27/11/2020

Suomen Fysioterapeuttien edustajisto: Korona kasvattaa kuntoutusvelkaa

Koronaviruspandemia syvensi Suomessa pitkään kertynyttä kuntoutusvelkaa. Koululaisten liikuntamäärät romahtivat, työmatkaliikunta väheni ja ikääntyneiden elinpiiri kaventui. Etätyö lisäsi työn fyysistä ja psyykkistä kuormitusta. Laitoshoidossa olevien kuntoutuspalvelut keskeytyivät ja sosiaaliset kontaktit loppuivat. Kuntoutusvelan kuittaamiseksi tarvitaan nyt tehokkaita toimia, esimerkiksi kuntoutuksen palveluseteli sekä kuntoutukseen kohdennettu lisärahoitus kunnille.

Ennaltaehkäisy vähentää terveydenhuollon kokonaiskustannuksia

Liikkumattomuus on kansansairauksien keskeisin riskitekijä, jonka vuosittaiset kustannukset ovat 3–7 miljardia euroa. Työikäisillä liikkumattomuus ja työn kuormitus ovat yhteydessä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin, joiden hintalappu on 3–4 miljardia euroa vuodessa. Ikääntyneillä liikkumattomuus heikentää elämänlaatua ja lyhentää elinajan odotetta. Kuntoutuspalveluiden riittämättömyys johtaa liialliseen laitoshoitoon, joka aiheuttaa vuosittain miljardin euron ylimääräiset kustannukset.

Panostus lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen kannattaa. Sen on todettu olevan yhteydessä korkeampaan koulutustasoon ja vahvempaan työelämässä menestymiseen. Samalla se edesauttaa ehkäisemään kansansairauksia ja työkyvyn ongelmia.

Keinoja on jopa miljardiluokan säästöihin

Fysioterapia tarjoaa monia keinoja parantaa kansalaisten terveyttä ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Fysioterapeuttien työskentely kouluissa tukee erityisesti vähän liikkuvia lapsia. Tule-suoravastaanotto ohjaa tuki- ja liikuntaelinoireiset suoraan fysioterapeutille, jolloin lääkäreiden työpanos säästyy sairauksien hoitoon ja hoitojonot lyhenevät. Kansansairauksien kuntoutuksella ylläpidetään sairastuneiden työkykyä ja ehkäistään sairauden etenemistä, jolloin säästöt ovat miljardiluokkaa. Ikääntyneiden kuntoutuksella vahvistetaan itsenäistä kotona asumista ja parannetaan elämänlaatua ja sosiaalista osallistumista.

Kuntoutusvelkaa voidaan vähentää myöntämällä jokaiselle 70 vuotta täyttäneelle Valtiokonttorin kautta 500 € palveluseteli kuntoutukseen. Tällä toteutetaan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi sekä terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta. Palveluseteli toimii tukena kuntoutusalan yrityksille ja yhteisöille, joiden tilanne on pandemian vuoksi vaikea. Kustannukset olisivat noin 500 miljoonaa euroa.

Kunnille tulisi myöntää kuntoutukseen kohdennettu lisärahoitus, jolla lisätään fysioterapeutteja kouluille ja ikääntyneiden kuntoutukseen, vahvistetaan kansansairauksien kuntoutusta ja lisätään fysioterapeutin suoravastaanottoja tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville. Kuntoutukseen investoitu raha tuottaa säästöä lisääntyneen työ- ja toimintakyvyn, vähäisemmän terveyspalveluiden tarpeen ja vähentyneen laitoshoidon kautta.

Kuntoutusvelan kuittaamatta jättäminen aiheuttaa terveydenhuoltoon paljon koronavirusta suuremman kriisin, johon nykyinen sote-järjestelmä ei pysty vastaamaan.

Helsingissä 27.11.2020
Suomen Fysioterapeuttien edustajisto