09/01/2024

Turvallinen kuntoutus edellyttää laajoja asiakastietoja 

Suomen Fysioterapeutit korostaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa, että fysioterapeuteilla ja muilla kuntoutuksen ammattilaisilla tulisi aina olla kattavat käyttöoikeudet kaikkiin kuntoutuksen kannalta oleellisiin ja välttämättömiin asiakastietoihin. Se on tärkeää paitsi kuntoutuksen laadun varmistamiseksi, myös potilasturvallisuuden kannalta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöoikeuksista säädetään siitä, mitä tietoja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat asiakkaista nähdä ja miten tietoja voidaan luovuttaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välillä. Lisäksi asetuksessa säädetään siitä, mihin tietoihin asiakas voi itse kohdentaa luovutusluvan.  

Fysioterapeutin työn tulee kuulua aina laaja-alaisiin työtehtäviin 

Asetuksen pohjana on terveydenhuollon palveluiden ryhmittely. Fysioterapeutit kuuluvat jaottelussa kuntoutuspalveluihin. Tämän lisäksi asetuksessa jaotellaan työtehtävät laaja-alaisiin ja rajattuihin potilaan terveyspalveluiden järjestämisen ja toteuttamisen työtehtäviin. Laaja-alaisiin työtehtäviin lukeutuvissa tapauksissa terveydenhuollon ammattihenkilöillä ja muilla asiakastietoja käsittelevillä henkilöillä on aina käyttöoikeus kaikkiin välttämättömiin potilastietoihin. Rajatuissa työtehtävissä myös käyttöoikeutta tietoihin rajataan. 

Suomen Fysioterapeutit korosti lausunnossaan, että kuntoutuspalvelut tulee aina määritellä kuuluvaksi laaja-alaisiin potilaan terveyspalveluiden järjestämisen ja toteuttamisen työtehtäviin. Asetusluonnoksessa kuntoutus mainitaan sekä laaja-alaisissa että rajatuissa työtehtävissä, mikä lisää tulkintahaasteita asetuksen käytännön toteutuksessa.  

Sekä potilasturvallisuuden että kuntoutuksen laadun varmistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että fysioterapeuteilla ja muilla kuntoutuksen ammattilaisilla on aina käyttöoikeudet kaikkiin kuntoutuksen kannalta oleellisiin ja välttämättömiin asiakastietoihin. Jo vuosikausien ajan  sote-alalla on ollut periaatteena, että potilastietoja katsotaan vain niiden sisältöjen osalta, jotka ovat kuntoutuksen kannalta oleellisia ja välttämättömiä. Näin ollen liitto ei tunnista tietojen väärinkäyttöön liittyviä ongelmia alan sisällä. 

Liiton näkemyksen mukaan kuntoutus on kaikissa tapauksissa laaja-alaista terveyspalvelua, jossa on rajapintoja myös sosiaalihuoltoon. Kuntoutuksen turvallisessa ja tehokkaassa toteuttamisessa tarvitaan aina laajoja käyttöoikeuksia asiakastietoihin. Tämä koskee niin perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa kuin yksityistä sektoria.  

Mitä jos fysioterapeutti ei näe muistisairaan asiakkaan tietoja? 

Asiakastietojen käyttöoikeudet perustuvat asiakkaan antamaan luovutuslupaan. Sen perusteella asiakastietoja voidaan nähdä tarvittaessa eri ammattiryhmien välillä. Asetuksessa säädetään siitä, mihin tietoihin suostumus tulee luovutusluvassa vähintään antaa.  

Asetuksessa on säädetty myös siitä, mitä sosiaalihuollon asiakastietoja terveydenhuollon ammattilainen, esimerkiksi fysioterapeutti, voi nähdä asiakkaasta silloin, jos asiakas ei ole itse kykenevä päättämään tietojen luovutusluvan kohdentamisesta esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Asetusluonnoksessa kuntoutuspalveluita toteuttavat fysioterapeutit tai muut ammattilaiset eivät tällaisessa tapauksessa pääsisi näkemään tietoja ollenkaan.

Suomen Fysioterapeutit korostaa lausunnossaan, että fysioterapeutit ja muut kuntoutuksen ammattilaiset tarvitsevat kuntoutuksen laadukkaan toteuttamisen sekä ennen kaikkea potilasturvallisuuden vuoksi aina pääsyn kuntoutuksen kannalta välttämättömiin tietoihin. Luovutusluvan puuttuessa tietojen saantia rajoitetaan joka tapauksessa koskemaan vain tiettyjä asiakastietojen osioita. Fysioterapeuttien tulee nähdä nämä rajatut tiedot myös kuvatun kaltaisessa tapauksessa.  

Turvallinen kuntoutus edellyttää laajoja asiakastietoja 

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti