09/01/2019

Liitot vaativat Kelalta nopeita toimia ja vastuun kantamista

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Kuntoutusyrittäjät kävivät 9.1.2019 Eduskunnassa tapaamassa Kelan valtuutettujan puheenjohtajaa, kansanedustaja Sari Sarkomaata, joka vie liittojen yhteisen vaatimuksen Kelan hallituksen 10.1.2019 pidettävään kokoukseen.

Vaatimuksemme Kelan valtuutetuille


Kelan on käsiteltävä suorahankintapyynnöt

Kela on hylännyt nopealla aikataululla sille esitetyt suorahankintapyynnöt. Saamamme tiedon mukaan Kelan virkailijoita on ohjeistettu hylkäämään suorahankinnat ilman erillistä hankintaa. Vaadimme Kelan valtuutettuja selvittämään, onko Kela antanut määräyksen sivuuttaa kategorisesti asiakkaiden esittämät vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian suorahankintapyynnöt, tai onko sellainen menettely käytössä joissain tai kaikissa Kelan vakuutuspiireissä. Selvityksen lopputulos on julkistettava. Yhtä tärkeää on saada pikaisesti luotettava tieto siitäkin, että tällaista määräystä ei ole annettu. Etukäteinen kieltävä päätös sivuuttaa asiakkaalta mahdollisuuden ja oikeuden lakiin perustuvaan riittävään ja erityisasiantuntemukseen kuuluvaan terveydenhoitoon. Lisäksi se jättää täysin arvioimatta sen, syntyykö palveluntuottajan vaihtamisesta asiakkaalle mahdollisesti kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia.

Mikäli tällainen määräys on annettu joko vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapian tai muiden kuntoutusmuotojen pohjalta, tulee Kelan toiminta oikaista viipymättä lakia noudattavaksi ja asiakkaan oikeuksia kunnioittavaksi siten, että asiakkaiden yksilölliset olosuhteet otetaan päätöksenteossa aina huomioon ennen päätöksen tekemistä asiassa.


Terapeuttien määrän lisääminen on sallittava

Toiseksi vaadimme Kelan valtuutettuja kieltämään Kelan hallintoa käyttämästä kohdassa 2. mainittua EU:n vapaata liikkumista koskevien määräysten vastaista rekrytointikieltoa ja antamaan luvan terapeuttien määrän lisäämiselle. Kielto on jo nyt aiheuttanut kuntoutusyrityksissä merkittävää haittaa työmarkkinoiden toimivuudelle, työvoiman saatavuudelle ja yritystoiminnan kehittämiselle. Lisäksi kilpailutuksesta pois pudonneet terapeutit eivät voi rekrytointikiellon vuoksi hyödyntää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen erityisosaamiseen keskittynyttä työpanostaan. Kielto rajoittaa perusteettomasti myös työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, ja on siten EU:n perusoikeuksien vastainen. 


Puuttuva erityisasiantuntemus on korjattava hankintaoikaisulla
 

Kolmanneksi vaadimme Kelan valtuutettuja edellyttämään Kelalta, että se ratkaisee puutteet Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen erityisosaamisessa. Laatukomponenttien karsiminen hinnan perusteella on johtanut laajasti erityisasiantuntemuksen hylkäämiseen.

Ilmeisin ratkaisu tälle on se, että Kela toteaa tehneensä virheen hankinnoissa, kun se ei ole riittävällä tavalla huolehtinut palveluntuottajien Kelan kuntoutuslain ja hankintalain edellyttämän erityisosaamisen säilyttämisestä. Virheen seurauksena Kela voi oikaista hankintoja (hankintaoikaisu) siten, että mahdollisimman moni palveluntuottaja hyväksytään Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajaksi. Nämä palveluntuottajat ovat samoja, jotka ovat aiempina vuosina kehittäneet liiketoimintaansa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen standardin mukaisesti ja erikoistuneet vastaamaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakaskuntien erityistarpeisiin.

Erityisasiantuntemuksen puute yhdessä suorahankintakieltojen kanssa loukkaa erityisesti niiden kuntoutujien oikeuksia, joiden kuntoutuksen tarve perustuu erityisen harvinaiseen tai muuhun erityisosaamista edellyttävään vammaan tai sairauteen, siis kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

Hankintaoikaisun jälkeen asiakas saa mahdollisuuden valita itselleen sopivan palveluntuottajan. Tällöin nämä palveluntuottajat ovat asiakkaiden käytettävissä myös Kelan tulevassa rekisteröitymismenettelyssä. Kuntoutusyritysten moninaisuuden säilyminen ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii Kelalta aktiivista otetta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen markkinoista, joilla Kela on käytännössä palveluiden ainoa tilaaja.

Hankintaoikaisulla on nyt kiire. Työntekijöitä on pois pudotetuissa yrityksissä irtisanottu jo viime vuoden puolella. Kun nämä irtisanomisajat kuluvat loppuun, ei työntekijöitä ja yritystoimintaa enää ole. Hankintaoikaisu on kriittistä tehdä välittömästi, viimeistään tammikuun aikana.


Hankintaoikaisuratkaisut on tehtävä viipymättä ja tiedusteluihin on vastattava

Neljänneksi vaadimme Kelan valtuutettuja edellyttämään Kelalta sille palveluntuottajien jättämien oikaisuvaatimusten ratkaisemista hallintolain 23 §:n tarkoittamalla tavalla viipymättä. Ennen oikaisupäätösten tulemista ei osa kuntoutujista suostu yksinkertaisesti jatkamaan kuntoutustaan.

Kelan on pyydettäessä annettava lain tarkoittama arvio käsittelyn kestosta palveluntuottajille, kun nämä tekevät Kelalle asian käsittelyyn liittyviä tiedusteluja. Tällä hetkellä Kela ei vastaa terapiajärjestöjen tai palveluntuottajien tiedusteluihin lainkaan, mikä rikkoo hallintolain 8 §:ää.

 

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry                                                   Suomen Fysioterapeutit ry

Leila Salonen                                                                                 Tiina Mäkinen
toiminnanjohtaja                                                                         puheenjohtaja
leila.salonen@kuntoutusyrittajat.fi                                         tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi

Juhani Saarinen                                                                            Jarmo Mäkelä
varatoiminnanjohtaja, lakimies                                                 kehittämisasiantuntija
juhani.saarinen@kuntoutusyrittajat.fi                                    jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi