittiset työtaistelut ovat laajentuneet. Keskusjärjestöt ja työnantajien edustajat jatkavat yhteistyötä. Työn alla on edelleen mahdollisen yhteisen paketin rakentaminen, joka olisi Suomen hallitukselle vaihtoehto irtisanomisten helpottamiselle pienissä yrityksissä.