11/02/2022

Saitko aiheettoman perintäkirjeen WaaS Oy:lta?

Monet Suomen Fysioterapeuttien jäsenet ovat tällä viikolla saaneet perintäkirjeen Webshop as a Service WaaS Oy:lta. Kyseessä on todennäköisesti Porvoon Kirjakeskukselta alun perin tulleen laskun maksumuistutus, joka puolestaan liittyy VK-Kustannus Oy:n myymään ammattikirjallisuuteen. Liittoon on tullut tilanteen tiimoilta useita yhteydenottoja ja olemme selvittäneet asiaa.

Mistä on kyse? 

VK-Kustannus Oy on useita vuosia ostanut Porvoon Kirjakeskukselta logistiikkapalveluita, ja Porvoon Kirjakeskus Oy on myös laskuttanut asiakkaita. Nyt Porvoon Kirjakeskus Oy on kuitenkin ulkoistanut laskutuksen ja laskujen perinnän Webshop as a Service WaaS Oy:lle. Saamiemme yhteydenottojen perusteella perintälaskut koskevat tuotteita, joiden tilaamisesta on kulunut aikaa jo useampi vuosi.

Saamiemme tietojen perusteella Porvoon Kirjakeskus Oy on alkuperäisissä laskuissaan asettanut laskun eräpäivän lauantaipäivälle. Tällä on luotu Webshop as a Service WaaS Oy:lle mahdollisuus käynnistää perintä, vaikka alkuperäinen lasku olisi maksettu eräpäivänä. Laskun maksaminen eräpäivänä aiheuttaa automaattisesti muutaman pankkipäivän viiveen sille, että maksusuoritus näkyy vastaanottajan tilillä. Tällöin maksu voidaan tulkita myöhästyneeksi. 

VK-Kustannus Oy ei ole vastuussa näiden maksumuistutusten lähettämisestä, eikä Porvoon Kirjakeskus Oy:n laatimista alkuperäisistä laskuista. Lue ystävällisesti VK-Kustannuksen tiedote asiasta täältä. 

Alla tarkempia tietoja asiaan liittyen. Jos olet saanut Waas Oy:lta maksumuistutuksen, luethan alla olevan huolellisesti ja ole tarvittaessa yhteydessä juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi 

Miten on mahdollista, että eräpäivänä maksettu lasku katsotaan viivästyneeksi?

Valitettavasti nykyistä lainsäädäntöä voidaan tulkita näin. EU:n direktiivissä 2011/7/EU (Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen) todetaan (kohta 17) seuraavasti: Velallisen maksu olisi katsottava viivästyneeksi siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, kun velkojalla ei ole velan määrää vastaavaa summaa käytettävissään eräpäivänä, edellyttäen että hän on täyttänyt lakiin ja sopimukseen perustuvat velvoitteensa. 

Kansallisessa lainsäädännössämme EU:n direktiivi on toimeenpantu lailla kaupallisten sopimusten maksuehdoista, jonka valmisteluaineistossa (HE 57/2012 vp, s. 6) määritellään viivästynyt maksu samalla tavalla kuin EU:n direktiivissä. Eli laskun maksaminen eräpäivänä voi todella johtaa maksun myöhästymiseen, joka puolestaan luo edellytyksen viivästyskorkoon ja sen myötä myös perintäkulujen vakiokorvaukseen.  

Jos ja kun maksu katsotaan viivästyneeksi, sovelletaan lakia saatavien perinnästä. Kyseisen lain 10 e § säädetään perintäkulujen vakiokorvauksesta seuraavasti: Jos kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 1 §:ssä tarkoitettu maksu on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista. Oikeus viivästyskorkoon siis syntyy, vaikka viivästys on vain muutamia päiviä ja viivästyskoron määrä vain muutamia senttejä. Tällä perintäyhtiö tällä hetkellä perustelee oikeuttaa maksumuistutuksiin. Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 1 §:ssä tarkoitettu maksu koskee kahden yrityksen välistä laskua, ei siis yksityishenkilön ja yrityksen välistä laskua. 

Onko perintäyhtiön toiminta laillista?

Tästä ei ole täyttä varmuutta. Velkakirjalain 5 §:ssä todetaan, että jos eräpäivä tai maksuajan viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto, maksu saadaan suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Näin ollen peruste viivästyskoron muodostumiselle ja siten myös vakiokorvaukselle on kyseenalainen. Lisäksi, jos alkuperäinen lasku on maksettu laskussa mainittuna eräpäivänä, on toimittu Kilpailu- ja kuluttajaviraston suosituksen mukaisesti, ja myös vakiintuneen käytännön mukaisesti.  

On hyvin kyseenalaista, onko perintäyhtiö toiminut hyvän perintätavan mukaisesti (Laki saatavien perinnästä, 4 §) laskuttaessaan muutaman sentin suuruista perintäkorkoa, jonka peruste on kyseenalainen, ja sisällyttäessään tähän vielä 40 € vakiokorvauksen. Kyseenalaista on myös alkuperäisten laskujen eräpäivän asettaminen lauantaille.  

Koskeeko maksumuistutus myös yksityishenkilöitä?

Edellä mainittua lakia kaupallisten sopimusten maksuehdoista sovelletaan vain yritysten välisessä kaupankäynnissä, joten se ei kosketa yksityishenkilöitä. Yksityishenkilöille ei siis voida lähettää tämän kaltaista maksumuistutusta, ainoastaan yrityksille. 

Tietojemme mukaan laskuja on kuitenkin voitu lähettää yksityishenkilöillekin, myös sellaisissa tilanteissa joissa alkuperäisen laskun jälkeen on tullut maksumuistutus, joka on asianmukaisesti maksettu. Jo maksettua velkaa ei voi luonnollisesti enää periä uudestaan. 

Kuinka vanhoista laskuista voidaan laittaa maksumuistutus?

Kolme vuotta vanhoista laskuista, alkuperäisen laskun eräpäivästä lukien (laki velan vanhentumisesta, 4 §). Jos maksumuistutus koskee tätä vanhempaa laskua, sitä ei lähtökohtaisesti tarvitse maksaa ja laskun voi kiistää vanhentuneena perustuen em. lakiin. 

Voiko maksumuistutuksen riitauttaa?

Kyllä. Maksuvelvollisuuden voi kiistää ja tällöin perintää ei saa enää jatkaa (laki saatavien perinnäistä, 4 b §), kunnes asia on selvitetty. Maksuvelvollisuuden kiistämiselle tulee antaa kirjalliset perustelut. Perintää voidaan jatkaa, jos maksumuistutuksen saaja vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta velallisen maksuvelvollisuuteen, eli perustelu on ilmeisen pätemätön. Perustelut ovat siis tärkeitä.  

Nykyisessä tilanteessa perusteluksi voitaisiin mainita ainakin se, että alkuperäinen lasku on maksettu vakiintuneen käytännön ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston suosituksen mukaisesti laskussa mainittuna eräpäivänä. Lisäksi perusteluna voi käyttää velkakirjalain 5 §:ää, jossa todetaan, että jos eräpäivä tai maksuajan viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto, maksu saadaan suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Näin ollen peruste viivästyskoron muodostumiselle ja siten myös vakiokorvaukselle on kyseenalainen. Jos yksityishenkilöltä yritetään periä 40 € vakiokorvausta, on se saatavien perinnästä säädetyn lain 10 e § vastaista ja siten perusteetonta. 

Kannattaako maksumuistutus jättää maksamatta?

Suosittelemme kiistämään maksuvelvollisuuden ja lähettämään reklamaation Webshop as a Service WaaS Oy:lle (maksumuistutuslaskussa tulisi olla yhteystiedot reklamaatiota varten). Alla on esimerkki perusteista, joilla maksuvelvollisuuden voi kiistää. 

”Olen saanut yritykseltänne maksumuistutuslaskun nro xxx. Olen maksanut alkuperäisen laskun normaaliin tapaan eräpäivänä, joten katson maksumuistutuksen ja viivästyskoron perusteettomaksi. Kiistän maksuvelvollisuuteni maksumuistutukseen. 

Perusteluni kiistämiselle ovat seuraavat. Nähdäkseni maksusuoritustani ei voida katsoa viivästyneeksi, koska olen maksanut sen eräpäivänä. Velkakirjalain (1947/622, 5 §) mukaan maksu saadaan suorittaa ensimmäisenä mahdollisena arkipäivänä, jos eräpäivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto. Lisäksi katson, että alkuperäisen laskun eräpäivän asettaminen tietoisesti siten, että maksusuoritus kirjautuu laskun saajalle muutaman päivän viiveellä, on vastoin Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksamisen ja laskutuksen ohjeita. Edelleen katson, että Webshop as a Service WaaS Oy on toiminut hyvän perintätavan (Laki saatavien perinnästä, 4 §) vastaisesti laatiessaan maksumuistutuksen muutaman sentin suuruisesta viivästyskorosta, johon ei ole kestäviä perusteluja, ja lisäämällä tähän vielä 40 € vakiokorvauksen. Vaadin Webshop as a Service WaaS Oy:tä mitätöimään minulle lähetetyn maksumuistutuslakun nro xxx viipymättä.” 

 

Saitko aiheettoman perintäkirjeen WaaS Oy:lta?

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti