08/08/2023

Markkinaoikeus kumosi Kelan hankintapäätöksiä

Markkinaoikeus asettui fysioterapiayrittäjien puolelle Kelan hankintakilpailuun liittyvässä riita-asiassa. Kelan katsottiin toimineen hankintasäädösten vastaisesti hylätessään fysioterapiayrityksiä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarjouskilpailusta. Päätös estää Kelaa tekemästä puitesopimuksia ja panemasta hankintapäätöstä toimeen niiden alueiden osalta, joita riita-asia koskee. Koko vakuutuspiirin tarjouskilpailua Kelan ei tarvitse uusia. Muutokset koskevat Keskistä, Pohjoista ja Itäistä vakuutuspiiriä.

Kevään 2022 kilpailutuksen ongelmat

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden kilpailutus järjestettiin keväällä 2022. Kilpailutuksessa hylättiin muutamia tarjouksia sillä perusteella, että palveluntuottaja ei ollut tarjousta antaessaan nimennyt kaikkia terapeuttejaan. Tarjouspyyntöä jätettäessä oli mahdollisuus ilmoittaa joko aikeesta rekrytoida terapeutti syyskuuhun 2022 mennessä, tai vaihtoehtoisesti ilmoittaa palveluntuottajan palveluksessa jo tuolloin toimineen terapeutin pätevyystiedot. Kyseisissä hylkäystapauksissa terapeuttien pätevyystiedot oli asianmukaisesti ilmoitettu, mutta terapeutin nimi oli jäänyt ilmoittamatta.

Hankintakilpailun aikana Kela kysyi palveluntuottajilta lisätietoa aiheesta. Sen sijaan, että Kela olisi pyytänyt täydentämään puuttuvan nimitiedon, kysyttiin kuitenkin ainoastaan onko kyseessä rekrytoitava terapeutti. Palveluntuottajien vastatessa kieltävästi, tarjous suljettiin pois. Kela perusteli menettelyään hankintalain säädöksillä, pitäytyen tulkinnassaan erittäin tiukalla linjalla.

Terapeutin nimen puuttumisella ei ollut liiton näkemyksen mukaan vaikutusta tarjouskilpailuun, eikä nimen ilmoittaminen myöhemmin olisi saattanut palveluntuottajia keskenään eriarvoiseen asemaan. Kaikkien palveluita tuottavien terapeuttien nimiä ei muutoinkaan ollut tiedossa hankintakilpailun aikana, koska rekrytoitavien terapeuttien tiedot ilmoitettiin vasta syyskuussa 2022. Liitto laati syksyllä yhdessä Kuntoutusyrittäjien kanssa Kelalle vetoomuksen oikaista tekemänsä hylkäyspyynnöt itsenäisesti. Kela ei tähän kuitenkaan suostunut, joten asia saatettiin markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

Markkinaoikeus katsoi Kelan menetelleen lain vastaisesti

Markkinaoikeus ei pitänyt tarjouspyyntöä tai sen ohjeistusta sinällään epäselvänä. Hankintayksiköllä katsottiin niin ikään olevan harkintavaltaa siitä, pyydetäänkö saapuneisiin tarjouksiin täsmennyksiä lainkaan. Jos täsmennystä päätetään pyytää, tulee silloin kohdella tarjouskilpailuun osallistuvia tasavertaisesti: täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville tarjoajille.

Markkinaoikeus yhtyi liiton näkemykseen siitä, että terapeutin nimellä tai sillä, onko kysymyksessä ollut rekrytoitava terapeutti vai tarjoajan palveluksessa oleva terapeutti, ei ole ollut merkitystä tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa tai tarjousten vertailussa. Merkitystä on terapeutin pätevyydellä, ei nimellä. Markkinaoikeus totesi lisäksi, ettei epäoleelliseksi tiedoksi katsotun nimitiedon unohtumista ollut koskenut selkeä uhka tarjouskilpailusta putoamiseen. Kelan ilmoittama uhka koski vain tarjoajan soveltuvuutta koskevien tietojen antamista, joihin nimitieto ei ole kuulunut. Hankintayksikkö olisi voinut pyytää nimitietoon täsmennystä rikkomatta tasavertaisen kohtelun periaatetta.

Kelan toiminnan katsottiin olleen lain vastaista, koska se on jättänyt nimitiedon täsmentämättä ja kysynyt ainoastaan, ovatko ilmoitetut terapeutit rekrytoitavia. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella täsmennyspyynnön on koskettava tarjouksen kaikkia kohtia, jotka edellyttävät täsmennystä.

Päätöksen seuraukset

Markkinaoikeus käsitteli vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian ohella myös puhe- ja toimintaterapian vastaavia tapauksia. Päätöksistä seuraa, että suomenkielisen yksilöfysioterapian ja allasterapian  hankintapäätösten toimeenpano kielletään niiden alueiden osalta, joissa virheellisiä poissulkuja on tapahtunut. Koko vakuutuspiirin osalta hankintaa ei kumottu, joten koko kilpailutusta ei jouduta uusimaan.

Kelan on järjestettävä em. alueille uusi tarjouskilpailu. Vielä ei ole tiedossa, miten tämä käytännössä toteutetaan: käytetäänkö keväällä 2022 annettuja tietoja, vai järjestetäänkö kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Keskisen vakuutuspiirin alueella yksi (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri), Pohjoisen vakuutuspiirin alueilla yksi (Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli) ja kolme (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio) sekä Itäisen vakuutuspiirin alueella kaksi (Kaavi, Kuopio, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto) työskentelevien kannattaa seurata Kelan tiedotteita aktiivisesti.

Kelan sopimuksessa on huomioitu mahdolliset tarjouskilpailuun liittyvät valitukset. Markkinaoikeuden päätös ei suoraan kumoa tällä hetkellä Kelan kuntoutusta tuottavien sopimuksia, vaan Kela ilmoittaa muutoksista palveluntuottajille. Työ siis jatkuu em. alueilla normaalisti ja Kela informoi alueen palveluntuottajia mahdollisesta muutoksesta.

Kelalla on mahdollisuus valittaa päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 8.8.2023 jonka jälkeen selviää, jatkuuko asian käsittely ylemmillä oikeusasteilla.

Oikeudenmukainen ja tolkullinen hankintapolitiikka olisi kaikkien etu

Kelan toiminta kilpailutuksen aikana oli paitsi lain vastaista, myös haitallista ja kallista sekä fysioterapiayrittäjille, yhteiskunnalle että Kelalle itselleen. Oikeuslaitosta on jälleen työllistetty, vaikka edellytykset omien virheiden korjaamiseen olivat olemassa. Kelan toiminta on tälläkin hankintakierroksella ajanut useamman fysioterapiayrityksen taloudellisiin vaikeuksiin. Riskit erikoistua vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen nähdään alalla jo suurina ja työstä saatava korvaus on huono työn vaativuuteen nähden. Kilpailutuksen työläys ei sekään houkuttele vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen uusia palveluntuottajia.

Hankintalain säädösten tolkuttoman tiukka tulkinta ja piittaamattomuus hankintapolitiikan vaikutuksista fysioterapiayrittäjiin heikentää lopulta kuntoutujien mahdollisuuksia saada laadukasta kuntoutuspalvelua. Ilman alueellista fysioterapiayritysten verkostoa Suomessa ei ole kuntoutuksen lähipalveluita.

Kilpailutuksista on aika siirtyä rekisteröitymismenettelyyn.

 

 

Markkinaoikeuden päätökseen voi tutustua täällä (hankintapäätökset ks. heinäkuu 2023).

Markkinaoikeus kumosi Kelan hankintapäätöksiä

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti