Liity jäseneksi
eAsiointi

Työelämään liittyvä lainsäädäntö

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hänen on otettava huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä työn vaikuttavuus, tehokkuus että taloudelliset vaatimukset.

Fysioterapeutin ammattia ja toimintaa ohjaavat lait sekä asetukset:

  • Perustuslaki 11.6.1999/731
  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994
  • Terveydenhuoltolaki 1326/2010
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785
  • Laki yksityisestä terveydenhuollosta 9.2.1990/152
  • Sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224
  • Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383
  • Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 15.7.2005/566
  • Työsopimuslaki 26.1.2001/55 ja muu työelämää koskeva lainsäädäntö

Lue lisää:
www.finlex.fi</a)