19/12/2023

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malli on julkaistu

Liitto on laatinut fysioterapeuttien ammatillista pätevyyttä luokittelevan mallin, joka helpottaa fysioterapeutin osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Mallin tarkoituksena on vahvistaa fysioterapeuttien urapolkua ja tukea palkkauksen, hankintapolitiikan ja fysioterapian markkinoinnin kehittymistä. Liitto myöntää jäsenilleen jatkossa hakemuksen perusteella erityispätevyyksiä ja erityisasiantuntijuuksia. Hakuprosessi käynnistyy vuonna 2024. 

 

Fysioterapeutin urapolun kehittäminen on yksi Suomen Fysioterapeuttien pitkän aikavälin tavoitteista. Fysioterapeuttien osaamisen näkyväksi tekeminen ja fysioterapiatyön moninaisuus jäävät työelämässä usein tunnistamatta, olipa kyse sitten rekrytoinnista, palkkauksen perusteista tai julkisista hankinnoista.

Liitto käynnisti osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mallin kehittämisen keväällä 2023. Kehittämistyön tarkoituksena on selkeyttää fysioterapeutin ammatillisen osaamisen ja pätevyyden eri tasoja, joita tarvitaan mm. työn vaativuuden arvioinnissa, julkisissa hankinnoissa sekä fysioterapian markkinoinnissa. Malli kannustaa työyhteisöjä arvioimaan, millaista osaamista eri asiakasryhmät tarvitsevat.

Mallia on valmisteltu liiton erityisasiantuntijoiden ja liiton hallituksen tiiviinä yhteistyötä. Loppusyksyllä 2023 alustavasta ehdotuksesta kerättiin palautetta jäseniltä ja sidosryhmiltä. Palautteen perusteella malliin tehtiin tarpeelliseksi katsotut muutokset.

Liitto on jo aiemmin myöntänyt erikoisasiantuntijanimikkeitä fysioterapian edelläkävijöille, jotka ovat luoneet omalla erikoisosaamisalueellaan uutta toimintakulttuuria ja toimineet aktiivisina tiedon kerääjinä ja osaamisen välittäjinä, soveltajina ja kehittäjinä. Erikoisasiantuntijoiden hakuprosessi säilyy ennallaan ja nimikejärjestelmä integroidaan osaksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mallia.

Asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen on urapolun edellytys

Sote-uudistus on muuttanut sekä palvelujärjestelmää että työehtosopimusjärjestelmää. Kansantaloudellinen tilanne pakottaa jokaisen toimijan pohtimaan, mihin verorahoja on perusteltua käyttää. Fysioterapian asema sote-järjestelmässä on vakiintunut, mutta ongelmana on pitkään ollut työn vaativuuden tunnistaminen ja selkeän urapolun puuttuminen.

– Mikäli fysioterapiatyön vaativuus tunnistettaisiin paremmin ja eri työtehtävien vaativuudet erottuisivat toisistaan, olisi työuralla mahdollisuus edetä perustason työstä vaativampiin erityisasiantuntijatehtäviin. Työtehtävien vaativuuden ja niihin tarvittavan osaamisen tarkempi määrittely mahdollistaisi nykyistä paremman palkkakehityksen, toteaa Suomen Fysioterapeuttin puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Julkisella sektorilla uudistetaan parhaillaan työehtosopimusten palkkausjärjestelmiä. Eri alojen työn vaativuuden ja palkkauksen oikeudenmukainen kohtaaminen ovat neuvottelujen ytimessä.

– Palkkausjärjestelmien kehittyessä selkeät määritelmät ammatillisen osaamisen eri tasoille ovat tarpeen. Olemme lähteneet siitä, että fysioterapeutit valmistuvat asiantuntijoiksi. Moni kehittyy työuransa aikana erityisasiantuntijoiksi, mutta palkkausjärjestelmä on tunnistanut tämän huonosti, kertoo Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Katri Partanen.

Yksityisellä ja kolmannella sektorilla fysioterapeutin erityisasiantuntijuuden tarve on noussut esille etenkin fysioterapian tuotteistamisen ja hankintapolitiikan yhteydessä. Fysioterapian hintataso on matala ja vain osa hankintayksiköistä hankkii erikseen esimerkiksi perus- ja erityistason fysioterapiaa.

– Hankintapolitiikassa ei ole ymmärretty, että yksi fysioterapiatuote ei sovi kaikille asiakkaille. Osaamisesta ei haluta maksaa ja terapeuttien osaamisen arvioiminen vaihtelee eri alueille huomattavan paljon. Liiton malli antaa hankintayksiköille selkeät raamit osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, painottaa Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Jarmo Mäkelä.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mallia on tarkoitus kehittää ja päivittää tarpeen mukaan. Mallia tullaan soveltamaan mm. fysioterapian hankintoihin ja hinnoitteluun sekä palkkasuosituksiin. Asiakasryhmien sisälle voi olla tarpeen määritellä joitain peruskriteerejä asiakkaan ohjaamiseksi erityisasiantuntijalle ja toisaalta linjata sellaisia tilanteita, jolloin perustason fysioterapia voidaan lähtökohtaisesti katsoa riittäväksi.

– On tärkeää pohtia, missä vaiheessa erityisosaamista eri palvelupoluilla käytetään. Jokaisen asiakkaan tulee saada oikean tasoinen palvelu yksilöllisen tarpeensa mukaan, mutta palvelupoluilla pitää myös pystyä käyttämään eri tason osaajia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, pohtii Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi.

Osa työtehtävistä vaati erityispätevyyttä

Fysioterapia-alalla on useita työtehtäviä, joissa vaaditaan peruskoulutusta laajempaa osaamista. Liiton mallissa erityispätevyydet kuvastavat sellaista fysioterapeutin osaamista, jonka hankkimiseen vaaditaan ammatillista erikoistumiskoulutusta ja työkokemusta. Erityispätevyydet määritellään fysioterapian näkökulmasta, jolloin niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi työn vaativuuden arvioinnissa. Erityispätevyydet selkeyttävät esimerkiksi rekrytointiin liittyvää osaamisen kuvaamista.

Liitto myöntää hakemuksen perusteella seuraavat erityispätevyydet

Psykofyysisen fysioterapian erityispätevyys Fysioterapeutin suoravastaanoton erityispätevyys
Työfysioterapian erityispätevyys Hengitysfysioterapian erityispätevyys
Urheilufysioterapian erityispätevyys Opetuksen ja koulutuksen erityispätevyys
Kipufysioterapian erityispätevyys Johtamisen erityispätevyys
Lantionpohjan fysioterapian erityispätevyys TKI-toiminnan erityispätevyys
Manuaalisen terapian erityispätevyys Terveyden edistämisen erityispätevyys
Lymfaterapian erityispätevyys Eläinfysioterapian erityispätevyys

 

Erityispätevyyden myöntämisen edellytyksenä on ammatillisen ja/tai moniammatillisen erikoistumiskoulutuksen suorittaminen vähintään 15 opintopisteen edestä, sekä vähintään kahden vuoden työkokemus.

– Erityispätevyys laajentaa fysioterapeutin ammatillista osaamista. Sillä voidaan osoittaa, että terapeutti on pätevä tiettyihin työtehtäviin, kuten suoravastaanottotoimintaan. Toisaalta erityispätevyys kertoo myös asiakkaille terapeutin taidoista, joten se on keino tehdä oma osaaminen näkyväksi, Korpi kuvailee.

Lue erityispätevyyksien kriteereistä tarkemmin täältä.

Osa asiakkaista tarvitsee erityisasiantuntijan

Fysioterapeutin työn vaativuuteen ja osaamistarpeisiin vaikuttavat myös asiakkaiden tarpeet. Tiettyjen asiakasryhmien fysioterapia vaatii perustasoa syvempää osaamista ja pätevyyttä, eli erityisasiantuntijuutta. Fysioterapeutilta voidaan vaatia esimerkiksi syvällistä ymmärrystä asiakkaiden vammoista tai sairauksista sekä näiden kuntoutuksesta. Toisaalta fysioterapeutin perustaitojen hallinnan on oltava selvästi perustasoa vahvempaa ja usein tarvetta on myös erikoistumiskoulutuksen kautta hankitulle lisäpätevyydelle. Erityisasiantuntijuus voidaan saavuttaa vain riittävän työkokemuksen kautta ja se liittyy aina läheisesti tiettyyn asiakasryhmään.

Liitto myöntää hakemuksen perusteella seuraavat erityisasiantuntijuudet

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen erityisasiantuntija Aineenvaihduntasairauksien erityisasiantuntija
Kipuoireyhtymien erityisasiantuntija Sydänsairauksien erityisasiantuntija
Aikuisneurologian erityisasiantuntija Keuhkosairauksien erityisasiantuntija
Mielenterveysongelmien erityisasiantuntija Lasten fysioterapian erityisasiantuntija
Syöpäsairauksien erityisasiantuntija Ikääntyneiden fysioterapian erityisasiantuntija
Lantionpohjan ongelmien erityisasiantuntija Eläinfysioterapian erityisasiantuntija

 

Erityisasiantuntijuuden edellytyksenä on ammatillisen ja/tai moniammatillisen erikoistumiskoulutuksen sekä jatkokoulutuksen ja/tai relevantin lisäkoulutuksen suorittaminen vähintään 60 opintopisteen edestä siten, että ammatillista tai moniammatillista erikoistumiskoulutusta on suoritettu vähintään 25 opintopistettä. Relevantilla lisäkoulutuksella tarkoitetaan kyseiseen asiakasryhmään läheisesti liittyvää koulutusta, jota järjestetään esimerkiksi korkeakouluissa toisen tieteenalan toimesta. Lisäksi erityisasiantuntijalta vaaditaan vähintään viiden vuoden työkokemusta, josta vähintään kolme vuotta sisältää työskentelyä kyseisen asiakasryhmän parissa.

– Erityisasiantuntija on keskivertoa etevämpi työssään ja tuntee kyseisen asiakasryhmän erityispiirteet. Kyse ei ole yksittäisistä taidoista tai tiettyjen menetelmien hallitsemisesta, vaan kyvystä ymmärtää mikä on kyseiselle asiakasryhmälle keskeistä, ja taidosta valita kullekin asiakkaalle tätä parhaiten hyödyttävä lähestymistapa, Korpi kertoo.

Lue erityisasiantuntijuuden kriteereistä tarkemmin täältä.

Milloin uusia nimikkeitä voi hakea?

Erityispätevyyden ja erityisasiantuntijuuden tunnustaminen edellyttää liiton jäsenyyttä ja kirjallista hakemusta. Hakuprosessia suunnitellaan parhaillaan ja haku käynnistyy vuoden 2024 aikana.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malli on julkaistu

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti