27/04/2018

Liitolta asiantuntijalausunto valinnanvapauteen

Uudessa valinnanvapauslakiesityksessä on tarkennettu asiakassetelipalveluiden korvauskäytäntöjä. Esityksessä todetaan, että maakunnan liikelaitos korvaa palveluntuottajalle kustannukset palveluista, joita asiakas saa sen myöntämällä asiakassetelillä. Peruskorvauksen lisäksi palveluntuottajalle voidaan korvata myös lisäkustannukset, jotka aiheutuvat alueellisista tai paikallisista olosuhteista. Asiakasseteliin voidaan liittää myös kannustinperusteinen osuus. Suomen Fysioterapeutit pitää tarkennusta erittäin tärkeänä, jotta alueelliset erot ja palveluntuottajien osaaminen pystytään huomioimaan palveluntuottajalle maksettavassa korvauksessa.

Suomen Fysioterapeutit korostaa Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa valinnanvapauden laajentamisen kannatettavuutta, mutta esittää silti huolensa niistä lakiesitykseen liittyvistä tekijöistä ja avoimista kysymyksistä, jotka voivat heikentää uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Fysioterapian ja kuntoutuksen näkökulmasta keskeisiä asioita ovat mm. henkilöstön hyvinvointi, palveluiden integraatio ja kuntoutusyrittäjien toimintamahdollisuudet.

Henkilöstön sitoutuminen keskeistä

Henkilöstön hyvinvointi on olennainen tekijä muutoksen onnistumiseksi. Tästä syystä henkilöstö tulisi sitouttaa uudistukseen hyödyntämällä kaikkien ammattialojen asiantuntijoiden osaamista ja ottamalla heidät mukaan muutoksen suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin. Samalla on huolehdittava siitä, että tasa-arvo sekä sukupuolten että ammattiryhmien välillä säilyy, eikä palkkaus heikkene.

Palvelujen integraatio ja kuntoutuksen toimivuus

Lakiesityksessä maakunnille annetaan laaja päätösvalta siitä, miten palvelujärjestelmät jatkossa muotoutuvat. Tämä saattaa johtaa hyvin erilaisiin ratkaisuihin maakunnittain ja vaikuttaa myös kuntoutuksen toteuttamiseen. Tästä syystä tarvitaan vahvaa valtakunnallista ohjausta ja seurantaa, jossa kiinnitetään huomiota kuntoutuksen järjestämiseen, toteutumiseen ja vaikuttavuuteen. Palvelujen integraatio tulee todennäköisesti olemaan keskeinen kuntoutuksen toimivuuden haaste. Potilaan hoito- ja kuntoutusketjuun tulee paljon uusia rajapintoja, joiden tulisi toimia saumattomasti yhteen yli ammatti- ja organisaatiorajojen. Se edellyttää moniammatillisen yhteistyön toteutumisen varmistamista.

Kuntoutusyrittäjille asianmukaiset korvaukset

Kuntoutuspalveluja tuottavat suurelta osin pienet yritykset ja ammatinharjoittajat. Toiminnan haasteeksi tulevat erilaiset hallinnolliset kulut, joiden lisääntyminen voi vaikeuttaa uusien toimijoiden tuloa markkinoille. Palveluntuottajan saamissa korvauksissa tuleekin huomioida asiantuntemuksen taso, sekä terapiapalvelun sisältö ja toteuttamistapa. Lisäksi yrittäjällä tulee olla taloudelliset edellytykset kehittää osaamistaan esimerkiksi täydennyskoulutuksella.

Alkuperäisen lausunnon kokonaisuudessaan löydät täältä:

» Suomen Fysioterapeuttien asiantuntijalausunto valinnanvapaudesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, huhtikuu 2018 (pdf)