11/09/2023

Pirkanmaan hyvinvointialue käynnisti laajat yt-neuvottelut

Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha ilmoitti viime viikolla aloittavansa koko 20 000 hengen henkilöstöönsä kohdistuvat yt-neuvottelut. Alue on arvioinut hankalaan taloudelliseen tilanteeseensa vedoten mahdolliseksi irtisanomistarpeeksi enintään 500 henkilötyövuotta, joka sisältäisi sekä irtisanomisia että osa-aikaistamisia. Myös koko henkilöstöön kohdentuvat lomautukset ovat Pirhan mukaan mahdollisia.

Tietoja säästötoimien tarkemmasta kohdentumisesta ei vielä ole. Tilanne on varsin huolestuttava ja Suomen Fysioterapeutit katsoo, ettei vähennyksiä tule kohdistaa kuntoutushenkilöstöön, joka on jo tälläkin hetkellä aliresursoitu.

Suomen Fysioterapeuttien jäsenenä edustajasi tulevissa yt-neuvotteluissa on JUKO:n pääluottamusmies. Löydät hänen nimensä ja yhteystietonsa työpaikan ilmoitustaululta tai intranetistä. Myös liittoon kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, mikäli asiassa ilmenee epäselvyyksiä.

Liiton erityisasiantuntija Katri Partanen kehottaa alueella työskenteleviä jäseniä tarkkaavaisuuteen työnantajan mahdollisesti tekemien muutosehdotusten osalta. Ne voivat koskea heikennyksiä palvelussuhteen ehdoissa, mutta eivät voi kohdistua työehtosopimuksessa sovittuihin asioihin.

 


Lähetimme tänään 11.9. aiheesta sähköpostia kaikille niille Suomen Fysioterapeuttien jäsenille, joiden työpaikka on rekisteritietojemme mukaan Pirha. Mikäli työskentelet alueella etkä saanut viestiä, tarkistathan jäsentietosi!


 

Mitkä yt-neuvottelut?

Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Toisin kuin yrityksiä koskevassa laissa, kuntien ja hyvinvointialueiden on aina käytävä yt-neuvottelut riippumatta työpaikan henkilöstömäärästä.

Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Se antaa henkilöstölle mahdollisuuden osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Suomen Fysioterapeuttien jäsenten osalta henkilöstön edustajana toimii JUKO:n pääluottamusmies.

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallinen selvitys toimien perusteista, määrästä ja aikataulusta sekä siitä, miksi juuri tietyt henkilöt ovat valikoituneet niiden kohteiksi. Lisäksi työnantajan on laadittava henkilöstön edustajille kirjallinen esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi.

Mikäli työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun yt-neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita. Työnantaja saa vasta tämän jälkeen päättää varsinaisista toimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta.