05/12/2019

Tutkimukset tukevat Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenkyselyä: Fysioterapiaa hyödynnetään liian vähän

Asiakkaat arvostavat fysioterapiaa, mutta terveydenhuollossa ei ole tarpeeksi tietoa fysioterapian mahdollisuuksista, ilmenee Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenkyselystä. Liitto on tilanteesta huolissaan, sillä fysioterapian vaikuttavuudesta on runsaasti tieteellistä näyttöä.

Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsenkyselyssä tiedusteltiin jäsenten ajatuksia fysioterapeuttien koulutuksesta, työstä, palkkauksesta sekä liiton toiminnasta. Asiakkaiden kanssa työskenteleminen koetaan palkitsevaksi ja 84 % jäsenkyselyn vastaajista kokee fysioterapian arvostuksen näkyvän työssään: asiakkaat kokevat saavansa apua fysioterapiasta.

Esimiesten ja työyhteisön fysioterapian tuntemus vaatii parantamista

Joka kuudes (16 %) jäsenkyselyn vastaaja kokee, ettei fysioterapian arvostus näy omassa työssä eivätkä terveydenhuollon ammattien edustajat aina ymmärrä, mitä fysioterapeutit tekevät, mikä on osaamisen laajuus ja fysioterapian merkitys hyvinvoinnille: ”Monesti ajatellaan, että fysioterapeutti on vain tyyppi, jolta saa lapulla jumppaohjeet.”

”Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet fysioterapian vaikuttavuuden moniin eri sairauksiin kaikissa ikäryhmissä. Terapeuttinen harjoittelu on riskittömämpää ja edullisempaa kuin lääkkeellinen tai kirurginen hoito”, Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen sanoo.

Arvostuksen puutetta nähdään myös johtamisessa ja esimiestyössä: pahimmillaan oma esimies ei tunne fysioterapeutin työtä eikä pysty tarjoamaan tukea. ”Koetaan, ettei voida vaikuttaa omaan työhönsä, jos esimies ei tunne fysioterapia-alaa. Tällöin syntyy helposti myös ristiriitoja”, Mäkinen toteaa.

Fysioterapeuteista 12 % kokee, ettei voi vaikuttaa vaikuttaa työpaikkansa toimintojen kehittämiseen ja 29 % kokee, että työpaikalla ei kohdella  työntekijöitä tasapuolisesti. Fysioterapeutit kertoivat myös jäävänsä muiden ammattiryhmien varjoon resurssien jaossa, palavereissa ja koulutusmahdollisuuksissa: fysioterapeutteja saatetaan esimerkiksi käyttää toisen ammattiryhmän työtehtäviin, eikä siihen työhön, johon heidät on alun perin koulutettu.

Tiimit eivät toimi jokaisessa työpaikassa

Työelämän keskeisinä haasteina pidetään kiirettä, resurssipulaa ja byrokratian lisääntymistä.

Yhteistyötä ja moniammatillisuutta on fysioterapeuttien mielestä liian vähän. Vastanneista 76 % toimii tiimeissä, mutta yhteistyöverkostojen toimivuudessa on vaihtelua niin jäsenten omilla työpaikoilla kuin terveydenhuollon toimintaketjussakin.

Vastaajista 13 % on havainnut työpaikallaan kiusaamista, mutta vain joka toisessa tapauksessa esimiehet ovat puuttuneet siihen.

”Työpaikkakiusaamiseen tulee aina puuttua ja sen suhteen vallitsee nollatoleranssi”, Tiina Mäkinen sanoo.

Tieteellistä näyttöä fysioterapian vaikuttavuudesta on paljon

Tilastot tukevat jäsenkyselyn tuloksia fysioterapian alikäytöstä ja nyt kansansairaudet tulevat suomalaisille kalliiksi. [1] Fysioterapeuttisella kuntoutuksella voidaan kuitenkin ehkäistä ja hoitaa kansansairauksia sekä pienentää niiden aiheuttamia kustannuksia merkittävästi. Esimerkiksi vanhusten kuntoutukseen panostaminen toisi lähes miljardin säästön [2].

Sydänpotilaista vain noin 40 % ohjataan Suomessa kuntoutukseen, vaikka ohjautuvuuden pitäisi olla 100 %. Tieteellistä näyttöä liikunnallisen kuntoutuksen hyödyistä sydänsairaille on runsaasti. [3] [4]

Aivoverenvuotohäiriön saaneista joka neljäs on työikäinen, mutta vain noin 15 % saa tarvitsemaansa moniammatillista kuntoutusta. Aivoliiton selvityksen perusteella vaativan moniammatillisen osastokuntoutuksen resurssit pitäisi kaksinkertaistaa. [5]

Jäsenet tyytyväisiä liittoon

Suomen Fysioterapeuttien tärkeimpinä tehtävinä pidetään jäsenkyselyssä fysioterapian aseman edistämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa, koulutuksen ja ammatillisen toiminnan kehittämistä sekä työsuhde-edunvalvontaa. Liiton koetaan ajavan fysioterapeuttien asioita sekä luovan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja ylläpitävän ammatti-identiteettiä.

Tutkimuksen toteutti Suomen Fysioterapeuttien toimeksiannosta Focus Master Oy toukokuussa 2019. Sähköpostikyselyyn vastasi yli 1100 jäsentä. Tutkimuksen muista tuloksista tiedotetaan ensi vuoden puolella.

Suomen Fysioterapeutit ry on fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden ammattiliitto, joka edistää jäsentensä taloudellista ja ammatillista asemaa. Suomen Fysioterapeutit muodostaa yhdessä Suomen Toimintaterapeuttiliiton kanssa Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n, joka on korkeakoulutettujen ammattiryhmien etua ajavan keskusjärjestö Akavan jäsen.

 

Lisätietoa antaa:
Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja
Tiina Mäkinen tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi
p. 040 507 7382

 

[1] https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/kalleimmat-kansansairaudet_29-6.pdf

[2] https://kaks.fi/wp-content/uploads/2019/09/julkaisu_vauramo_ryynanen_sote_pyramidista-palveluverkkoon_ikaantyminen-ja-niukka-tulevaisuus.pdf

[3] http://globalcardiacrehab.com/global-cr-program-survey/ 

[4] https://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00002

[5]https://dyajetwym1cg9.cloudfront.net/assets/files/4854/avh-kuntoutuksen_seurantatutkimuksen_loppuraportti.pdf