29/01/2024

Tiedonantovelvollisuus laajenee yksityiselle sektorille

THL kerää tietoja terveyspalveluiden käytöstä Suomessa. Tietojen toimittamisvelvollisuus laajenee koskemaan yksityistä terveydenhuoltoa. Uuden määräyksen myötä myös fysioterapiayrittäjien tulee osallistua tietojen toimittamiseen, jos siitä ei synny kohtuutonta rasitetta toiminnalle. Liitto kannattaa laajaa ja kattavaa sote-palveluiden tietopohjaa, mutta peräänkuuluttaa tietojen toimitukselle hyviä ohjeita ja joustavaa prosessia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päättää lain (668/2008) nojalla tiedonantovelvollisuudesta, jonka mukaan terveydenhuollon palveluntuottajien tulee luovuttaa THL:lle hoitoilmoitusrekisterikokonaisuuteen (Hilmo) kerättävät terveydenhuollon tiedot. Tietojen luovutus on aiemmin koskenut viranomaisia ja yksityisiä lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja. Nyt tietojen luovutus laajenee koskemaan myös niitä yksityisen sektorin palveluntuottajia, jotka tuottavat muita kuin em. lääkäripalveluita. Tähän joukkoon kuuluvat myös fysioterapiayritykset.

THL:n määräyksessä tietojen toimittajat on jaettu kolmeen ryhmään

 1. Terveydenhuoltoa järjestävät viranomaiset (julkinen sektori)
 2. Lääkäri- ja/tai hammaslääkäripalveluja tarjoavat yksityiset palvelunantajat
 3. Muita terveyspalveluita tarjoavat yksityiset palvelunantajat.

Fysioterapiayrittäjät kuuluvat ryhmään B, jos kyse on ammatinharjoittajasopimuksella lääkärikeskuksessa työskentelevistä, ja ryhmään C, jos kyse on fysioterapia-alan yrityksen toimipisteessä työskentelystä. Lääkärikeskukset vastaavat tietojen toimittamisesta myös tuottamiensa fysioterapiapalveluiden osalta. Lähtökohtaisesti lääkärikeskuksissa työskentelevien ammatinharjoittajien ei siis tarvitse toimittaa tietoja itse.

– Lääkärikeskuksissa toimivien ammatinharjoittajien kannattaa kuitenkin varmuuden vuoksi varmistaa tietojen toimituksen käytännöt, ettei näiden suhteen jää epäselvyyksiä, suosittelee Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi.

Ryhmään C kuuluvien fysioterapiayrittäjien tulee toimittaa Hilmo-tiedot THL:lle, mikäli tietojen toimittaminen ei aiheuta palvelunantajalle kohtuutonta rasitetta. Jos Hilmo-tiedonkeruuseen liittyminen edellyttäisi C-ryhmään kuuluvalta palvelunantajalta sen toiminnan laajuuteen nähden kohtuuttomia tietojärjestelmämuutoksia tai aiheuttaisi muita kohtuuttomia kustannuksia, tietojen luovuttamista ei vielä edellytetä. Fysioterapiayrittäjä arvioi tilanteensa itse.

– Kyse ei ole varsinaisesti vapaaehtoisesta tietojen luovuttamisesta, mutta yrittäjälle jää vapaus arvioida itse omaa tilannettaan, Korpi tulkitsee.

Kattava tietopohja on ensiarvoisen tärkeä

Hilmo-tietoja tarvitaan esimerkiksi alueellisessa ja valtakunnallisessa päätöksenteossa. Avohilmon tietokannat ovat kaikille vapaasti käytettävissä ja antavat mahdollisuuden tarkastella terveyspalveluiden käyttöä alueellisesti, palvelualoittain, sektoreittain ja palveluntuottajittain. Tietoa yksityisten palveluiden käytöstä ei ole toistaiseksi kerätty johdonmukaisesti, joten suomalaisten terveyspalveluiden käyttöä on ollut vaikeaa arvioida kokonaisuutena.

  – Valtakunnallisesti kattava tietopohja on erittäin tärkeä. Kannustan kaikkia alamme yrittäjiä selvittämään omat mahdollisuutensa tietojen toimittamiselle, jotta saisimme seurattua yksityisen sektorin fysioterapiapalveluiden käyttöä, Korpi vetoaa.

Kela-korvausten loppumisen jälkeen Kela ei voi enää tilastoida yksityisen sektorin palveluiden käyttöä. Kelan tilastot olivat kattavia, mutta eivät sisältäneet niitä asiakaskäyntejä, joista Kela-korvausta ei haettu tai maksettu. Näiden käyntien arvellaan viime vuosina lisääntyneen Kela-korvausten toistuvien leikkausten vuoksi. Toisaalta sote-valvontalain myötä päättyi yritysten velvoite toimittaa toimintakertomuksia valvontaviranomaisille, joten tietoja ei kerätä enää sitäkään kautta.

Hilmo on tietopohjana selvästi paras ja kattavin vaihtoehto, mutta siitä on hyötyä vain jos yrittäjät sitoutuvat tietojen toimittamiseen, Korpi toteaa.

Liitto korostaa hakuprosessin sujuvuutta

THL:lle antamassaan lausunnossa liitto nosti esille tietojen toimittamisen edellyttävän selkeää prosessia ja hyvää ohjeistusta. THL:n yksityiskohtainen Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle 2023 on laadittu suurten toimijoiden näkökulmasta, eikä se nykyisellään ole kovinkaan käyttökelpoinen fysioterapiayritysten näkökulmasta.

– Nykyinen ohjeistus johtaa ilman muuta tilanteeseen, jossa tietojen toimittamisen rasite on pienelle toimijalle liian suuri. Uskon ohjeistuksen kuitenkin paranevan ja tietojärjestelmien mahdollistavan tarvittavien raporttien koostamisen vaivattomasta, Korpi toteaa.

Hoitoilmoitusrekistereihin tallennettavat tiedot kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköjen tietojärjestelmistä henkilötunnisteellisiksi hoitoilmoituksiksi. Ne sisältävät THL:n mukaan mm. seuraavia tietoja:

 • Aineiston tiedot (mm. yhteyshenkilön yhteystiedot, potilastietojärjestelmän tiedot ja aineistolaji eli sosiaali- ja terveydenhuollon sektori tai palveluala)
 • Asiakkaan/potilaan perustiedot (mm. henkilötunnus, sukupuoli, postinumero, työterveyshuollossa asiakkaan ammatti)
 • Tapahtuman tiedot (mm. ilmoituslaji eli hoitojakson vaihe, seurantatietueen tunnus, palveluntuottajan tiedot, työterveyshuollossa asiakkaan työpaikan tiedot, valinnan vapautta koskevat tiedot, ostopalvelun ja palvelusetelin tiedot)
 • Käynnin tai hoitojakson toteutuminen (mm. kontaktin perustiedot kuten ajankohta, kiireellisyys, yhteystapa, ammattihenkilön rekisteröintitunnus ja ammatti, hoidon erikoisala sekä palvelumuoto)
 • Diagnoosit ja käyntisyyt (mm. diagnoosi tai käyntisyy sekä niihin liittyviä lisätietoja kuten pysyvyys, varmuusaste, ulkoinen syy, tapaturmatyyppi ja ajankohta, harvinaissairauden Orpha-koodi, työterveyshuollossa työhön liittyvyys ja vaikutus työkykyyn)
 • Haittavaikutukset (mm. haittavaikutuksen syy, seuraus ja siitä aiheutunut toimenpide)
 • Fysiologiset mittaukset (mm. pituus, paino, masennusseula, verenpaine, vyötärön ympärys)
 • Terveyteen liittyvät tekijät (mm. suun terveydenhuollon indeksit ja mittaukset, tiedot tupakoinnista ja päihteiden käytöstä, Lene-kokonaisarvion koodi ja tulos, raskaana olevan laskettu aika ja pariteetti)
 • Palvelutapahtuman peruuntumisen tiedot (mm. ajankohta, syy)

Hilmo-oppaassa on kuvattu yksityiskohtaisesti, mitä tietoja terveydenhuollon eri sektoreilta tai palvelualoilta eri tilanteissa kerätään ja mitkä tiedot ovat pakollisia tai ehdollisesti pakollisia.

– Nämä listaukset tulisi vielä tarkentaa fysioterapiayritysten näkökulmasta, jotta on selvää mitä tietoja ilmoitetaan ja mitä ei. Tarkempi ohjeistus on välttämätön, muutoin ilmoituksia ei voida tehdä, Korpi korostaa.

Julkisten hankintojen osalta tietojen toimittamisesta tulee sopia

Julkisen terveydenhuollon, Kelan tai vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksin tai palveluseteleillä tuotettujen palveluiden osalta tietojen toimittamisesta tulee sopia osapuolten kesken. THL toivoo palveluntuottajan, eli fysioterapiayrityksen, toimittavan tiedot. Sopiminen on tärkeää, jotta samoja tietoja ei toimiteta kahteen kertaan.

Hilmo-tiedot lähetetään THL:ään päivittäin. Tietoja voi kuitenkin lähettää tätä harvemmin, jos tämä on perusteltua esimerkiksi toiminnan luonteen vuoksi.

– Päivittäinen tietojen toimittaminen sopii lähinnä suurille toimijoille, kuten sairaaloille ja terveyskeskuksille. Nähdäkseni pienemmillä fysioterapiayrityksillä tietojen toimittamisen frekvenssi voi olla selvästi harvempi, parempi toimittaa tietoja harvakseltaan kuin ei ollenkaan, Korpi pohtii.

Yksittäistä kalenterivuotta koskevat Hilmo-tiedot tulee toimittaa seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä (28.2.). Myös mahdolliset korjaukset ja täydennykset jo lähetettyihin Hilmo-tietoihin tulee tehdä 28.2. mennessä.

Tietojen toimituksissa on siirryttävä käyttämään THL:n Tiedontoimituspalvelua viimeistään 1.6.2024. THL:n verkkosivuille tulee aiheesta todennäköisesti lisää tietoa alkuvuoden aikana.

– Yrittäjien kannattaa odotella rauhassa lisätietoa ja parempia ohjeistuksia. Omalta järjestelmätoimittajalta kannattaa myös kysellä tietojen toimittamisen mahdollisuuksia, Korpi ohjeistaa.

Lue lisää

» THL Hilmo (Hoitoilmoitus­järjestelmä)

» THL ohjeet tietojen toimittamiseen

» Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle 2023

Tiedonantovelvollisuus laajenee yksityiselle sektorille

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti