19/07/2019

Opettajista 98,5% huolissaan oppilaidensa keskittymiskyvyn ongelmista – nyt on aika tarttua ongelmaan

Opettajien kokemuksia oppilaiden toimintakyvyn rajoituksista kartoittaneen kyselyn tulokset ovat selkeät. Käytännössä kaikki vastanneet opettajat olivat huolissaan oppilaidensa keskittymiskyvyn ongelmista ja neljä viidestä oppilaiden ongelmista sosiaalisissa suhteissa. Yli 70% arvioi, että oppilaiden fyysisen toimintakyvyn heikkous näkyy työssä melko paljon tai paljon. ”Tulokset ovat selvät. Meillä aikuisina on velvollisuus huolehtia siitä, että lapset ja nuoret pystyvät aidosti osallistumaan elämän jokapäiväisiin tilanteisiin, kuten koulunkäyntiin. Silloin on myös meidän velvollisuutemme pitää huolta siitä, että lasten toimintakyvyn rajoitteisiin puututaan käytössä olevia keinoja käyttämällä. Puuttumalla ajoissa mahdollistamme lapsen aktiivisen osallistumisen ja terveemmän aikuisuuden,”, toteavat Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n puheenjohtaja Kristina Holmberg ja Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen.

Toimintakyvyn rajoitteella tarkoitetaan jonkinlaista fyysistä tai muuten lapsen toimintaa rajoittavaa tekijää millä tahansa päivittäisten toimintojen alueella – itsestä huolehtimisen, leikin, koulun ja vapaa-ajan toiminnoissa. Tällainen rajoite voi olla esimerkiksi ylipaino, jokin vamma, tai vaikkapa keskittymiskyvyn ja ajanhallinnan ongelmat, jotka hankaloittavat lapsen tai nuoren arkea. Käytännössä toimintakyvyn este voi ilmetä esimerkiksi yleisenä jaksamattomuutena, rauhattomuutena, motivaation puutteena liikkumiseen, käsin kirjoittamisen työläytenä, vaikeutena kantaa kouluvälineitä tai liikkua koulumatkat omatoimisesti tai yhteisiin peleihin osallistumisen vaikeutena välitunneilla. Toisinaan taas lapsen toimintakyvyn ongelmat eivät näy voimakkaasti arjessa heti, vaan aiheuttavat isompia haasteita vasta myöhemmällä iällä. Toimintakyvyn ongelmien hoito on kuitenkin helpointa ja järkevintä jo alakouluiässä, jolloin tuetaan parhaiten lapsen käsitystä itsestä osaavana toimijana. Tämän kaiken seurauksena on terve ja toimintakykyinen aikuinen.

”Yhä suurempi osa lapsista ja nuorista liikkuu liian vähän ja arjen toiminnat yksipuolistuvat. Lapsena koetut, mihin tahansa toiminnan osa-alueeseen liittyvät rajoitteet, ennustavat myöhemmässä elämässä erilaisia ongelmia. Fyysisen toimintakyvyn heikkous näkyy kyselymme mukaan opettajien arjessa. Nyt on punainen hetki puuttua ongelmaan – sekä inhimillisestä että kansantaloudellisesta näkökulmasta”, toteaa toiminnanjohtaja Marja Kinnunen.

”Peräti 85% kyselyymme vastanneista opettajista arvioi hyötyvänsä siitä, että koulun arjessa olisi mukana toimintaterapeutti, joka voisi tukea esimerkiksi kirjoitustaidon ja osallisuuden edistämisessä. Kustannustehokkaita tapoja toteuttaa tämä on olemassa – tutkitusti esimerkiksi ryhmäkuntoutuksella saadaan aikaan yhtä vaikuttavia tuloksia kuin yksilöllisen kuntoutuksen avulla kirjoittamistaidon edistymisessä”, sanoo puheenjohtaja Kristina Holmberg.

”Jo nyt on kaupunkeja, kuten Riihimäki, joissa oppilaiden käytössä koulussa on fysioterapeutti, joka luo oppilaille yksilöllisiä harjoitusohjelmia ja tukee heitä fyysisen toimintakyvyn kohottamisessa. Kyselyymme vastanneista opettajista lähes 70% katsoi, että tällaisesta olisi melko paljon tai paljon apua koulun arjessa. Tämä havainto kulkee käsi kädessä erilaisten tutkimusten havaintojen kanssa – tiedämme esimerkiksi sen, että fyysinen toimintakyky on alentunut jo melkein kolmanneksella 5.- ja 8. -luokkalaisista”, huomauttaa puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Liitot pitävät hyvänä sitä, että julkisessa keskustelussa on nostettu esiin tarvetta puuttua ongelmiin. Esimerkiksi oppilashuollon työntekijöiden lisäkouluttamisesta on puhuttu. ”On erinomaista, että tarve moniammatilliselle yhteistyölle on tunnistettu. Mutta meillä on jo olemassa olevaa kuntoutuksen asiantuntijoiden osaamista, joka pitää nyt hyödyntää opettajien tueksi ja oppilaiden hyväksi”, liitot toteavat.

Suomen Fysioterapeutit ry, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry ja Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry toteuttivat kyselyn yhteistyössä opettajien ammattiliitto OAJ:n seitsemän paikallis- ja alayhdistyksen kanssa. Kyselyyn vastasi lähes 70 opettajaa ympäri Suomea toukokuun lopussa. Vastaajista lähes 65% oli toiminut opettajana yli 10 vuotta.

Lisätietoja:

Suomen Fysioterapeutit ry:n
puheenjohtaja Tiina Mäkinen p. 040 507 7382

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n
puheenjohtaja Kristina Holmberg p. 040 759 5588

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n
toiminnanjohtaja Marja Kinnunen p. 050 354 5635