15/03/2023

Sote- ja kuntoutusalojen koulutuksen kehittämishankkeet edenneet loppusuoralle

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalojen koulutusta on kehitetty hanketyönä vuosien 2021–2023 aikana. Kehitystyön taustalla on ollut tarve kehittää nykyistä koulutusjärjestelmää vastaamaan työelämän osaamistarpeeseen aiempaa tehokkaammin. Hankkeiden tuloksia hyödynnetään sote- ja kuntoutusalojen koulutuksen kehittämisessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat asettaneet yhteistyössä kaksi hanketta sosiaali-, terveys-, ja kuntoutusalojen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hankkeen (SOTEKO) toimikausi on 10.5.2021-31.5.2023 ja Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin (KunFo) toimikausi on 11.3.2021-28.8.2023.  

Hankkeiden työnjako

SOTEKO-hankkeen tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan tehtäviin suuntaavien alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin johtavan koulutuksen ja niitä täydentävän korkeakoulutuksen kehittäminen siten, että koulutustarjonta vastaa joustavammin yksilöiden ja työelämän tarpeisiin, koulutuspolut tehostuvat, tutkintorakenne ja jatkuvan oppimisen rakenne selkiytyy, työurat pitenevät, osaavan työvoiman saatavuus parantuu ja alan ammattilaisilla on paremmat mahdollisuudet osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on sote-alan koulutuksen vetovoiman ja työelämäharjoitteluiden kehittäminen. 

KunFo tuottaa suunnitelman kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024–2030. Suunnitelmaan sisältyy selvitys työelämän kehittämistarpeista, ehdotukset perustutkintokoulutuksen ja sitä täydentävän koulutuksen rakenteen kehittämisestä sekä ehdotus kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategiaksi. 

Hankkeiden työnjako on koulutuksen kehittämisen osalta muodostunut siten, että SOTEKO-hankkeessa on keskitytty etenkin hoito- ja sosiaalialan koulutuspolkujen kehittämiseen ja KunFossa vastaavasti kuntoutusalan koulutukseen. Liitto on osallistunut SOTEKO-hankkeen sidosryhmätapaamisiin ja ollut aktiivisesti mukana KunFon työskentelyssä. 

Hankkeet päättyvät kuluvaan kevääseen

SOTEKO-hankkeen loppuraportti on julkaistu 14.3.2023. Hanketyöryhmän keskeisimpiä ehdotuksia ovat ensihoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden koulutusrakenteen muuttaminen siten, että kyseisten ammattien pohjakoulutuksena olisi jatkossa aina sairaanhoitajan tutkinto, jonka jälkeen suoritettaisiin erikseen säännelty kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan koulutus.  Ehdotukset vähentäisivät tarvetta suorittaa useampia saman tason ja saman koulutusalan korkeakoulututkintoja. Toisena keskeisenä ehdotuksena työryhmä esittää, että ylipistot valitsisivat jatkossa soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet suoraan maisteritutkintoon. Täydentävien opintojen vaatiminen tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä.  

Ehdotusten taustalla on tutkintokoulutusten voimakkaan kysynnän aiheuttama kilpailu tutkintokoulutusten aloituspaikoista, tarpeettoman pitkät koululutuspolut, työurien lyhentyminen ja työvoimapulan pahentuminen. Nykyiset koulutus- ja urapolut eivät kaikilta osin muodosta toisiaan tukevia jatkumoita. Sote-alan osaamistason vaatimuksia ei ole uudistuksilla tarkoitus madaltaa. 

KunFo-hanke on edennyt työskentelyssään loppusuoralle. 31.1. esiteltiin alustavat ehdotukset kuntoutusalan koulutusrakenteesta ja 28.2. ehdotus kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategia. Kevään 2023 aikana saatetaan loppuun kuntoutusalan koulutuksen kokonaisuus, johon sisältyy tutkintokoulutusten rakenne-ehdotusten lisäksi ehdotuksia jatkuvan oppimisen kehittämiseksi.  

KunFossa liiton ja Akavan edustaja toimii kehittämisasiantuntija Juho Korpi 

 

Lisätiedot 

STM uutinen SOTEKO-hankkeen tuloksista 

SOTEKO-hankkeen loppuraportti  

SOTEKO hankesivu 

KunFo hankesivu 

Sote- ja kuntoutusalojen koulutuksen kehittämishankkeet edenneet loppusuoralle

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti